Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΚΛΟΓΟλόγος
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1 l ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ! FREE PRESS
Ας συστηθούμε, λοιπον
Ακτινογραφώντας
| τον «Κλεισθένη»
Miyo nprv tnv cioobo tou Máp
ηως είναι mord, στις 26
Malou 2019 a SutaxBui o
αυτής στον δύσκολο στίβο tnc
tuwv εκλογών-ταυτόχρονα με
Νόμος 455512018 ewu στός
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Ι ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ος Ψηφίστηκε από τη Βουλ/h tuv
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
pinou.
Στο nlaino 0υτό και ηροκομένου να unakan watonta
arextroouv μιο όοο το δυνατόν
dXEa την ου στη ενημέρωση των
ηολιτών του Νομού Χανίων
χόμενο των puenonov nou θα
εκλογών υς 26ης Malou, αλλα
την Αυτοδιο(anon tou Νομού
ouvextid.
ρουσιάοουμε τις βασιότερες 6και δη.dprov.
εκείνύρω στα tan Malou, Ba
ματο- διοδικοοιες και έννοος
φιλοδοξίες στην η ολογικά
δουλε ός μας, για tn o vt ua
oy οφι h6cortolona owe
oople doo vivetar no ave
neoc nc eosedo te
ovvbstia στη σελίδα 15
n coctup a
Mt αγωνίες. dyxn και ηολλά
ακόμη στοχεία nou συνθέτουν
μια tnapo0ή bbon, στήθηκε
και4EKbexactiec, a κώνος
δημοσιογραφία oe evtuna και
διοδυτυακά ΜΜΕ,
κουροί uitdooouv.
Παράλληλα, η εφημερίδα μας
στόχο bcu va anottλέσει ένα
ουλλεκυό έντυοο καθώς
optelobouonnentbole u BMto βάρος
Ano cooc ζητάμε να cioue
poat na στησελίδα 24
δήμαρχοι στα
social media
Ντέρμπι και περίπατοι
Τι έγινε το 2014 στις Αυτοδιοικητικές ολογές
xpéna, αλλάζοντας onpavod
tov tpono με τον onolo KOVUIh δύσκολα στον δεύτερο Oavluv Kodpou, AnoKopuwou, Kavta.
νται. Ως ΕΚ τούτου, μεγάλο μο<<
ος εκλογικής μάχης και του no.
κυρίως στα social media.
Ta views, ta shares, ta tweets και
ouvtxcia στις σελίδες 11 και 18
Μια ντουζίνα χρόνια στον
δημαρχιακό θώκο
Ομακρο ιότερος δημαρχος Χανίων μιάει στον "Ed o oro»
TCK ntpino
μήνες npr, o όας
vaoevata ovvd τουν ένα μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο
ους την καταγράφαμε λίγες μ
an0καλούοαν συνεργάτες φίλο. και nokittς αλλά και os noArti.
του και μυώντος στον .Εκλογολόγο, ξιδιλώη CK καλές και
rdroso unopigo στο Facebook.
60οκολες σ