Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαρτίου
Έτος 220
Αριθ. Φύλ. : 6708
Τιμή : 1.00€
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Στήνουν
οπαγίδα» με
βαριά πρόστιμα
για τα
Πρεμιέρα για
το επίδομα ενοικίου
ανασφάλιστα
οχήματα
Η στιγμή που περίμε"
ναν περισσότερα από
250.000 νοικοκυριά
που ενοικιάζουν την
κύρια κατοικία τους
έφτασε καθώς σήμερα
είναι παρόμοια με την
πλατφόρμα για το ΚΕΑ
και το κοινωνικό Μέρι.
σμα. Μέσω της ίδιας
πλατφόρμας θα διεξά.
γονται και οι απαραίτη
τες διασταυρώσεις για
τα μισθωτήρια συμβο13
Μαρτίου θα ανοίξει η
Νέο γύρο διασταυ
ρώσεων για τον εντο.lsis.gr για την αίτηση
ηλεκτρ epidomastega- λεία με χρήση στοι
Νέο γύρο διασταυ- Φόρμα epidomastega- χείων του TAXISnet.
Δηλαδή:
τωνΊ των δικαιούχων για το
ανασφάλιστων οχημάτων Που κυκλοφο. Είσοδος στην πλατ
φόρμα με τους κλειδο.
ριθμους του TAXISnet
επίδομα ενοικίου.
Με δεδομένο τα τε.
στους!ράστιο ενδιαφέρον . Πι
στοποίηση του
μέλη του νοικοκυριού.
εκατομμύρια ευρώ θα
ελληνικούς δρόμους που έχει προκύψει ΑΜΚΑ του ασφαλισμέ- αυτή θα πρέπει να εξα- αφο
ετοιμάζει η Ανεξάρ- λόγω του ότι τα ποσά νου
τητη Αρχή Δημοσίων που θα δοθούν είναι . Θα εμφανίζονται Angelnaimon
Εσόδων. Το σχέδιο! σημαντικά και καθώς προσυμπληρωμένα Η
της ΑΑΔΕ προβλέπει
συνολικά
260.000 νοικοκυριά και
667.000 ανθρώπους. Η
επδότη α κλιμα.
σφαλίζεται πριν υποοι δικαιούχοι του ν όλα τα απαραίτητα
πρώτη πληρωμή
Ηπρώτη πληρωμή θα
γίνει τον Απρίλιο. Τότε
οι δικαιούχοι ea λάβουν ταεπδόματα που
νεται ανάλογαμε το
εισόδημα και τα μέλη
συνέχεια στην 11
Γρεβενών είναι χιλιδες, να επισημάνουμε
κάποια βασικά σημεία,
προκειμένου να μην
παραπλανηθούν και
στοιχεία (προσωπικά
ετικοινωνίας, εισοδή
ματα, περιουσιακά
τουνικοκυριούξε00
ευρώ το μήνα Ενώ εια
κοκυριού ξεκ
βουντα οιδόματα rou
νώντας,από 70 ευρώ
για και φτάνοντας μέχρι
και το ποσό των 210
ΟΠΕΚΑ
Επίδομα
Παιδιου: |σεις
στοιχεία, σύνθεση vor
κοκυριούκά.)
δικαιούνται
τους μήνες Ιανουάριο,
τη χορήγηση του βουν
πρέπει να συμπληρώ
Φεβρουάριο και Μάρ
σης πολύ κρίσιμη παρ μετρος είναι ότι στο
επίδομα στέγασης το
παιδί προσμετράτε ως
θήματος
νει τον αριθμό του μι.
Ποιους αφορά
Τοπρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με συΠώς γίνονται οιαιτήσ θ^ω τ η ρ ί ο υ
συμβολαίου του
Η πλατφόρμα για το
στεγαστικό επίδομα θα συναίνεση από άλλα
. Εφόσον απαιτείται νολικ
ετήσιο
ενήλικας τόσο στον
-Προβλήματα
στην αίτηση Α21
προύπολογισμό 300
συνέχεια στην 10
"Μεγάλ0s
NOIAKON
διού: Η πλατφόρμα σε
ΟΠΕΚΑ και ΗΔΙΚΑ θα
μείνει ανοιχτή μέχρι
τις 26 Μαρτίου προκειμένου να γίνει η
εκκαθάριση της πρώτης πληρωμής. Η
l για ακινητα
και καταθέσε!
2 500,000
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9