Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 -ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27250
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
Στο"Funds Fund Golden visa με άυλες επενδύσεις
0ημοσια και
ιοιωτικη
συμμετοχη
αυτού, ο αριθμός
μιου!γείται ένα νέο καθεστώτος
αναλόγως του
Qηματικού κινδύνου «Ταμείων Συμμετ
στη βάση της συμμετοχής δημόσιου και
των παραπανω ονο περι
πτωσεων χορηγησης α
εχει αντικε
την εναρμόνιση της ελληνική
ουνατοτητα χορήγησης α
Εντατικές
συνομιΔίες Υια τον
«ναμο» Deutsche
Bank ka1
CommerzbanK
του συνΟΛΙΧου υψ
και τη σχετική διεθνή πραχτική
τροποποιούνται προγε
στο καθεστώς χο!ήγησης άδειας διαμο
στερες διατάξεις του ν.4251/2014, ώστε:
ο πεδίο εφαρμογής του υφι
νδυτικές δρα
ι άδεια εισόδου και διαμονής σε
χωρων, που ουνανται να συμμετέχουν ως
φυσιχά πρόσωπα στη χρηματοδότηση αυ
Deutsche Bank και της Commerzbank
πραγμα
την πιθανή τους συγχώνευση, σύμφωνα
με δημοσίευμα του περιοδικού Focu
που αφορά στην εν Ομόνιση της ελληνι
κής νομοθεσίας με την Οδηγία της ΕΕ
για το εμπορικό απ0QQητο
τοποιούν και πάλι συνομιλίες για
τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα
προστίθε
Η ρύθμιση στοχεύει στη βελτίωση χαι
μονης στη χωQα, εφοσον εκαστο
το απαιτ
ενδύσεων οι ο
χορήγησης άδειας διαμονή
θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι
σεις του νομου
δεν είχαν χα
οπτικα
ουν στην Ελλά
ανοντας υπο
α) Αγορά μετοχών σε αύξηση μετοχι
απο τα αντιστοιχα
ερίπτωση που στη χρηματοδότηση τ
χαι διοχητικά τους συμβούλια για συν
λίες αναφορικά με την πιθανή συγχώνευ
ση των δύο μεγαλύτερων χρηματοπι στωτ
ει αλλοδαπό
δοση ομολογιακού δανείου
ομιχο προσοπο ωστε να ουναται να χο
αντάλλαγμα για τις όποιες αλλαγές
εσμευτικε
Μαζι τουρισμος
και Ψηφιακη
τεχνολογία νια την
Οι δύο πλευρές διαφωνούν για το λε
γόμενο ιρλανδικό backst
χει να αποτρέψει την επιστροφή σκληρών
συνόρω
ότι η Βρετανία δεν θα βρεθεί παγιδευμέ
βιβασμούς για να επιτευχθεί μια συμφωνία για το Brexit» δήλωσε ο !!λανδός
νη για πάντα στο backstop, τ
βλέπει ότι η Βρετανία θα παρα
φοντας την απόφαση της Βοετανίας να
αποχω!ήσει από το μπλοκ ως «ένα πρώ
1 της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας-το μοαδικό χερσαίο σύνορο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Η Μέι θέλει
Ο Βαράντκαρ πρότει
συμβιβασμό: την ε
μιας προηγουμένης εκοοχης
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξι
ι σε συμβιβα
Η αναζητηση του ταφου του ΜεYanou
σμού του Βερολίνου ΙΤΒ 2019, σε εκδή
λωση που δώργ
σμιο Ο!γανισμό TouQ1σμού (ΠΟΤ) και
«Ο,τι συμφωνήθηκε ήταν ήδη συμβιβα
άφεραν να εξασφαλίσουν
ερώτημα θα
ι τι είναι τώρα διατεθειμέ
νοι να μας προσφέρουν», δήλωσε ο Βαρά
Οι ανασκαφές που κάνει στην Αλεξάνδρεια η Ελληνίδα α!χαιολόγος, Καλλιόπης
Λιμναίου Παπακώστα, προσπαθώντας να λύσει το μυστή!10 γυ!ω απ
ται ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βρίσκονται στο επίκεντρο
National Geographic «Ο χαμένος τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου»
Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλλας, ο ψηφια
κός μετασχηματισμός είναι εξαιρετικά
ός για την προώθηση της αει
«Εχω ένα όνειρο και θα συνεχίσω μέχρι να το ε%πληρώσω»: Είναι τα λόγια της Ελλη
νίδας αρχαιολόγου, Καλλιόπης Λιμναίου Παπακώστα, που εδώ και πάνω από 20 χρόνια
ντχαρ σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο.
uQ1σμο και ο
ΠΟΤ εστιάζει ιδιαίτεQα σε Tαφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι δηλώσεις της φιλοξενούνται σε άρθρο του National Geographic, με αφορμή ντοκιμαντέρ που
πό αυτούς ως προς το τι θα μας δώσουν ως

Τελευταία νέα από την εφημερίδα