Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Μαρτίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1
επ:σημαίνει: |
Αναζητείται συμβιβασμόs
θεσμών-κυβέρνησηs για
επιβράδυνση
του 2018;
την α' κατοικία
Χωρίς αρνητικό αντί- νόμου Κατσέλη να
κτυπο είναι για τις τρά- ρυθμίσουν τις οφειλές
πεζες το νέο πλαίσιο τους με βάση το νέο
για την Γροστασία της πλαίσιο. Με βάση τις
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤΊ λόγηση
αναθεωρημένα
σύμφωνα με την αξιοεπιπτώσεων
που οι μισοί από τους
δανειολήπτε
που θα βγουνοε μερι. | (impact assessment) νόμου Κατσέλη, που
κές εβδομάδες θα που πραγματοποίησε η με βάση τα στοιχεία
δείξουν την οριστική ΤτΕ και η οποία στάλ.
εικόνα της κίνησης θηκε στους θεσμούς,
του ΑΕΠ το τελευταίο Το ύψος των δανείων
τρίμηνο του έτους, που δυνητικά μηρούν
Ωστόσο και τα πρώτα να ενταχθούν στον
νόμο φθάνει τα 11 δισ.
ευρω από τα οποία τα
9 δισ. ευρώ αφορούν
δάνεια,
ενώ στα 2 δισ. ευρώ
είναι τα επιχειρημαείναι περί τις 100.000.
θα ενταχθούν στο νέο
πλαίσιο, μειώνοντας
τις αιτήσεις που η
μερα εκκρεμούν στα
δικαστήρια.
στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χτες
αρκούν για την έκ
Σύμφωνα με τις τρά
πεζες, οι παράγοντες
που εξασφαλίζουν τον
θετικό αντίκτυπο που
θα έχει το νέο πλαίσιο
για το υπερβάλλον του
120%, καθώς 0(Προβλέψεις που έχουν
πραγματοποιήσει
τράπεζε
διασκέψεις noue
τις, τελευταίες δύο
ημέρες-ανάλογη τη
λεδιάσκεψη με τους
συνέχεια στην 11
στεγαστικά
το δάντηςμε εξαιρας προβλημ χείριση του τηημό το κούρεμα
σμών ετήρξε και χθεν
ΤΙ Ζητά
η Εφορία
μέχρι τέλ0S παρέτοκίνητραστος βάση το υπόλο α του δο
λιση της κύριας προβλήματος των κόκΗ κρατική επιδό,
ει από το «κούρεμα».
Η απώλεια της προστασίας,σετερ πτώση
, οι θεσμοί επέμειν
στη διευρυμένη περί
μετρο των δανείω
κινων δανείων είναι:
Σύμφωνα με τις εκτι.
μήσεις από τις τράπε.
παρέχει κίνητρα στους
1 δανειολήπτες mu βρίσκονται σήμερα υπό
Το «κούρεμα» με
βάση το υπόλοιπο του
δανείου σε σχέση με
την αξία του ακινήτου,
mu έχει προσδιοριστεί
ν πληρώσει τη δόση
του δανείου του Υια
διαδοχικούς
νόμο δηλαδή στην ρον
αρτιου
ταξη και των επιχειρη.
ματικών δανείων, στα
μήνες.
ψηλά όρια της ακίνη
Στις διαδοχικές τηλε
στον ΟΟΣΑ
η Ελλάδα
στα δίκτυα
ΟΠτικωνινων
επαγγελματίες καιοι
λουν ηλεκτρονικά τις
προμηθευτών, για τις
Σελίδα 9