Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1
Ραβασάκια
ασφάλι us | σε 250.000 επαγγελματίεs
σε υπηκό0US | Την ερχ pievn ητήρια για τις εισφοεβδομάδα θα αναρτη- ρές ετικούρησης και
τριτον χωρων θούν τα ειδοΠΟιητήρια πρόνοιας ποτέ από το
με τις εισφορές που 2017 και εφεξής. Με
γελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
αναδρομικά από το
Ερχονται τα πρώτα ειδοποιητήρια του επκουρικού υπερταμείου
για τις εισφορές
250.000 ελεύθερων
του υπουργείου Εργα
σίας,το ποσοστιαίο
ασφάλιστρο (7% για
εακούρηση και 4% για
εφάπαξ) αποσυνδέ
θηκε από το εισόδημα
καιπλέον ur°λογίζεται
για όλους αναδρομικά
από 201 7 με βάση τον
Οδηγίες για την αναγνωριση
ασφάλισης σε um- επαγγελματιών και αυ- κατώτατο μισθό
χρονου
ευρώ (και εμφανίζον
ται ως αναδρομική
οφειλή), ενώ αυτές
του Φεβρουαρίου με
εισφορές (οι εισφορές
Ιανουαρίου εμφανίζον
ται ως αναδρομικά) και
τοάλλο στις 36 δόσεις
απασχολούμενων.
Σύμφωνα με πληροφο
ρίες, τα πρώτα «paBa.
Οι οφειλές για τα 24
μηνιάτικα του 201 7 και
του 2018 θα εξοφλη.
δόσεις. Συνεπώς, οι μη μισθωτοί
θα δουν την άλλη
παρέχει
εγκυκλιος
Ειδικότερα ο ΕΟΚΑ
βάση τα 650 ευρώ
σάκια» του ΕΤΕΑΕΠ θα
θα προχωρασε ανα αναρτηθούν στην ιστο
συνεχεια στην 111 σελίδα του οργαθούν
ειδοποιητή
για την πρώτη δόση
απότις 36 οφειλές του
2018. Οι ασφαλιστικέ
εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ
θα καταβάλλονται σε
νισμού, την ερχόμενη εβδομάδα για πρώτη 2017
εβδομ δα και mAavb- φορ τρία ειδοοιητή.
Ενα ειδοποιητήριο συμβαίνει και με τον
Η σύνταεη | εαταμάδεν
ημερών: από την Τε.
τάρτη 13Μαρτίου έως
και την Παρασκευή 15
Μαρτίου. Υπενθυμίζεται πως οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενο δεν
έχουν λάβει ειδοποιειδοποιητήριο
για τις τρέχουσες ει.
σφορές του Ιανουα,
και του
Φεβρουαρίου 2019.Οι
μεν εισφορές lavouaρίου έχουν υπολογιστεί με βάση τα 586,08
για την πρώτη δόση
από τις 36 οφειλές του
2018. Το «Εθνος-Συντάξεις και Ασφάλιση"
σήμερα
δύο ενδεικτικά ειδοm1ητήρια στην τελική
μορφή τους. Το ένα
αφορά στις τρέχουσες
ΕΦΚΑ, με καταληκτική
ημερομηνία πληρωμής
την τελευταία εργ
σ μη του επόμενου
μήνα. Από τον επόμενο
μήνα (εισφορές Μαρ.
τίου) το ειδοποιητήριο
των τρεχουσών εισφο
δημοσιεύει
Παράνομη
Τις δραματικές εππτώσεις στα εισοδή
ματα των νοικοκυριων
μική κρίση καταγρά
φει έρευνα του
Ινστιτούτου Μικρών
Emχειρήσεων της Γε
δίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών και Εμποτns ΔΕΗ
Σε λίδα 9