Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Πέμπτη 1071 Μαρτίου! 2019
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1 Eupo
Έτος 620 , I Apeμός φύλλου 2937
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
0 uno4ήφιος Δήμαρχος Κο
σοριας για Πρωη φορα μλά
αηοκλεισακά στη Ν.Κ. σε μια
συνέντευξη εφ'όλης tns ύλης.
για to όραμα tou και τις βοοι
κές ορκές tou Συνδυοο μούαουί
Με ανακοίνωσή του έγινε γνω.
στο ότι ο Δήμαρχος Κ στοριάς
δεν θο είναι ξανά υποψήφιος
στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό
φυσικά ήταν αναμενόμενο με
όσο ο ίδιος aonvε να εννοηθούν
0 ηροεορος 1ου Εμπορικου
Συλλόγου μας μιλό για Τους
anoYont Ευμένους εμπόρους οι
onoiou napa tnv Περίοδο ιων
εκπτώσεων βλέπουν τον τζι
ρος τους να είναι unorov ικός
Eek (e
al 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
για τη ouveaon του
09 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΗΣΟΥ
Την ηρώτη θόση κατέλαβε σε
Πανελλήνιο εκπαδευικό διαγωνομό
τα σχολεία μας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
Ηλίμ η το-κλειδί» για την
10 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Tpayoc6; dvou ot δυου τώσεις για το μέλλον
του νομού μας σε ενεργό ηληθυσμό, όταν οι
πιο κοντά σην επιστροφή της
με ν nponyoquevn δοκαετία και μάλιστα η
τάση ου δύσκολα θα ovooonet.
σελ.03
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σε μια όμορφη εκδ λωση την Περο μέ η
Κυριακή στη Non Αξιαματικών του
Ορεστικού με Πολύ φαγούδι καιρό οΣύΟοςέκο μετηνΒοσιλότά ou a Bo ευσε
όοος όλα αυτά τα χρόνια Βοηθούνορυα
wzawo ο κα τα μέλη του
Μα συνηθ σμένη Πρακυκή αυτή τη Περ δο είναι η καύση των αγρων και χερσαίων
εοτάσεων n onola, σύμφωναμετη Εταιρεία
θε ρε τα ξεπερασμένη καθ οςεπιφέρει rμανικέςκαταστροφέςσημα ρολίδα και
Eqox ς n ano λή της μόδας κόντρα
στον Η ακλή ήταν δύσκολο, ωστοσο η Kaστοριά φέτος Προσπαθεί να exundet, όλα
nao δια κάτι nunta ndE να κάνει και
στο Βορειο όμως δεν τα κατάφερε και
unsu4ε μάλλον εύκολα στο τελος