Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1
Αλλάζει ριζικά
τριετίas και
Ο τρόΠ0S Πληρωμών στην Ελλάδα
Meydan άνοδο,τον ανέπαφων συναλλαγών
μα ο γι sous
μισθωτ0us του
ενάλη άνοδ0s των ανέπαφων συναλλανών
Κυριαρχία των ανέπα.
φων συναλλαγών, ραανάπτυξη
συναλλαγών και πληρωμών μέσω τωνέξιπνων κινητών, δηλαδή
του ψηφιακού χρήμα.
τος, ταχεία ενσωμά.
ριαρχήσουν πλήρως τα
επόμενα χρόνια τόσο
για μεγάλα όσο και για
μικρά ποσά συναλλα
γών. Η Πολωνία αποτε
λεί την πρώτη χώρα
όπου το 100% των συ
ναλλαγών πραγματο,
ιχτάηραμένουν τωση , συστήματ
δύο κρίσιμα μέτωπα
τα οποία θα κρίνουν
πληρωμών στα αυτοκίνητα αλλά και σε δεκάδες αντικείμενα και
αναφέρει χαρακτηρι
στικά, επισημαίνοντας
ότι η τάση ανόδου θα
αποδοχών χιλιάδων
συσκευές φέρνουν οι
συνεχιστεί σε όλες τις
εξεσε
χώρεςντας για την Ελ
τεχνολογικές
τικό τομέα το φέτος
τοποιηθεί από το repo
ριο θα αοτελεί πλέον
εξέλιξη και θα εξαπλωλάδα το ανώτατο στέ.
να χαρακτηριστικό κάρτα, είτε σε μορφ
παράδειγμα είναι το πλαστικού είτε ενσωενιαίο εισιτήριο για ματωμένη στο κινητό
όλα τα μέσα μεταφο- τηλέφωνο. Στο μετρό
ράς: μετρό, λεωφο- για παράδειγμα, με
ρεία, τραμ αλλά και απλά λόγια, ο επιβάτης
κάθε άλλο μέσο μετα. θα έχει τη δυνατότητα
φοράς ακόμη και ιδια- να περάσει από τι
αφορά το επίδομα θούν ταχύτατα παντ
τριετίας, το οποίο και στην Ελλάδα.
ού λεχος της
/πωσια.
Συγκεκριμένα, όπως σμένος τόσο για την
επισημαίνει το ..ανωνέχεια στην 111 τατο στελεχος καινοκαι
Στρατηγικών Συνεργαμεγάλη άνοδο που επτευχθηκε στην πραγ.
ματοποίηση ανέπαφων
συναλλαγών και γενι
κότερα συναλλαγών
με πλαστικό χρημα από
Οι κινήσε!s για
να γλιτώσετε
μπάρες και να εισέλθει
στους ,σταθμού
αγορά εισιτηρίου. Ο
επβάτης που χρησιμοποιεί την κάρτα του για
διαδρομές στο μετρό
Gaga στο ΑΠΕ/ΜΠΕ οι
αυτοκίνητα, Ποδήλατα
Gaida . δεν θα πρόκει.
ται για το κλασικό χάρτινο ή ηλεκτρονικό
εισιτήριο που ξέραμε
μέχρι σήμερα. Εισιτή
την επιβολή και μετά
ρο για τα
είτε μεσω καρτών ειτε
αναφέρει ο Bill κάρτα του, χωρίς
μέσω του κινητού όσο όμως και για την
ίσει συνέχιση της ανόδου
εκτιμάται ότι θα κυ- τους που έχει πραγμα
Κτηματολόγιο:
Έρχονται
«ραβασάκια» σε
για εισοδήματα που
2018εαπέκτηταύο:
ακινήτων
νητα αλλά δεν ει