Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Μαρτίου
Ka0ημερινη οικονομικη ci 1 n co nucpica Διακηρυ cuvanu Πρασυ
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
Με ένα κουμ"
Κατανάλωσου
Αυτοί είναι οι κωδικοί-κλειδιά για
την ελάφρυνση του εκκαθαριστικού
Ειδικού Φόρου
Τους κωδικούς του 005-006, και 009-010
εντύτου Ε1 της φετι. του rivaKa3για όσους
νής φορολογικής δή- έχουν ανατηρία νω
λωσης που θα πρέπει του 6790
να συμπληρωθούν
Μείωση φόρου κατά
200 ευρώ προβλέπεται
για τον φορολογού
μενο και τα εξαρτώ.
μενα από εκείνον
άτομα της οικογένειας
σωστά ώστε να ωφελη.
θούν οι φορολογούμε.
LI- νοι με εκπτωση φορου,
Ηλεκτρονικά θα γί.1 αναλύουμε παρακάτω.
Με βάση αυτά, θα γίνει
του Ειδικού Φόρου
λωσης από το TAXISnet
Ο υπόχρεος της δήκαταν λωσης (ΕΟΚ)
που αναλογεί στα Φοκαι θα αναγνωρίσει δικαιωμα εκπτωσης και
0 ημένα καύσιμα! απαλλαγής φόρου σε
Να συμπληρώσει την
ένδειξη ΝΑΙ στον κω.
πληρώσει Χ πάνω στην
μείοη αυτή, κάθε μ
σθωτός θα πρέπει να
όσους πληρούν τις
ρησιμοποιούν
ται από τους δικαιούδικό 001 του πίνακα 3
στην πρώτη σελίδα του
ένδειξη ΝΑΙ στο κα
δικό 009
προϋποθέσεις
Κωδικοί 013-014 του
Εάν τα ανάπηρα μέλη των εισφορών που
Να συμπληρώσει την
δειξη ΝΑΙ στον κασεεαν η
σύζυγος του υπόχρεου
έχουν συγγένεια μετη
σύζυγο και υποβάλλεται κοινή δήλωση, θα
πρέπει να αναγραφεί ο
αριθμός των μελών
στον κωδικό 006 και να
συμπληρωθεί Χ πάνω
στην ένδειξη ΝΑΙ στον
πλήρωσε γιατην
γορά χρόνου ασφα
σης στον κωδικό 352
και 352 του πίνακα 4Α
στην πρώτη σελίδα του
συνταξιούχους άνω
των 65 ετών
χους που γεννήθηκαν
λίδα του
θαλάσσιας υδατοκαλ
υνέχεια στην 11 | Για του συνταξιου. ειναι επισης a
και κάνουν κοινή δή.
-Κνδικοί 125.126 για
την απαλλαγή από τον
Εξωδικαστικόsl προβλέπεται μείωση
Εάν ένα ήτερισσό. κωδικό010
κατά τεκμαρτοσυνισο
νειαςμέλτους οικογέν
ανατηρία άνω του
67%, τότε ο υπόχρεος
θα πρέπει να αναγρά
Κωδικοί 351-352 του
κτα ενοίκια
μηχανισ0s
Evas otous τέσσεριs
υηέβαλαν αίτηση
δήματος, αρκεί να
συμπληρώσουν τους
κωδικούς 013-014 του
Μείωση του φορολο
Υτέου εισοδήματος
γω πληρωμής ασφαλίστρων και αγορά
που δεν εισπράχθηκαν
το 2018, δεν θα συνυ
πολογιστούν και φορολογηθούν εάν ο
πρώτη ψει τον αριθμό τους
005 του χρόνου ασφάλισης
Για να διασφαλιστεί η
Τι ισχύει
για τη μείωση
των εργοδοτικών
τουργίαατφόρμας για 1
της ηλεκτρο
νικήςΤυατορ μαςγια
τη ρύθμιση οφειλών
Συνεχίζεται αδιάκοπα
εξωδικαστικού μηχα
νισμού για τη ρύθμιση
σεων, ομόρρυθμων
εταίρων, ελευθέρων
εταίρων ομλευθέρρήΊ
στουs vous