Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 2-ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27245
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210
www.dimoprasion.gr
ΕΠφυλακτική η ΕΚΤ στο σχέδιο
νόμου Προστασίας
της κύριας κατοικίας
Πδιακοντιώστης!
δισ. ευρώ της
εκταμίευσης
eyXQ1θεί η δόση του περίπου ενός δισεκα
ομμνοιου ευρω, απο
Σημαντικά κενά και παραλήψεις
διαπιστών
Ευρωπαϊ
α07ότερο στο Eurogroup του Ατρ
σύμφωνα με πηγή της EuQωζώνης που
συζήτηση στη σημε ινή (σ.σ. 11αρασκευ
των υπουργείων Οικον
γημένη γνωμη
της αναφορικά με σχέδιο νόμου για την
τασία της κύ0ιας κατοικίας, που
ει το νέο νόμο Κατσέ
ε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά τη σχετική
ιαση των επιτε/ ων
Οι παρατηρήσεις της ΕΚΤ αφορο
επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική στα
θερότητα, τις επιπτώσεις στην ελληνική
Πρωτιά στην
Παρά την πτώση
ανεργία
Ελλάδα,
συνΟΑΙΧο αντιχτυπο στη νοοτροόμου ίσως επιτρέψ
πιστωτικά ιδρύματα να αυστηροποιήσουν
το 18,5% διαμο!φώθηκε η ανεργία
2018, σε
αδικαιολόγητα τους όρους δανει
σης, κατι που θα μπορουσε να αποβε
στην Ελλάδα το Νοέμβ010
πτών, ακόμη χαι αν
επείς στις υποχρε
σύμφωνα με στοιχεία της Ευ!ωπαϊκής
Στατιστικής Υπήρεσίας (Eurostat). Σύμ
φωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα μαζί
με την Κύπρο κατέγραψαν τη μεγαλύ
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ συστήν
μένης της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό τη
ιδιότητά της ως τη
να διαβου
λευτεί ουλεύσεις μπορούν να αποσαφηνί
ποσοστού αν
ιαστιχα χαι εγκαιρα με
σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (από
21,1% σε 18,5% και από 10,1% σε 7,4%, α
Σε διαρκή αύξηση η μεταποίηση από τον Ιούνιο του 2017
των ανέργων στην Ελλάδα
τις 54,2 μονάδες έκλεισε τον Φε
000 στις νορες
βρουά!100 εποχικά προσαρμοσμένος Δε
κτης Υπευθύνων 1100μηθειών της IHS
Markit
Ελλάδα (Purchasing Managers Inde
ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών ή
ταν ο ταχύτερος που έχει χαταγραφεί σε
διάστημα ενός έτους. Επισημαίνεται ότι η
αι ρυθμίσεις για
ταλη ΙΠροθεσμα
Προσεχώς
ομεα μεταποιησης στην
Οι χατασκευαστές χατέγράψαν ακόμα
μία σταθερή αύξηση της παραγωγ
Φεβρουάριο Ορυθμός αύξησης
ηση νέων πελατών χαι η μεγαΑΝτε
PM!), τιμή ελαφρώς νηλότε ηαπό τις
0η ζήτηση οδήγησε στην αύξηση των πα
τηση από πελάτε
Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της
ξωτευχου συνεχίστηκε να αυξάν
Δύο ξεχω!ιστά νομοσχέδια για Quθμί
σεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστι%ά ταμεία σχεδιάζει η
κυβέρνηση, με στόχο τα εν λόγω νομοΚίνδυνος αναζωπύρωσης της
el 10 η μιας 1ηαρας
ντονότερη που έχει καταγραφεί από τ
, 2018 χαι, σε
Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για
την Παιδι ή Ηλικία (UNICEF) x00
εσία του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή της
σα του Μα!τιου, προκειμένου να ακολου
θήσει η διαβούλευση με τους θεσμούς και
χαταγράφεται στα μέσα τ
πρώτου τριμήν
η ψήφιση τ
Η τελευταία άνοδος της παραγωγής
TVQωση των επιδημιών ιλαράς σε παγκό
σμιο επίπεδο
χιστα δ
Την ίδια ώρα,
ουσα περί
ίζοντας πως σε δέκα
όπως ανέφερε την περασμένη Πέμπτη χ
ιθανόν δεχαετού
αντιστοιχο που παρατηρή θήχ
των κρουσμάτων το 2018, Σε πα
γκόσμια κλίμακα, 98 χώ!ες κατέγ!αψαν
υψηλότερο αουθμό κρουσμάτων το 2018
διευθύντρια της UNICEF. Στην Ουχραν
α, στις Φιλιπ
ρον. Κατά τον ίδιο αξιωματούχο
ερα επίπεδα παραγωγής αποαπό το 2017, εξέλιξη που ακυρωσε μέρος
δόθηκαν στην αύξηση των νέων παραγγ
λιών και στις προσπάθειες ανανέωσης
θεί στον α
είμενο Eurogroup της 11ης Μαρτίου. Καστώθηκαν 35.120 χρούσματα στην Ουκρα
νία, ήτοι σχεδόν 30.000 πε
ουσσότερα από ό,τι το 201
γώνα εναντίον της ασ
καλές σχέσεις της
σης με τους θεσμούς», όπως ΣΕΝΑ
μεν να αποφευχθεί με ευκολία, αλλά είναι
κά θανατηφόρα, επισήμανε η υπη
σκευαστές αυξήθηχαν με έντο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα