Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
μέχρι και 21%
στουs λογαριασμούs
Οριστικά την επόμενη εβδομάδα οι αιτήσε!s για 8.933 Προσλήψε1s ανέργων
Νέα μικρή αναβολή
τήρε η δημοσιο°ίηση
ευρώ που δίνονταν
μέχρι τώρα στους εργαζόμενους 25 ετών
του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Ερ.
γασίας του ΟΑΕΔ. Το
και άνω
Ηυπουργός Εργασίας
Έφη ΑΧΤσιόγλου κατέθεσε σχετική τρ0mλοπρόγραμμα αν και
ήταν προγραμματιΕιδικό πρόγραμμα σμένο να βΥει στον γία προκειμένου να
«αέρα»την τρέχουσα
νομοθετηθεί ο νέος
εβδομάδα, τελικά θα κατώτατος μισθ
να προσφέρει στους! αναρτηθεί στον ιστόκαταναλωτές μέχρι|τοπο του Οργανισμού
και 21% έκπτωση την επόμενη. Το νέο
στα προγράμματα κοι
νωφελούς Εργασίας.
Στο πρόγραμμα, που
στους λογαριασμούς! πρόγραμμα Κοινωφε- πε
λούς Εργασίας για
ηνη απασχόληση
Η νέα κοινωφελής ερ,
yadia an σκοτει στην
κάλυψη θέσεω
δήμους της χώρας άνεργοι στα μητρώα
αλλά και σε φορείς re. ανέργων του ΟΑΕΔ
ριβαλλοντικής διαχεί. μέλη οικογενειών στις
ρ σ η ς οποίες δεν εργάζεται
προστατευόμενων φυ- κανείς και οι σύζυγοι
τουλάχιστον από τις
Τρακατω κατηγορίες
ΤΟ πρόγραμμα φέρει
την επωνυμία: «Προγραμμα Προπληρωμένος Λογαριασμός». Οι
ενδιαφερόμενοι μπο8.933 Προσλήψεις σε
56 δήμους και 37 Περιβαλλοντικούς φορείς
της χώρας αναμένεται
το διάστη μα 5-8Mapκαι κατάρτ ση ΤΟ
ρούν να συμμετέχουν
όλοι οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι με ηλικία από
18 ετών και άνω
Σύμφωνα με τα κριτή
ρια που θέτει η σχε
ρουν να ενημερω
συνέχεια στην 11
Υπενθυμίζουμε ότι το
περιοχών
αυτών είναι εγγεγραμμενοι ανεργοι στα του
εγγεγραμμένοι
Κοινωφελούς
Εργασίας θ α είναι και
απόφαση, το επίκεντρο
εστιά εται
γραμμα
Tauraom ριακαια η
Υγειονομική
Περίθαλψη
ε n es
ασφάλισηS
το πρώτο, στο οοίο θα
| εφαρμοστεί ο νέος καμακροχρόνια ανέργους -άνω των 12
Δικαίωμα υποβολής .
ηλεκτ συμμετοχής θα άνεργων στου μ ΑΕΔ
650 ευρώ (μεικτά) και
546 ευρώ (καθαρά) και
συνεπώς θα είναιη με
ξημένος σε σχέση με
την αμοιβή των 495,25
στους άνω των 45 και
55 ετών οι οποίο
έχουν και δότηση για
τερη μοριοδότηση για
τις νέες προσλήψεις.
σεων συμμετοχής θα ανέργων του ΟΑΕΔ.
έχουν μόνο οι εγγε. μέλη μονογονεϊκών οι
Υραμμένοι στα μητρώα κογενειών στις οποίες
ανέργων του ΟΑΕΔ, δεν εργάζεται κανεί
ου ανήκουν σε μία
Τρία μυστικά
για να γλιτώσετε
το τεκμήριο
κατοι Klas
Σε 50, αντί 75, διατη
2019 οι απαιτούμενες
(ένσημα), προκει
να εξασφαλίζουν υγει
ονομική περίθαλψ
πουργός Κοινωνικής
τα απαιτούμενα έν
Σελίδα 9