Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Παρασκευή
Μαρτίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
φορολογικό
Αριθ. Φύλ. : 6699
Τιμή : 1.00€
και εισπρακτιel ομοφωνία κυβέρνησns-τραπεζών
eon λει γιατην Προστασία ΠρώτηS Katolkids
η Εφορία
Σε δύο πράξεις σπάει
τελικώς το θεσμικό
πλαίσιο για τους ενάλωτους δανειολήπτες,
σύμφωνα με τη ρύθμιση στην οποία κατέ.
προχθές
κυβέρνηση και τράπε.
κειται για το άρθρο 9
του, νόμου Κατσέλη, ο
οποίος έπαψε να
ισχύει από χθες), το
οποίο και αναμ νόταν
να κατατεθεί από ώρα
σε ώρα στη Βουλή για
να ψηφιστεί μεσα
ζες, λίγες ώρες μετά Το δεύτερο σκέλος
την έκθεση της Κου- θαείναι η δημιουργία
Το σχέδιο των ελέγ- σιόν, η οποία περιέχει ενός ενιαίου νομοθετχων και κατασχέσεων 9 ενστάσεις για το κού πλαισίου για την
αποκαλύπτει η έκ- πλαίσιο προστασίας πτώχευση φυσικών
προσώπων, το οποίο
θα έρθει προς ψήφιση
θεση της Κομισιόν
Φορολογική και εισπρακτική επίθεση εξέλιξη που καταρχήν στη Βουλή μέχρι τα δ ί μ
ετοιμάζεται να εξαπο- δεν επιθυμούσαν οι τέλη Μαρτίου
λύσει φέτος η Ανεξάρτητη
Δημοσίων Εσόδων.
Το σχέδιο της, το
οποίο αποκαλύπτεται
στη δεύτερη έκθεση
της πρώτης κατοικία
Αν και αυτή ήταν μία
Κατσέλη, του οποίου η
κάσιμο υπολογίζονται
νησε20.000
Παράταση λήγει σή- Οπως συμφωνήθηκε,
τραπεζίτες, εντούτοις
φαίνεται
umpxe άλλη λύση,
ώστε να μη μείνουν
απροστάτευτοι υπερή.
μεροι δανειολήπτες
που αποτελούν ευάλω.
τες ομάδες του πληθυσμού ως προς την
πρώτη κατοικία τους,
Ουσιαστικά, τη πρώτη
πράξη τηςσυμφωνίας
θα αποτελέσει ένα αυτόνομο νομοθέτημα
που θα αφορ την προστασία της πρώτης κα
Εν συνεχεία οι δύο μερα, θα μπορούν να έμποροι και επτηδευ
να ρυθμίσεις, σύμφωνα παραιτηθούν από ματίες που είχαν υποΑρχή δεν
με κάποιες Γηγές, θα
αυτόν και να υποβά.
λουν αίτηση για υπα.
γωγή στο νέο πλαίσιο
προστασίας. Ωστόσο,
όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις θα ελεγχθούν
για τοεάν πληρούν τα
κριτήρια προστασίας
από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα έτσι ώστε
να μην φτάνουν στα
δικαστήρια εφόσον
δεν πληρούν τα κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι
βάλει
υπαγωγής στον νόμο
Κατσέλη και είχε απο
ριφθεί από το δικα
ριο λόγω ιδιότητας (ο
νόμος προέβλεπε δυνατότητα υπαγωγής
μόνο σε φυσικά πρό
σωπα χωρίς εμπορική
ιδιότητα), θα μπορούν
ναυοβάλουν εκ νέου
αίτηση υπαγωγής με
το νέο πλαίσιο, στην
ηλεκτρονική πλατ
ενοοηθούν
Το νέο πλαίσιο προστασίας δεν έχει αλλα.
γές στα κριτήρια
επλεξιμότητας των
δανειοληπτών, αλλά
επλύει σημαντικά ζητήματα που είχαν
θέσει οι τράπεζες, με
βασικό αυτό των εκ.
κρεμών υποθέσεων
συνέχεια στην 11
ΔΕΗ: nos
μπορείτε να
έχετε έκπτωση
και 21 %
του νόμου Κατσέλη.
Ειδικότερα,
από έχουν ήδη αιτηθεί την υποθέσεις που δεν φόρμα.
πλειστηριασμό (πρό- προστασία του νόμου έχουν πάρει ακόμα δισυνέχεια στην 10
Κτηματολόγιο
Αλλαγές
ΔΕΗ: Με το πρόγραμμα
.Πρ°πληρωμένος Λογα.
ριασμός» έχετε την δυνατότητα
επωφεληθείτε εππλέον
έκπτωσης 6%. Μάλιστα,
ισχύοντα προγράμματα.
όπως το Πρόγραμμα Συνέπειας 15%, οι πελάτε
ΠΟρούν έχουν συνολικ
φελος έως 21% στη
χρέωση Προμήθειας των
λογαριασμών τους.
Το Πρόγραμμα Προπλη.
ρωμένος Λογαριασμός
παρέχει έκπτωση 6% στη
χρέωση Προμήθειας των
λογαριασμών στους πε.
λάτες που θα επλέξουν
συνέχεια στην 2
| ενστάσε!s