Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18οντής-Νυκόλαος Kapad i os 1951-1974 18ο κήμα-Β ότμα Σ αυρίδοο L Σηλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Παρίοδος Β'(1974)*
Ap. φύλλου, 688 0-11.824 0,50€
Οι Δραμινοί
αθλητές που
θα βραβεύσει
ο ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΜΘ
Σε φαοξενία της Ένωσης Κυριών Δράμας
Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου
Πλούσια τα ήθη
και έθιμα του Νομού
Δράμας Την περίοδο
της Αποκριάς
Παρουσία
Το Θρακιώτικο έθιμο
του Καλόγερου
προγραμματος Active Citizens
Fund για την ενδυνάμωση
της κοινωνίας των πολτών
ή «Καλ
ογερ°Δευτέρα» ή
δοσάκη και της Νο
ηγικής Πρεσβείας
«Καλογέρικο» στο Καλαμπάκι
Ερωτηματικά θέτει το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας
Την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαρτίου
Δημοτικό Συμβούλιο για
Ποιος διέλυσε την ομάδα
κρατικήςΑσφάλειας Δράμας:|
το Κολυμβητήριο Δράμας και
ητσίκογλου: Στη Δράμα
δεν έγιναν επεισόδια σε αντίθεση
το ζήτημα της στατικής επάρκειας
Τα συμπεράσματα της μελέτης για την στατικότητα του κηρίου
θοδεύσεις
Του eava0η Πολυμένη
Σαματείο Αστυμεγάλο ενδαφέρον για την
ρίου, eYue η ηραλαΜ της μελέτης
Έτο, ανακονώθηκε χθες ότι, éa
οδικές και
ΦΩΤΟ ΑΡΧ ΕΙΟΥ n.T
αδικαιολόγητες Emadumo
την ερχόμενη Τετφτη 6 Μαρτίου και
ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι στη
Apqua δεν byzv επασόδια όΠως σε άλλες
Πόλεις και ότι η περιοδεία του υπουργού στη
χευση να υπερκαλυφθούν τυχόν
Όπως ήδη έχουμε γράψε σε ρε27
Η ανακοίοση του Σωματείου Αστ Νομκών
ΥΠαλλήλαν Ν Δράμας, diva λάγο γιατη Ολυση της Ομάδας Κρατικής Αοφάλαας Δρά
μας, του Τμή ατος Aopole1ας Δράμας, μετά
την véa ετήσια unnpeaar αξιολόγηση από
την ΟΠΟία δεν [email protected]η το συΠέρασμα ότ το
σύολο των συναδελφων που την σαρ ίζουν
τελούν υπόκαθεστώς α/τιατάστασηςτους,
Οπως επ σημαίΕΙ η οίηση του Σωματείου,
κατά την εητε4η του κ. Τσακαλώτου στη
λέτη αναδεκνύει σοβαρά προΒλήμα.
τα περί της στατικότητας και είνα
αναγκη να υπάρξουν σοβαρές ποΔράμα ήταν ασφαλής.
Οος τόνοσε οκ. ητοίκογλου, ο Βαχ60η
μεόσαέ,WUVYiva σε άλλες Πόλεις, στη Δρά
μα ήταντο καλύτερα ούτε μύτη άνοιξε, ούτε
Χημκά έπεσυν, tinora. Δημιουργήθημε κά
Ποια ένταση κάπου στιγμή όμως εμείς δεν
θα μαστε στη μέση καιθαμαςχνηούν από
κεια των δουκουν στοχείων των κοπράτει να προβλεφθεί αχετική
θούν μερκά πραγματα εκεί.
βητήριο Δραμας και ως πόρισμα
-Δουκά στοχεία ΩΣελύφους:
Όπως και νάχε, η μελέτη ανα et
κνύει οριομνα πράΥματα καουμιΕ.
η κατάσταση δεν ενα
και η καλύτερη που θα μπορούσε va
είνα Ο αρμόδιος οτιΟ μαρχος Te
χνκών Έργων κ. Πατοδόπουλος,
είχε το ου στο Αημουκό Συμβούλιο
της Δευτέρας 252, ότ ενώ το Κο
λυμβητήριο κατασκευάστηκε το
1978 κα η στέΥη το 1987,από
τότε μέχρι και σήμερα, δεν ump&s
μπορούν να a opepeou, τα εξής:
Lna όλα τα δουκά στοιχεία που
εκεί κιαπό εδώ".
-χαλύβδινη στέγη κελύφους:
ρασματικά,
Ολα τα δομκά στοχεία της στένα ληφθούν μέτρα για την αρση του
φαο ου της δ ρωσης και να
ακολουθήσει επιδιόρθωση και αποκατάσταση της διατομής τους
Onugg
Y α τα ου
yei, oetqu ε τις πληροφορίεςμας
ντρώ ονται
Υης κοθως και οι ε
, α δ μαρ υρ ες των πο τών onu
η άτομα nou συ
ας των
κτυωμάτων παρουσιάζουν οξε.δώ
σεις από μέτριες έως έντονες ως
απ ppoa της δο ρωσής του και
θα πρέπαναλη Οούν μΕτρα για την
ρση του φανομένου διότι οι ήδη
μαωμένοι συντελεστές ασφαλείας
Κυεπαδή enveauro, φτάσαμε στο σημείο
να την πληρώσου α σ άδελ ο στην
το i ec
la την ασφάλεια Ενός κυβ"νητικού στο
asp ς και από την άλλη δ α paA ει την
μέσα σε νομμα πλοία
Τα υποστυλώματα ms a arok
κης όψης K296 ως ΚΟ δε aaee 0
τον προδιαγραφόμενο art, τους κα.
νονομούς συντελεστή ασφαλείας
ωςαποτέλεοματης έντονης δι βουσης των ατλισμών τους και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξη
σητης αντοχής τους
δημκρα ική έκΟμάδα Κρα κής Α φάλε ο
αΠασχολού. Με αυτόν τον τρόπο αΤμετύπισης διασφαλίστημαν σε σόλπο βαμό και
διο, Χρίς να προκοψα κανένας κίνδυος
τους, μετα ανήθημαν από την Ομάδα σε άλλες
θ0RS, napque νοντας βέβαια στην Ασφάλεια
και με δυο λόγια τους γαλαν ακατάλλη
θα μεο νοντα reportu
Από την άλλη πλευρά μέσα
από τη συ τηση αναδείχθηκε και
το ζ τημα ότ αν και άτοτεγίνουν οι
epYaoe ς παρ4βασης, θα πρέπει να
yoouv γρήγαρα κα αφού πρώτα
περαστούν α ότοεςγραφαοκρατll. Οικύροι δ0Tuurd φορείς κα οι
τεγίδες δε διαθέτουν τον προδοΥραφόμενοαπό τους κοοησμούς
συντελεστή ασφαλείς ως αποτέλ8οματης έντονηςδιόρωσης τυνδωτομών τους και θα πρέπει να ληφ.
θούν μέτρα γιατην αυηση της ανθηΕΚΛοαεντολήσότακενυάγια αε ne,
οκ mo
O Apavog T πος
επικοικό ησε χ ες με
ou morphedn «πό ΚΛου δ6Ill Ta εσωτερικά υποστυλώματα
K37 bu, K43 και εγκάρσιες δοκοί
Δ80 έως Δ87 του διαδρόμου αποδυτηρίων δεδοθέτουν τον προδογ00
φόμενο από τους κανον σμούς συντελεστή ασφαλείας κα θα πρέπυ
να ληp60όν μέτρα για την αύξηση
της α τοχής τους.
Τα συμπεράσματα της μελέτης
ΚΡΑΣΟ ΠΟΥΛΟΣ
Ο«Τρωνός Τύτος,
του μέρος ατής της μελέ ης και
λιστα το ηήμα της σύ.
Ill. Το κάτω πέλμα των κύριων &
κτυωτών φορέων δεν ε po AZ ετα
έν οτι πλευρκής ευστάθειας και θα
στα ΧΑία
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
του πορίσματος. Ας
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
τελεσμάτων μετά τους
το ή και σεοιακή επάο11 ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ Β' ΞΑΝΘΗΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια ΔΠθ
τέως Επιμελητής Α ' Παθολογίας ΓΝ Δράμας
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π. Αρμεν ( ::
8:30-13:30&17:30- 20:30
εκτός Τετάρτης on0γευμα
Ειδικό$ Ορθοδοντικό
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
L 25210 20 006 K. 6942 900 424
Τηλ 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
[email protected] fb: andreasxanthis

Τελευταία νέα από την εφημερίδα