Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27242
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Προσωρινη
«φτωχός συγγενής» της Ευρώπης
12 εΜηνικες Περιφέρειες
αστολητών
οικοοουικων
αδειών πέριξ της
Ακρόπολης
ου μέσου κοινοτικού
κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρί
ικοδομιχών αδειών στον χηονγμένο αοχαιολογικό χώρο της πόλης των Αθηνών,
που δεν πε!ιλαμβάνεται στο ιστορικό κέ
προτίθεται να προχω!ήσει ο υπ0UQ76ς
Πέριβάλλοντος και Ενέργειας, Γιήργος
Σταθάκης, με αφο!μή τις αντιδ!άσεις
για την ανέγεQση ψηλών κτηρίων πέ
κής Σ
(Eurostat) που δόθηκαν
ημοσιό
XQ0πολ
11 να Προσέξετε
οταν ανοραζεται
σαρακοστιανα
κατά κεφαλήν ΑΕΠ το
2017 Χυμανυηχε μετα
Βουλγαρίας και 626%
την ΕλΚατά την περίοδο της Σαράχοστης
και ειδικότερα την ημέρα της Καθαράς
Δευτέ!ας, οι καταναλωτές πριβαίνουν
στην κατανάλωση συγκε2e1μένων νηστίσιμων τ οφιμων, ποληα εκ των οποιων
θεο)Q0ΰνται εναλλοιωτα. Η oQθη επιλογή
η μεταφορά των τροφιμων που χρειάζοχατά κεφαλήν Αχαθάρι
στο Εγχώριο Προϊόν (ex
πεφρασμένο σε όρους α
γοραστικής δύναμης)
διαμορφωθηκε στο 67% του μεσου κοινοτικού Μόνο η Αττική 91% του χοινοτι
κού ΑΕΠ) κατέγραψε χατά Χεφαλήν ΑΕΠ
άνω του 75% του χοινοτιχου
δα 49%). Ακολουθούν η Θεσσαλία
52%), η Κεντρική Μακεδονία 53%), η
Πελοπόννησος 56%), η Κρητη 57%), η
Δυτική Μακεδονία (59%), η Στερεά Ελ
λάδα και τα Ιόνια Νησιά (62%) και το
κατατασσονται τεσσερις εληηνικες περι
φέρειες: Η Ανατολική Μακεδονια χαι
Θράκη 11η θέση), η Ηπειρος 13η θέση
γορότε!α, οι προσεκτικοί χειρισμοί των
τροφιμων στο σπ
συντή!ηση σε κατάλληλη θέρμοκοισία,
Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Μαηεδονία (17η θέση). Ανάμεσα στις έ(
(π.χ. καθαριότητα,
στην Ελλάδα το 2017 σημειώθηκε στην πε
ριφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης (46%), στην Ηπειρο και το Βόρειο Αιγαίο 48%) Χαι στη Δυτική Ελλά
Στις είκοσι φτωχότερες περιφέρειες
της ΕΕ στις οποίες καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά κατά κεφαλήν ΑΕΠ
κοσι φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ βρίσκονται πέντε περιφέρειες της Βουλγαρί
ας, τέσσερις της Ουγγαρ
ας, τρεις της Πολωνίας, δύο
ν πQωταοχικής σημασίας πράχτικές για την απο
φυγη αρνητικων επιπτώσε
ων στην υγεια.
Συμμετοχη του ιδιωτικου τομεα σε ασφαηση και
υνεια επιδιώκει ο Κ. Μητσοτάκης
Ερχονται τα αεροτας1
drones που θα
μεταφέρουν επι ατεs
χωρις oonyo
σμευσή τ
ι θα χα
του ιδιωτικού τομέα, επανέλαβε ο πρόε
δρος της ΝΔ, KvQ1άκος Μητσοτάκης, μι
λώντας στην συνέλευση της Ενωσης Α
«Το υπάρχον σύστημα εξαντλεί τα ό
ρια του, το συστημα ειναι
εί συγκεκριμένες κατηγορίες ενώ αφήνει
ου και θα τ
καταστήσει με ένα βιώσιμο ασφαλιστικό
αι βιώσιμο καθώς δεν ακολουθε
δημογραφικές τασεις», ανέφερε ο προε
δρος της ΝΔ. Η πρότασή του για το ασφα
^ιστικό σύστημα ασίζεται στην αρχή της
καθολικότητας, ασφάλιση σε όλους, αλλά
και στη αρχή της ανταποδοτικότητας χα
θώς ο καθένας θα πρέπει να απολαμβά
ναι εικονικη πραγματικοτητα,
ούτε σκηνές από κάποια ταινία επιστη
«Χιόνη»
αντασιας
την φετινή μεγαλύτερη εκδήλωση ψη.
Πανευρωπαικο
ρεκορ6ροχοπτωσης σε
φιαχων επι
νωνιών
κατοικημένη Περιοχη
Οι τρεις λόγοι που η Κρήτη «ΠνίΥηκε» από τις Βροχές
τους χαρπους των χοπων
αλίζεται είναι μ
drones που παρουσιάζουν κατασκευα
Qwv της αραβικής χερονήσον. Τα αερο
ταξί δεν θα χρησιμοποιηθούν για Ψυχα
γωγικούς λόγους εικονικής πραγματικότη
τας, αλλά στο χωρο των επιχειρησεων
ι το 2022 το αργότερο, σε μόλις δη
λαδή 3-4 χρόνια από σήμεQα, θα πετάνε
να πανενοπαϊκό QEXOQ βροχόπτωσης έσπασε λόγω της «Χιόνης» και της «Ωκεα
νίδας». Ο αθρυστικός υετός που κατέγ!αψε ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, που βρίσκεται στο οροπέδιο Ασκύφου Χανίων, από
την 1η Φεβρουαρίου έως και το προι της Δευτέρας 25 Φεβρουαρίου έφτασε στα 1.202 χιλιοστά. Το προηγούμενο Qex0Q μηνιαίου υετού σε χατοικημένη περίοχή ανήχε στο ΓΧΟεται σε τρεις πυλώνες:
την εθνικο σύντα
μητικός και δημόσιος με την εθνική σύντα
ξη-που θα καθορίζεται από τις αντοχέ
της οικονομιας-και απο την ανταπ
συνταξη σε συνάρτηση με
τάλεν της Νορβηγίας με 1.190 χιλιοστά, QEX0Q που XQατούσε από το 1989
ο οτι
π.Ε αι ετι άμειά sue 19 χ λιστα,( exongTO XQ τουσε από τ Χ198νή εστ
Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής έφερε όμως η «Ωκεανίς» και στη υπόλοι
η Δυτική Κρήτη, από το Σάββατο έως χαι το πρωί της Τρίτης. Όπως προ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα