Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ετάρτη
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
ma enan | Το σχέδιο ελέγχων τns εφορίας
Ενοικίου
για το 2019
Σαρωτικούς ελέγ.
χους σε Πολίτες και
επιχειρήσεις θα εξαπολύσουν έως το τέλος
του έτους το υπουργείο Οικονομικών και η
Ανεξάρτητη Αρχή Δη.
μοσίων Εσόδων προστοχευμένοι επιτόπου
έλεΥχοι από στελέχη
Εφοριών, και μάλιστα
τους έχει τεθεί όριο
εντοπισμού ποσοστού
παραβατικότητας τουλάχιστον 25%. Δηλαδή
στις τέσσερις περιπτώ.
Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται,
σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Έθνος»,
να νοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα
κειμένου
εξασφαλίσουν τα πολυπόθητα έσοδα για τη
1 δημιουργία πρωτογε.
νούς πλεονάσματος
μία ή και περισσότερες
να βρεθούν με φορολογικέςπαραβάσεις.
Παράλληλα, ea
ματοποιηθούν άλλοι
15.300 έλεγχ
Σχεδόν 260.000 νοι.
κοκυριά θα λάβουν το
επίδομα, με συνολικό
Σύμφωνα με το επιτο αργότερο εντός τρι.
οποιημένο σχέδιο Εφορίες, ενώ δεν θα
2.500 υποθέσεις
Από την κρησάρα της
Εφορίας θα περάσουν
δράσης ελέγχων της
προϋπολογι-ΙΑΑΔΕ που Παρουσιάζει
τ' αποκλειστικότητα
«Το Βήμα της Κυρια
κής έως το τέλος
του 2019 η Εφορία
πρόκειται να πραγματοποιήσει 105.000 τη.
λεφωνικές κλήσεις σε
πολίτες και επαγγελ.
ματίες τόσο για «υπενθύμιση» φορολογικών
εκκρεμοτήτων όσο και
για το κυνήγι των ληξι.
γλιτώσουν ούτε και
εκείνοι που λαμβάνουν
επιστροφ
καθώς έχει προγραμ
ματιστεί να γίνει έλεΥ
χος σε 5.900 τέτοιες
περιπτώσεις.
στοση της παράβασης
κατά τη διενέργε α
σμό 300 εκατ. ευρώ.
δικαιούχοι του
επιδόματος ενοικίου
φορολογίας ακινήτων
την atan λέμηση της
φυσικών και νομικών φοροδια uns και της
θα λάβουν από 70
προσώπων, ενώ συνολαθρεμπορί
Αρκετά φιλόδοξες
είναι οι προβλέψει,για
την είσπραξη παλαιών
ληξιπρόθεσμων ο
λών, καθώς εκτιμάται
ότι μέσα στο 2019 θα
μπουν στα ταμεία του
κράτους πάνω από 2,9
δισ. ευρώ. Αξιοσημεί
ωτο είναι το γεγον
ότι η πρόβλεψη αυτή
συνέχεια στην 11
Ιδιαίτερης σημασίας
είναι, η αναφορά στο
εν λόγω σχέδιο δρά
σης για επανεξέταση
αισίου
δέσμευσης περιουσια.
κών στοιχείων οφειλεθα
εξευρεθούν εναλλα.
κτικοί τρόποι είσπραλικά ο στόχος βεβαί.
ωσης φόρων από
ελέγχους αναμένεται
να ξεπεράσει σύμφωνα
με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ και του
υπουργείου Οικονομικών τα 2,6 δισ. ευρώ,
Μάλιστα,στο υπουργείο Οικονομικών θα
επιδιώξουν ή επιβολή
Mex ι το τ os
του θεσμικ
το επίδομα
πρόθεσμων οφειλών.
Την ίδια στιγμή ανα.
μένεται να πραΥματο56.000 ξης φόρων και εκτός προστίμων να γίνεται
Κόντρα ΣΕΒ
Ι υπουρ
καιγια το επίδομα εΕ Εργασ1as για
Πραγματοποιήθηκε
απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
κίνδυνης κι ανθυγιει.
τριετίες
μ λών της Εκτελεστι
Σελίδα 9