Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της ΗΠείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα Παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1337 e r0E 31ο . ΤΑ.: 26S 10 22041
rxx: 26510 z9 32
TMIH+ΥΠΛΟΥ: 0.80 EYP2
e-mail: [email protected]
190.000 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Αυξάνεται αντί να μειώνεται ο χρό.
νος έκδοσης συνταξιοδοτικών anood,
σεων σε σημείο να βρίσκονται σήμερα
σε τέλμα nEpinou 190.000 ουντάξεις
(κυρίες-επικουρκές και εφοηαξ) με
τον χρόνο αναμονής να φθάνει και τα
6 χρόναΙΣύμφωνα με την εκτίμηση
της non0ΚΛ (εργαζόμενοι στα aogoλιστικά ταμεια), μετά τη λήξη του Προγράμματος χρηματοδότησης στις 31
Δεκεμβρίου του 2018, cξακολουθούν
να βρίσκοντα σε εκκρεμότητα τουλά
χιστον 190.000 ατήσεις συνταξιοδό.
τησης κάθε κατηγορίας
Συγκεκριμένα οι συνδικαλιστές κάνουν, μεταξύ άλλων, λόγογια 50.000
απήσεις κύρος συνταξιοδότησης
(5CV Περιλαμβάνονται repinou 20.000
απήσεις του τελευταιου τρμήνου
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Με eepa το ζητημα των συνόρων
Ynonta
ΕΛΛΕΊΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Νεα 11ρεσια για τη
του ΣΥΡΙΖΑ να
Β' Ήπειρο ζητά ο Ράμα!lanune, va
ΚΑΙ ΙΙΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ
άνοιξε η όρεξη και των Αλβανών
νοβούλιο, σειρά είχε η διαβούλευση και η
ε τους
Apurvm on ritmentAM, orμεταναστες!
Αυτό όμος Του δεΥ Χ00.
Πέρυσι πρόσφερε umnpcoics σε
400.000 άτομα απ' όλη τη ΒΔ Ελλάδα
aqeves το ότι το ζήτημα
43.000 αλλοδα oiryor
Φώτης
το xepconiv Χόμμα ΕΧαναλαμβάνει ένα ο άλμα οτο οποίο είχε