Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Φεβρ :η
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλ. : 6696
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00€
Ουδέν
κρυπτόν
την εφορια
| Πώs θα πάρετε από 70 έωs 210 ευρώ
επίδομα ενοικίου
θέμα ημερών το άνοιγμα τns Πλατφόρμαs
Εντός των επόμενων
ημερών αναμένεται να
ανοίξει η πλατφόρμα
επίδομα ενοικίου ανα.
μένεται να ανοίξει την
επόμενη εβδομάδα.
για τους δικαιούχους
του επιδόματος ενοιΣυγκεκριμένα, το
ποσό του επιδόματος
ενοικίου για τα νοικοκυριά που πληρούν τα
κριτήρια χορήγησης,
διαμορφώνεται, ως
κίου και θα παραμείνει
ανοιχτή μέχρι το τέ
Μαρτίου. Συνολικά
259.631 νοικοκυριάΗ εφορία ανασυν- δηλαδή περισσότεροι
τάσσεται καιστοχευει από 667.000 ωφελου
Για μονοπρόσωπο
νοικοκυριό: 70 ευρώ
πλέον σε νέα ρεκόρ
εισπράξεων από οφει
λέτες του Δημοσίου,
αλλά και στον εντοπισμό φοροφυγάδων
που κρύβουν τα περι
μενους. αφορά το επίδομα ενοικίου, με
συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατ.
Για νοικοκυριό amte
λούμενο από δύο
μέλη: 105 ευρ
συνολική φορολογη.
τέα αξία της ακίνητης
περιουσίαςδεν μπορεί
ναυπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των
ευρώ, δικαιούται να
λάβει 105 ευρώ, μην[
ευρώ.
Οι δικαιούχοι του ετδόματος ενοικίου θα
λάβουν από 70 ευρώ
έως και 210 ευρώ μη
Για νοικοκυριό anoreλούμενο από
μέλη: 140 ευρώ
αίως.
Το ποσό των
ευρώ δικαιούται
ουσιακά τους στο .
Για νοικοκυριό αποτε,
λούμενο an τέσσερα
Αυτό όμως που δεν
έχει καταφέρει τόσα
συνέχεια στην 11
νιαίως και η επδότηση
θα κλιμακώνεται ανά.
λογα με τα μέλη του
νοικοκυριού, τα εισοδηματικά και τα περι.
μέλη: 175 ευρώ
Για νοικοκυριό anteλούμενο από πέντε
μέλη & άνω: 210 ευρώ.
Τα κριτήρια και τα
12000 ευρώ για μο
νοπρόσωπο νοικοκυριό. Σε αυτή την
περίπτωση το νοικοκυριό θα λαμβάνει 70
ευρώ μηνιαίως, όπως
αναφέρει το Αθηναϊκό
λάβει νοικοκυριό n
αποτελείται από τρία
μέλη, όταν το συνολικό ετήσιο εισόδημά
του ανέρχεται έως τις
14.000 ευρώ και η συνολική φορολογητέα
ευδομάθα δο είαΤο
φο ολογικέ
ηλώ ε s
δηλώσε!s
συζύνων
νολικής φορολογητέα
δρομικά από την ανα
εισόδημ α του ετησιο
Το συνολικό ετήσιο
Πρακτορείο Εθήσεων
Πρακτορείο Ειδησεων.
Εα της αν υπερβαίνει
δρομικά από την 1η aνουαρίου στους
δικαιούχους, ενώ, σύμ- ριού για την ένταξη ετήσιο εισόδημα έως ευρώ
φωνα με τηγές του στο πρόγραμμα δεν τις 10.500 ευρώ και Νοικοκυριό αποτευπουργείου Εργασίας μπορεί να υπερβαίνει όριο ακίνητης περιου- λούμενο από τέσσερα
η πλατφόρμα για το
εισόδημα του μονο.
πρόσωπου νοικοκυΈνα νοικοκυριό με
δύο μέλη, με συνολικό
ουσίας δεν υπερβαίνει
το ποσό των 150.000
τις 7.000 ευρώ, ενώ η
σίας έως τις 135.000
συνέχεια στην 10
στα χάρτινα
τιμολόγια και
τα χειρόγραφα
Ανοικτή no ραμένει
ειδική ηλεκτρονική
εφαρμογή μέσω της
οποίας οι σύζυγοι μποRoov v ντηγνωσ τοπο-ι
ήσουν την επθυμία
τους για την υποβολή
Ανεξάρτη ηλεκτρ onκών δηλώσεων ενερ.
μοσίων Εσόδ
Όπως διευκρινίζεται
συνέχεια στην 2
I βιβλία
σε σχετική ανακ
Σελίδα 9