Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27240
Τριάντα χιλ. ευρώ χρωστάει κάθε
Ελληνας στους δανειστές
Πολά σουτ στο
0ην κοντα να
μεταφορικο
ισοδυναμο τα
αεροπορικα
εισιτηρια
Δυσβάσταχτη η οφειλή σύμφωνα με μελέτη ΟΟΣΑ και ΣΕΒ
περχρέωσης της χώρας στο εξωτερικό και
τραπεζικής χρηματοδότησης τα προηγού
μενα χρόνια. Βρίσκεται στην 4η και την
στο κοινωνικο χαι
ταφορικό ισοδύναμο» δήλωσε ο αναπλη
ρωτής υπουογός Ναυτιλίας και Νησιωτ
εφαΛαιο αντιστοιχως, αποτε
χώρες
ΟΟΣΑ, η
λεσμα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ. της έλλειψης
ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτά!ως
Ελλάδα χακαι της χαμηλής ποιότητας
στους
των επαγγε^ματικων χαι γνωστι%ων όε
ξιοτήτων του πληθυσμού αντιστοίχως
στον Qαδιοφωνικό σταθμό του Αθηναι
που πρου πτουν από
την έρευνα του ΟΟΣΑ:
ται η Πορτογαλία, και χώρες όπως, η Ιτα
λία, η Ισπανία και η Γαλλία βρίσκονται
στην 5η, 6η χαι 12η θέση από το τέλος, με
νέρχεται στην Ελλάδα σε 125.262 ευρώ
έναντι 280.383 ευρώ χατά μέσο όρο στις
χώρες του ΟΟΣΑ, με τα ποσά να διαμορφώνονται σε 231.854
Αναμένεται να
Στα 29.700 ευ00 διαμορφώνεται το
ζεπερασει τα 200 ποσό τ
ευρώ, 292.61 9ει
το εξωτεοκό, ποσό διπλάσιο περίπου του
όρου του ετήσιου ακαθάQ1στ
πρώτες θέσεις, χαι πρωταθλήτρια τη Σου
Η Ελλάδα έχει μια χαλύτερη σχετικά
Πορτογαλία, ενώ τα νοικοκυριά των Η ΠΑ
ταγράφονται ως τα πΛΟυσιοτερα στο
ν 200 δισ. ε
ου ΣΕΒ με βάση τη μελέτη του 00
το ΑΕΠ τ
σύμφωνα με τις προβλέ
Διχασμένη η Ευρώπη στις απειλές Τραμπ για επιβολή
νέων δασμών
κής Στ!ατηγικής 2020-2023, το οποίο α
ομενονς μηνες
Με εγ
Οι Ευρωπαί
οι συζητούν στ
uxovμουάν, χαραχτηρίζοντας «μεγάλης σημα
σίας την προστασία της ευρωπαϊκής ενό
πό τις ΗΠΑ κατά άδικο τρο
υπουργ
ρέστι το θέμα της έναρξης διαπραγμαΒέλγιο, διχασμένο για την συμφωνία
Καναδά,
μηχανικά προϊόντα εμποριχή συ
Το ΤΜΕΔΕ
Εχτό του Παρισιού, η Ισπανία, που
ούνται α
προχωρα σε
10ος Προς εςαφανιση 01
μικρομεσαιες επιχειρησεις
Σχεδόν οι μισές mYav χειρότερα το 2018
1 ο εμποριο q αίνεται να βρίσχεται σε φάση εγγενούς Οευστότητας. Η δημοσιονομική εξισ0QQ0πηση
ασφαΛΙστικες
παροχες στον
, συμφωνα με ευρα)παιχες πηγές
ποφύγουν την επιβολή δασμών που θα ή
μασιας τομέα της
χε χαραχτηρίσει το περασμένο Σάββατο
έλουν π
τομεα
που αχολούθησε
στη μιχομεσ
ιχειρημα τικότητα προωθών
πάνω. Ωστόσο, αν θεορήσουμε ότι βμακόμαστε στην ολοκλήρωση αυτής της μεταλλαγής οι
αντ up άσεις αντί να αμβλύνονται μοιάζουν να οξύνονται. Με άλλα λόγια μοιάζει να εμπεδώνεται ένας ιδιοτυπος δινσμός τόσο μεταξύ των μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων όσο χαι στο ίδιο το οιχοσύστημα των
«Με αξιοπιστία και εξωστ!έφεια
μικρών επιχειρήσεων
Αυτό σημείωσε ο ποόεδρος της Ελληνικής Συνομοσυνδυας
μιουργήθηκαν 6.200 νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο, ενώ 1
στους5νέοιςοάτο τον25 ετώνπου εΤάζετα στον μηαγρουκό
ρυσίασητης 18ης επρας έχθεσης του ελληνοού εμπορίου.
σθητου» θέμας που αποτελεί μια συμφωνία ελευθέ
ν μέσω της
ν,εμφάνιση του
διότι αν xan,υταπιομενειστια επίτε αοαιδιαφανετου μια
ηκε στην αιθουσα εχοη
απότην αγορά
ΤΟποιγιανα μχοίνει η ywiba στην αγορά που μεγαλώνειυπο
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η συνειοφρά του ε
θετχή τ οδιάθεση ωστόσο φαίνετα. ναχάνεται
δεύτερο
ουνεχόμενο έτος, Χατά 7,9% τον πολήσεών τους αλλά
γου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλιρου εμπορίου με τις ΗΠΑ, ε
Από την άλλη σε σχέση με τις μικρομεσαίες εμπορ ές ετχειρήσεις σημαντικό στοχείο αποτελεί η δαιοτοση παςτο 25%
τον εμτοοχών επιχειρήσεων ξεχνησε λειτουργια Τους χατά
σημείωσε ο 1ος.
σύμφω
ΝΔ και αν. ΤομεάΟΧη EQγασίας Κοινωνι
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης ΝΔ, Νότη Μηταράκη, της γεν
κής γραμμα
Qωπαϊκού φορέα Εγγνοδο-ΣΕΛΙΔΑ
ΗΓαλλία συνεχίζει να συνεργα εται
ων μφανι ε μείωση το arao egou ,t 27% gen
του εν χού Δε
TO00εομες οφειλές πας την εφορία, ενώ επίσης 27% των επιχει
ρήσεων παουαάζει opEdéς πος τον ΕΟΚΑ, στοχεία που πυστε
Γάλλος υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος
για θέματα Εμπορίου, Ζαν-Μπατίστ Λε
εμποριο παραμενει ο σημαντχοτε
ροςεργοδότηςτηςχαξάμηνο του2017
το 1890 τον εργο(ομενων otr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα