Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Φεβρουαρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
συΑκατσε ses | Συμφωνία κυβέρνησηs-τραπεζών
εισφορέs για το νέο Πλαίσιο α , κατοικίαs
Σε συμφωνία που θα
πρέπει να λ βει την τε.
αυτές είναι
. Οι τράπεζες αποδέχ.
θηκαν να μη μεταφερ.
λική έγκριση των θεΕυρωπαϊκής Κεντρικής στην πλατφόρμα που
Τράπεζας κατέληξαν θα δημιουργηθεί στην
τράπεζες σε ό,τι ιδιωτικού χρέους όσοι
αφορά το θέμα της έχουν ήδη κάνει αί
Αυξήσεις τωνκατώ. Προστασίας της πρώ- τηση να ενταχθούν
οποιητηρια του
εβρουαρίου για
ελεύθερουςεπαγγελοι CEOs των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών,
ο πρόεδρος της ΕΕΤ, ο
τη δυνατότητα να
ελέγξουν τις περιπτώ
σεις αυτές και το κατά
στον νόμο Κατσέλη,
πλατφόρμα σταδιακά
θα αναβαθμιστεί κατά
το πρότυπο της διαδι.
κασίας του εξώδικα
στικού μηχα
ρατείας
πόσον πληρούν τα κρι.
τρούς, μηχανικούς
και δικηγόρους, λόγω
της αύξησης του κα
τώτατου μισθού στα
Η χρονική διάρκεια
της ρύθμισης για την
προστασίατης πρώτης
κατοικίας θα είναι ένα
Αλέκος Φλαμπουρά.
ρης και ο υφυπουργός
τήρια για να διεκ
σουν τη δικαστικ
προστασία, και σε περπουρνο
ς. Το νομοσχέδιο θα
είναι έτοιμο πιθανό.
τατα και αύριο,προκειότι δεντη δικαιούνται,
να μορούν να κάνουν
αναστολή της προσο.Ηπρόβλεψη-nou θα
τράπεζες ζήτησαν
Μόνο πέντε/μάδας χες τουλβδο- λ ειδ ελεστ νοφου νομμάρφια συνολική Ο Νοέρνηση θαεξε
ημέρες γι λεσ αοιο εινα ασμού μουτειλελεκτρονικα ώστοσε βάθοςχρόνου όσο μπάνουναίτηση
στη μηνιαίο
εισφορά σύνταξης.
στις αρχές της εβδομάδας στη Βουλή. Η
κατατεθεί ρινής προστασίας που αναμόρφωση του
νόμου Κατσέλη, έτσι
έχει δοθεί στον οφειαίτηση
εΥχος αυτος ώστε σε βάθος χρόνου να μπουν στον νόμο
θα γίνει ηλεκτρονικα η δυνατότητα ρύθμι. Κατσέλη λίγο πριν απο
λέτη.Ο έλ
μέσω της ΑΑΔΕ και ως
εργαλείο αχρησιμο,
ποιηθεί η άρση του
κόκκινες γραμμές mu απορρήτου που έχει
λεσμα συμβιβασμού
καθώς οι δύο πλευρές
μετακινήθηκαν από τις
σης των χρεών που τον πλειστηριασμό το
ημέρεsyla
16 Προαπαιτούμενα
έχουν τα φυσικά πρό.
ακινήτου τους. Πρ
λεκτρονικής των στρατηγικών κα.
είχαν θέσει, κάνοντας
αμοιβαίες "υποχωρ
θεσμοθετηθεί
πλατφόρμας που θα
ισχυει δη για όσως δηατο ορμοθεί στην Ει
δική Γραμματεία ιδιαμονοηρωταναπροκει
τον πλειστηριασμό
τηση να ενταχθούν
Οι τραπεζικές
: | στο στόχαστρο
τη δεύτερη μεταμνη
μονιακή αξιολόγηση
την εκταμίευση του 1