Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
En ιδότηση
δανείου και ενοικίου
Φεβρουαρίου
τα ειδΟΠΟΙητή.
Αισθητά μειωμένος
θα είναι τελικώς ο
αριθμός των δικαιού.
χών του επιδόματος
στέγασης καθώς, ενρέθη η Ιφιγένεια
Το κυβερνητικό σχέ
διο, όπως αυτό αποτυ
πωνόταν
ς κοινωνικής πολιτιής της κυβέρνησης
στον τομέα της στέγαπροϋπολογισμό, προέβλεπε ότι την επιδό.
τηση έως και 210 ευρώ
θα την λαμβάνουν
όλοι, ανεξάρτητα αν
έχουν δικό τους σπίτι
Μέχρι, τέλος Φε- σης. Εκτός ουνταραβρουαρίου θα απο- Ικτικούαπροόπτουτο
ενοικιαστές, αρκεί
βεβαίως να πληρούν
ειδοποιητήρια με τις! δομα στέγασης ονομά.
ς εισφορες ano
1.1.2019 σύμφωνα με
αποκλειστικές πληροορίες του dikaiologiστηκε τελικα επιδομα
ενοικίου και αυτομά
τως, αρκετοί δανει. βουν
ολήπτες δανείων
πρώτης κατοικίας που
έχουν την ατυχία να νειολήπτες muamoe- και θα λάβει το επ- Το αχ65ο στο οτοίο
είναι συνεπείς στις δειγμένα βρίσκονται δομα nou της αντιστοι κατεληΟκυβέρνηση
υποχρεώσεις , τους σε αδυναμία και χρ- χεί, αλλά η 3η που και τράπεζες για την
προς την τράπεζες, ζουν βοήθειας από την πληρώνει έστω και με προστασία της κύριας
έγινε όμως Υνωστό
προχθέςτο,συγκεκρι
μένο επίδομα θα το λ
ενοικιάζουν κατοικία
και όχι οι συνεπείς δαοχημα του ν.Κατσέλη
λαμβάνοντας στήριξη
και προστασία. Η δεύτερη, ζει στο ενοίκιο
ευρώ. Τόσο θα κότε
η στήριξη σε αυτό το
μετρο τυνπράσ νων
δανειοληπτών
Οι ελεύθεροι επαγ.
γελματίες, οι αυτοα
ρύθμισης εκτος της
τσακιστό ως επ ευρώ
Αλτερ
νειο έχει λάβε οια δα
στηριασμο
ροβλέαυ
Ποιο α
υποβάλλουν
με για ηρά
δειγμα τρειςτα ίδια
χαρακτηριστικά και το
ίδιο εισόδημα. Η
πρώτη οικογένεια στοσε να πληρώνει το
δάνειο της και θα εν
άρει πουθενά ποτε
Αιτία για αυτη την κυβερνητική υπαναχορηση στον αρχικό
σχεδιασμό η έλλειψη
κονδυλίων και η εξουποσό της ολεμ Υάλο
200 εκατ. ευρώ θα δί
δεται ως επιδότηση
από την πλευρά του
δημοσίου για τη επιδό.
τηση των νοικοκυριων
Οι διαθέσιμοι πόροι θα
μοιραστούν σε όσους
πληρώνουν, ενοίκιο
δήλωση
ρύνονται με κόκκινο
στεγαστικό δάνειο.
ταχθεί στο διάδοχο κονόμηση 100 εκατ
Ετοιμάζονται μέτρα
για το Airbnb,
όσους ύέχουν,ακόνει!
δήματα ανηλίκων,
τους κατοίκους εξωτερικού, τους κληρομε την Εφορία πλησιά
νους. Στην Ανεξάρ
στα ενοίκια
τητη Αρχή Δημοσίων
Σελίδα 9