Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική τη
Φεβρουαρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1
φορονοητο | Το ενδεχόμενο υψηλότερων φόρων
το ελάχιστο όριο
φρέναρε τ1s αιτήσεις για
χωριστέs δηλώσε!
αγορων
Πρέπει να γίνεται
Οι περισσότεροι που
χουν υποβάλει αίτηση
μούν ότι οι περισσότε
ροι που έ
σεις λει αίτηση
είναι ζευγάρια σε διάζευγάρια σε διάσταση,
που δεν θέλουν να
έχουν προβλήματα με
την έκδοση,φορολογι.
δεν θέλουν να έχουν
προβλήματα με την έκδοση
Νέους μηχανισμούς
και εργαλεία που θα κή
βοηθήσουν στο κυ
ς ενημερότητας,
Ο φόβος των τεκμη.
ενημερότητας. Ακόμη
ένας λόγος που repoτου «μαύρου» Ιρίων και, το ενδε
καταβολής
είναι ότι από φέτος θα
εκδίδονται διαφορε
τικά εκκαθαριστικά ση.
οι ελεγκτές του υψηλότερων
δεν είναι δυνατή η ποίηση της επιλογή
«προσγειωσε»
ίτε ανάκληση της δήλω- υποβολής χωριστ
υποβάλουν' ξε
ηυοβολή κοι. δήλωσης στην περι
ορίσουν τις συναλλαγές που γίνον
ται εκτός τραπεζικού
α με πληροφορίες, Σημειώνεται ότι τα
μπορούν
μία εβδομάδα πριν από
τη, λήξη της προθεκτρονική εφαρμογή θα
παραμείνει διαθέσιμη
ανακαλείται.
Τ,σημαίνει η υποσυστήματος και κρύ
ζευγάρια
νέχεια στην 1 1
μέχρι τις 28 Φεβρουαι μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 και
μέχρτην καταληκτική
ημερομηνία υποβολής
βολή ξεχωριστής δήλωσης:
ρίου) έχουν υποβληθεί
12.000 αιτήσεις, όταν
τις τέσσεριρώτες
εργάσιμες ημέρες που
ξεκίνησε
διαδικασία είχαν γνωήσουν την επιθυμία
τους για χωριστή δή,
λωση στη φορολογική
διοίκηση
Μέχρι την ανωτέρω λωσης φορολογίας ειημερομηνία η ε
Ι. Η εκκαθάριση του
φόρου θα γίνεται ξε
Ανεισπρακτα
ενοικια
Ιεργά
ενοίκια
μες ημέρες τική
ημε ρηση την ανωτέρω
ζυγο και στη δήλωση
ή σοδήματος, του,καθενός θα υποτης εμήματος,
χωριστα για κδηλωση
σχετική
Dos να γλιτώσετε Ιστοποιήσει την
αποκλειστικά για τους λογίζονται αποκλει
φορολογουμένους στικά καιμόνο τα
θεσή τους 2.100
δήλωσης μπορεί
δηλαδή Του συνάπτουν ήδη. περιουσιακά στοιχεία
λώνουν γάμο μετά τις
28/2/2019.
που είναι στο όνομά
Στελέχη της φορολογικής διοίκησης εκτι.
μετά την παρέλευση
της προθεσμίας αυτής,
Ηγνωστο.
Πόθεν έσχες
Διαθέσιμη
ΦΟλλαγούν από τος η ηλεκτρονική
νητα και κανουν rpolil εφαρμογη για
την υποβολή
τουσολιτώπου θέλ των δηλώσεων
Τη δυνατότητα
ρο εισοδήματο
ηγούμενο έτος
των ενοικίων
τους πρόσθετους φόρους θα πρέπει, πριν