Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική Φε@paa
ετάρτη
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGnjlepiba Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1
tous porntau | Ερχονται ρυθμίσεις χρεών, αναστολή
n κατοικί ouvu | τηS Περικ0nns συντάξεων χηρεας
Ρυθμίσεις οφειλών, ρικής ασφάλισης των
διαγραφή χρεών αλλά συνταξιούχων και ερ.
και αναστολή περικο- γαζομένων στην
τής των συντάξεων Εθνική Τράπεζα (Ε
χηρείας περιλαμβάνει ΠΕΤΕ). Αμέσως μετά
το σχέδιο του υπουρ- αναμένεται να τεθεί
γείου Εργασίας, σχε- επ τάπητος το θέμα
ιση του νόμου
Κατρούγκαλου και λί.
γους μήνες πριν από
τις βουλευτικές εκλογές. Οι νέες ασφαλι.
νέων συντάξεων χη
ρείας. Πρόκειται για
φλέγον ζήτημα που
αφορά δυνητικά εκατοντάδες χιλιάδες δι
ιούχους συντάξεων
γιαθανάτους μετάτην
ψήφιση του νόμου κα.
τρούγκαλου, τον Μάιο
του 2016. Ηδη, ο υφυΦορο-απειλή,για.χι.
και τους γονείς τους
αποτελεί η κατοικία
πράξη, θα επιδιωχθεί
το "πάγωμα της διά
ταξης για όσο χρονικό
διάστημα το ποσοστό
άνω του 10%. Βάσει
μια 3ετία. Αντιθέτως,
όσοι χήρες Χηροι ήταν
που μιο
ονει ο φοιτη
διευθετήσεις με έν
τονα προεκλογικό
άρωμα αναμένεται να
αμέσως επόμενο διά
τη στΥμη του θανάτου
κάτω των 55 ετών και
δεν έχουν ανήλικα παι
διά δικαιούνται σύν
θεσμοθετηθούν
παραμένει
Βρισκεται η κυριακα
ογεΣτην περίπτωση nou
ουρ ός Κοινωνική
Ασφάλισης Τάσος Πε:
τρόπο υλος έχει αφή,
σεινα εννοηθεί ότιθα
υπάρξει τουλάχιστον
μετάθεση της χρονι.
κής έναρξης της σχετικής διάταξης. Του
προβλέπει την περι.
κοτή της σύνταξης χη.
ρείας για δικαιούχους
του νόμου Κατρούγκα"
λου, οι επιζώντες σύζυγοι Του τη στιγμή
του θανάτου ήταν
Πάνω από 55 ετών δικαιούνται τη σύνταξη
διά βίου. Οσοι ήταν
κάτω από 55 αλλά
έχουν ανήλικα παιδιάή
παιδιά σπουδαστές δικαιούνται να λαμβάστημα, με αρχή το νομοσχέδιο-σκούπα του
ταξη χηρείας για μια
3ετία.
Μετά την 3ετία, εάν
δεν έχουν συμπληρώ
σει τα 55 έτη, η σύν
ταξή τους πρέπει να
διακοπεί και να επανα.
Χορηγήθεί όταν νουν
67. Αυτή την περικοτή
εξετάζεται να μεταθέ
σει το υπουργείο. Δευπουργείου Εργασίας
για τη ρύθμιση οφειος τα Ταμεία σε
το 2018 εισόδημα
Στο σχέδιο νόμου
Με παραβάσειs
Πρατήρια καυσίμων
Που ελ Χ ηκαν
nou "Χτενίζουν στη
Γενική . Γραμματεία
νικής Ασφάλισης, σύμφωνα με πλη,
ηλικίας 52-55 ετώ
Μάλι λες ληρο να
δουντ ήσως ότου τα
δομένου ότιη ρύθμση
δακοτή, έως ότου τα
Παιδιά κλείσουν τα 18
ή τα 24 έτη αντιστοίΧως και σε κάθε περίπτωση για τουλάχιστο
του νόμου Κατρούγκα.
λου τέθηκε Πρώτη
φορά σεαχύ για θανά.
τους που ετήλθαν ano
επιδιωχθεί το κλείσιμο
ιράς θεμάτων όπως
με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», η avaβολή του μέτρου θα
περιλαμβάνει αρήτρα
επιδιωχθεί το κλείσιμο
| είναι η ασφάλιση με
εργόσημο, αλλά και το
πρόβλημα της ετικουανεργίας»
τήρια το 2018. Σύμ
κησης,
μός ρα
των μισθωτών
φορολογούνται
τηρίων καυσίμων που
στημα καιορίωνt