Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 20/02/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7049
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Πού συμφωνούν, Που διαφωνούν
Προεκλογικό debate» για την ιδιωτική ασφάλιση
Βορείου Ελλάδος
Alpha Bank:
μικρότερη ανάλωση των αποταμιευτικών πόρων
Η ιδιωτική κατανάλωση
ohounpop0ςγια στηρίζει Την ανάκαμψη
την Ευρωπαική Ασφαλι
ALPHA BANK
ση ατα σεων
Haug σητου κατα εφια νονομαστικου οια εσινου εισ α σε
τος την τελευταία διετία διοχετεύθηκε από τα νοικοκυριά
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και δευτερευόντως σε μικροτερη ανάλωση των αποταμιευτικών Πόρων παρελθόντων ετών
ALPHA
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΑΣΤΑΤ για τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας που δημ0σιεύθηκαν
την περασμένη εβδομάδα, η οικονο19% αύξησε ΤΟ Ποσοστό T
μική δραστηριότητα συνεχίζει την
η Switz Group Europe
ανοδική της πορεία, είτε με επιταχυνομενο ρυθμό οικοδομική
δραστηριότητα επε με επ βραδ
υνομενο ρυθμο (Πωλησεις αυτοκινήτων και βιομηχανική Παραγωγή),
σημειώνει η Alpha Bank ΑΛΦΑ
0,00% στην εβδομαδιαια ανάλυση
Η «Κρητών Αρτος και σε συνέχεια της από
15/2/2019 ενημέρωσης που έλαβε από την
εταιρία «Switz Group Europe Limited» ενημερώνει ότι η «Switz Group Europe Limited»
προέβη σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή
συναλλαγή (OTC) 135.911 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν
ποσοστό 2,55% του συνόλου των μετοχών
της εισηγμένης κατόπιν των ανωτέρω, η
«Switz Group Europe Limited» κατέχει αμέσως και εμμέσως συνολικά 3.522.251 κοινές
ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν
ποσοστό 66,19% TOU συνόλου Των μετοχών
της Κρητών Αρτος.
ΕΠιστροφη
ανα000μικών
>>( 3η
αποφάσεις ζητούν
συνταιουχοι
Για το σύνολο της 11,8 ευρώ και Τη Η Χρηματιστηριακή
χρήσης 2018, η σύσταση "accumu- αναμένει οριακή Για το σύνολο της
Χρηματιστηριακή late" γιατη μετοχή μείωση εσόδωνστα χρήσης 2018, η
εΚΤΙμα ΟΤΙ Τα EBIT- TOU OTE OTE 994 εκατ. ευρώ το Χρηματιστηριακή
DA θα ανέλθουν 0,00% διατηρεί η Q4, μετα pro-forma εκτιμά ΟΤΙ Τα EBIT
στα 1,32 δισ. ευρώ, Επενδυτική Τράπεζα EBITDA να διαμορ- DA θα ανέλθουν
ξηση 1,5% μ
της Ελλάδος σε έκθεσή της στην ο
δισ. ευρω,
Folli Follie:
τα καθαρά κέρδη
εκατ. ευρω, μει
ξηση 1,5% μ
ιαμορφώνονται καταθέτειςΕΚΤ- va 496 σε ετήσια τα καθαρά κέρδη να OC
μιας πολύ δύσκολης
συμφωνιας
55 εκατ. μήσεις Της για τα βάση. Τα καθαρά διαμορφώνονται ανακοινώνει αποτεευρώ, αυξημένα αποτελέσματα δ' κέρδη του ΟΤΕ ΟΤΕ στα 255 εκατ. λέσματα στις 21
υξημένα Φεβρουαρίου, Πριν
Το άνοιγμα της αγοτριμήνου του Οργα0,00% εκτιμώνται
στα 51 εκατ. ευρώ,
αυξημένα 38%
ευρώ,
κατά 32%
κατά 32%
Την Τιμή-στόχο των