Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Φεβρουαρίου
Αριθ. Φύλλου 5714
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
ECKIvoUV
οι αιτήσεις για
τη Βιολογική Γεωργία
Σελίδα 1
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
Ζημίες
στο ζωικό κεφάλαιο
από τον παγετό
Σελίδα 17
GREEK
πατάει στις κατασχέσεις
AWARDS
Βράβευση
για τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
Anrinputous φ6pous
uyous 1,2 δισ. ευρώ άφησαν
στην εφορια τον ηεραομενο
Δεκέμβριο τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσει
Με το βραβείο-Επεξεργασία Beoan0δομησμου κλάσματος
στην κατηγορία Αστικά Στερεά Απόβλητα στα πλαίσια
των Greek Green Awards 2019
topowamy
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Αγροτικός
Σύλλογος Δήμου
Αμυνταίου
Αποχωρούν τα
τρακτερ απο
τον κόμβο
Σελίδα 11
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύριακου
16-17/2/2019
AL.L Ο ΨΕΙΣ
Το γελοίον
Σελίδα 241 Αντιγόνου
του τελματος
Οαγώνας θασυνεχίζεται σε
Η διαδικασία και τα μέχρ, τούδε an°τελέσματα της repi
φημης συνταγματικής αναθεώρησης αποτελούν χαρακτη
ριστικό δείγμα του τέλματος που βρίσκεται η χώρα μας
με την Πανελλαδική Επιτρο
Μπλόκων
Σε μια φυ010λογική χώρα nou χρεοκότησε πριν λίγα χρόνια, το πλέον Φυσικό θα ήταν κοινωνία και Πολιτική ηγεσία
να έχουν καταλήξει στα αίτια της οικονομικής και κονων.
κής χρεοκοπος της μεταπολίτευσης και τις δομικές αλλα.
γές που χρειάζονται (και στο Σύνταγμα) προκειμένου η
χώρα να απομακρύνει αγκυλώσεις και εστίες της naBoyc
νειας
Καμία ουσιαστική anav.
τηση δε δόθηκε στα χρόνια
προβλήματα των Παραγω.
γών που έθεσε η Πανελλα.
δική Επτροτή Μπλόκων στη
συνάντηση στις 14 Φεβρουα.
piou 2019, nou npayuatonoiήθηκε στο ΥΠΟυργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με κλιμάκιο
Η αναζήτηση των ατίων της χρεοκοπίας μετά το 2010
ριορίστηκε σε μια άτυτη Επιτροτή για το χρέος από περιθω
ρακούς διεθνείς ακτιβιστές γνωστούς για τις
εητημονικές και κο,νωνικές ιδιορρυθμίες τουςκαι
Yn0υργών
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 9