Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou ayana
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΑ" ΑΝΑΣΥΡΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
ληιβούλιο κοί κατέλη
ξαν στο ουρτάρι με την
eAmi5a ότι θα tro
θεί η Παράταξη του taircpfpe, αλλάδεν ei- no την αντααολίτευση
Δημάρχου Χρ. Mnai- vai to μόνο για το onof- K01 000vodma0 τε
της ουή τησης "pose
ou4ίτησης τις teleUτές φορές οτο Δημοτικό
En veznaermon.0
Κοινή επιστολή σύγκλησης του Α.Χ. Πρέβεζας
Με θέμα συζήτησης το Λιμάνι
ΑΠηύθυναν Αημοτικοί εύμβουλοι της Αντιπολίτευσης
ΟΙ ΜΑΧΙΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟΙ | |
|do ouanuontuuhenpoctov.noocOito trw 0εέ μου, στη Χάρη στους
atoue Aitou ς μας να|
Με επιστολ ί τους αΠαττούν στον Ευ. Συνκ όνα
και τον βάζουν στη θέση του
Οι επαγγελματίες του Εμπορικού Λιμένα Πρέ6czas
κάλυψαν τις θέσεις
nou χήρευαν
enook esxweΤσίηρας
Μακεδονικό,
μας και η αναΟώρηση του ΣυντάΥμα.
ogos nou, ανακοίνωσε ο κι-fepvnnos
ΚΠρόουοος, Δημήτρης TCavancsnoUlos épepe μεταξύ άυων και nalaois
γνώριμους cmo το ΠΑΣΟΚ oe umoupys.