Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
Όλη η ΚΥΑ για
την επιδότηση
ασφαλιστικών
2.000 άτομα
Στην είσπραξη περίπου κι αν κάνει την εμφά
των 25 ετών
νή ή τους, «από μηχα
καθολική υπηρεσία (η
νής θεός). Σε αυτόν
εξάλλου, πιστεύουν
ορισμένοι που αναφέ
ρουν ότι το θρίλεραυτό
έχει «Παιχτεί» αρκετές
φορές την τελευταία
τετραετία, αλλά ε
Πάντοτε, αίσιο τέλος.
Ωστόσο, σύμφωνα
ενημερωμένες
αλλά και βάσει όσων
αναφέρει
Ελληνικά Ταχυδρομείο
υποχρέωση για αποστολή και στην ΠΟ απομακρυσμένη περιοχή
αλληλογραφίας) στηρίζεται, για τον μήνα Φεβρουάριο, η έγκαιρη
καταβολή της μισθοδοσίας, συνολικού ύψους
18 εκατ. ευρώ, των πε.
ρίΠΟυ 6 χιλιάδων υπαλλήλων των Ελληνικών
απόφαση
την καταβολήμειωμένης εργοδοτικής
εισφοράς για την
κύρια σύνταξη για υσθωτούς κάτω των 25
έκθεση
Ταχυδρομείων. Για τον
Μάρτιο και τους υπό
λοιπους μήνες; Το μέλλον είναι παρα ανω από
αβέβαιο. Σήμερα, Πέμ.
αναδιάρθρωσης
PricewaterhooseCoop
ers mou έχει επεξεργα.
στεί το Capital.gr, κάθε
περιθώριο έχει εξαντaa βάσή το έλλειμμα
σε 4 εκατ. ευρώ Πλέον,
το μέγεθος αυτο,
φωνα με την έκθεση
Ως εκ τουτου, το συνο
λικό ταμειακό έλλειμμα
(8 32,5) ανέρχεται για
φέτος σε 118,5 εκατ.
ετών σας παρουσιά-|πτη 14 Φεβρουαρίου, η ληθεί και το
ιρό. αναδιάρθρωσης της ευρώ
έχει λυθεί στα
PricewaterhooseCoop.
ers, τοποθετείται σε 7
εκατ. ευρώ ή σε 86
εκατ. ευρώ γιατο 2019,
Στα αρνητικά ταμεακά διαθέσιμα για καθη.
Εάν ληφθεί υπόψη ότι
το ετήσιο κόστος μι.
σθοδοσίας των ΕΛΤΑ
ανέρχεται σε 220 εκατ
ευρώ ή σε περίπου 18
εκατ. ευρώ, σε μηνιαία
βάση, γίνεται κατα
νοητόγιατί η εταιρεία
εταιρεία θα πρέπει να φ
καταβάλει τις αποδοχές
Κοινή Υουργική Από
συνέχεια στην 11
ikaiologitika.gr.
ΕΛΤΑ.
υπρώτου δεκαπενθήΟι αριθμοί δεν βγαίμε ρου, ενώ το υπόλοιπο
ποσό θα πληρωθεί
Ότώς πρώτο είχε ano.
Καλύψει το Capital.gr. τα
πληροφορ σύμφωνα με
βρίσ ένα μηδια
μερινές capitalanot
ανάγκες
Στονα ρα
η Παρά αση
πληροφορίες του Capi.
vor τό γιατετα ταιρεία
μέτωπα με ένα μη δια.
(working capital) προστί.
tal.gr,ούς λόγους τα 15
έλλειμμα Τότεαμειακο
οφειλέςληξίουθεσμες
πληρώνει οτε τους να
τυπικούς λόγους, τα 15
εκατ. ευρώ δεν υπήρξε
δυνατόν να εκταμιευθούν. Αυτό σημαίνει ότι
τα ΕΛΤΑ ενδέχεται σήμερα να κηρύξουν
στάση πληρωμών εκτός
έλλειμμα. Τότε, η Διεύθυνση Οικονομικών της
κρατικής εταιρείας
στην οικονομική αναφορά της για το εννεά.
μηνο του 2016,
τοποθετούσε σε μηνι.
οφειλές, ύψους 32,5
εκατ. ευρώ, με τις μεγαλύτερες να είναι πρ
ασφαλιστικά ταμεία (21
εκατ.) και ΟΤΑ-ΕΡΤ (5,9
εκατ.), σύμφωνα με το
σχέδιο αναδιάρθρωσης
πληρώσει ούτε τους με
σθούς. Σήμερα θα πρέ
περίπου 9 εκατ. ευρώ.
Κατά το σχέδιο «οωτη.
ρίας» των ΕΛΤΑ, εάν
λίγες ημέρες πριν την
κατάργηση του το Eri
| συναλλαγές
Ανθυγιεινής Εργασίας
και η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί
την κυβέρνηση να νοταση την οποια εχει
Σελίδα 9