Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
\. Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00€
madigai.
Μυστικά και παγίδες
αλλάζει και
τι θα ισχύσει
για τ
ηλικιακό όριο
για τα τεκμήρια
Πο1ous θα «χρεώσει» φέτοs n εφορία
Τον κίνδυνο να κλη- δήματος που θα προθούν να πληρώσουν κύψουν λόγω της
υπέρμετρα υψηλούς εφαρμογής των τεκμη
Φόρους αντιμετω- ρίων τότε θα πληρώ.
υν και φέτος εκα- σουν
τ ο μ μ ύ ρ ι α εισοδήματος και ειδική
φορολογούμενοι με εισφορά αλληλεγγύης
χαμηλά και μεσαία όχι με βάση τα πραγ
Το υπουργείο Οικονομικών μ λετά την
αναστολή της περικοπής των νέων συντόματικά ,τους εισοδή
ματα αλλά με βάση τα
Πολύ mo υψηλά τεκ
μαρτά ποσά εισοδημά.
των, με αποτέλεσμα να
υπερφορολογηθούν
Ταυτόχρονα, τα τεκμή.
εμφανίσουν
ματικά
εισοδήματα
Η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
(AA.ΔΕ.) θα προσδιορίσει τα φορολογητέα
εισοδήματά τους σε
-θανότατα με ρήτρα!
ανεργίας για όσους
δικαιούχους δεν πλη
ρούν το όριο των 55 επίπεδα σημαντικά
να χρεωθούν αδίκως
και με τον ΕΝΦΙΑ
τ0 συνολικό ύψος του
φορολογητέου εισοδήματος κάθε φορολογ ο ύ μ ε ν ο υ
εφαρμόζοντας το σύ.
στημα των τεκμηρίων
ή «αντικειμενικών δαρια
υψηλότερα από τα
πραγματικά, καθώς θα
εφαρμόσει και φέτος
τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοπολλούς φορολογού
μενους να έχουν απο.
κτήσει (τεκμαρτά)
εισοδήματα μεγαλύ,
τερα από τα εισοδημα.
Σύμφωνα με τα όσα
ορίζουν οι διατάξεις
των άρθρων 30-34 του
Κ.Φ.Ε., κατά την εκκα.
συνέχεια στην 11
Ακριβά
θαπληρ σει
τήματος κ διαβίασης καθοριστεί από διάφον φορολογια δηλώσεων ταν νο δια σος και
και απόκτησης περιου- ρους νόμους για την τος φυσικών προσώ. σης περιουσιακών
nAEHmy
αποτυχια τηS
αποεπένδυσns l
είσπραξη κοινωνικών Πον που θα στοιχείων. Στο πλαίσιο
Αν οι φορολογούμενοι δεν καταφέρουν
να δικαιολογήσουν τις
Πρόσθετες διαφορές
φορολογητέου εισοεπδομάτων και για την
απαλλαγή από τον
ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα
αφενός να χάσουν τα
επιδόματα αφετέρου
έτος,
αυτό, θα αθροίσει τα
υποβληθούν
για να δηλωθούν τα ει.
σοδήματα του 2018 η
ΑΑ.Δ.Ε. θα προσδιορίσει με τεκμαρτό τρόπο
ακόλουθα ποσά:
1 την ελάχιστη τεκ
μαρτή δαπίνηδιαβίω
Δέκα ερωτήσε!s
και απ
αντησε!s
προβλημάτων n
μιουργεί στη ΔΕΗ το
ναυάγιο της διαδικα
στη σύνταξη
με εξαγορά
στις συνένειες του
γονότος ότι δεν έχει
χάσει τα μερίδια στη
λιανική για τα οποία
είχε δεσμευθεί η χώρα.
τωνυοσοτ των ρεύμα | Πλασματικών ετών
πεια είναι η εκτόξευση
Σελίδα 9