Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Tou ayarna
Πρεπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
EEAPTHTH EPHMEPIAA THE NPEBEZ
1 0 mms . E δο ης . Δ ευθυ ης ΒΑΣ ZEPBA-EroS 450 . A : Ούλλου 1 1416 T μή 0 60 ευρω . Παρασκευ 15 φ
ο α ου 2013
ENNE THE TYZHTHEHE TOY AL. ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΝΙ
nw napaltnan tou
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
κόΝυάη στις 25 Φε.
βρουαρίου, στο oncio o
Annytc ava pepouv
ημερα μετά τον npo. μερα Δημοτικού Ευμ0ού.
πό Δημοτικός Σύμβου. onc του Δημοτικου Συμ.
ΙΝΟΤΙΚΟ ΜΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ NPEB
Μία Πρόταση για την αναθεώρηση
του άρθρου 24 του Συντάγματος
UMICIPAL PORT FUND OF PREVEZA
Τον Σταύρου Ελ. Καλογιάννη!
To pepo 24 tou uvtaatoC nou
enKE Y a npu η φορά to 1975.tw.pioconoΠροβληματισμός μετά την οικονομοτεχνική
μελέτη της "WWF Ελλάς.
Με τίτλο "Το Πραγματικό κόστους τον Πετρελαίου"
θα βγάλουν ο ένας
τα άπλυτα του άλλου
Είναι nivyasakovanoviavnus
Efvcu 11άντως άξιον
αυτοί οι άνθρωποι κυβερνούν
και τέσσερα χρόνια Περ που και ΠΕ.
unopei va anopipeI Eva
il ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ρισσότερο mepiepyo Πως ο ελληνκός λαός τους ψήφιο