Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 15.02.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6226
Κεντοκή Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
αι η Ένωση Πέριφέρειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
Πυοάταση για τη μεταφο0ά διαθεσίμων από δήμους-Πεου έρέιές στη ΤτΕ
Γρώφων (ΠΕΦ):
Ενχαρία για νέο πλαίσιο με στόχο μια ισχυρή Ελλάδα
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμάχοβιομηχανίας πQαγματοποίησε. |
την εκδήλωση για την χοτή της πρωτοχρονιάτ1xhc πίτας της στο
ξενοδοχείο Divani Caravel, εγχαινιάζοντας τη νέα χρονιά μαζί με
περισσότερους από 600 εκπρόσωτους του πολιτικού επιχειρημα-1
τιχού και δημοσιογρ.cp1χού χώρου, της πανεπιστημιακής χουνότητας χαι των φορέων στον κλάδο της υγείας, των συλλόγων ασθ
ενών χαθώς και των στελεχών των εταιρειών-μελών της ΠΕΦ
Μνημόνιο συνερ
ασιας μεταξύ
αιοι ονομικου
Επιμελητηρίου
Ελλάδος
To ματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ηα1
το Οιχονομικό Επιμελητή0ιο Ελλάδος (ΟΕΕ) υπέγραψαν σήμερα
Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο
Όπως σημειωνεται στη σχετική ανακοινωση την χυβέρνηση
εκπροσώπησε ο υπουογός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, την
AELC)ματικη Αντιπολιτευση ο βουλευτης Επιχρα τειας τη
OQ10θετεί τη μεταξύ τους συνε0
γασία για την ανάληψη πο,τοου.
λιών και την π0α ματοποίηση δράθέσεών τους, σύμ4eva με σχετικη
σεων, στο πh(11σιο των Χοινων
συμμοοορωση εταιρέιων με
τον ατωτατο μισθο
έας Δημοκοατιας χαι τομεάρχης Υγείας του Χόμματος
Βασίλειος Οικονόμου, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη η βουλευτής Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου, το Ποτάμι ο βουλευτης Αττικής Γιώργος Μαυρο)τάς
αναχοίνωση
Σχοπός του Μνημονίου είναι η
ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ της
επιχε ηματιχής και επιστημονικής
χοινοτητας nal της αγο!ας, μεσο
ιδίως, της ενημέ!ωσης, επιμ0Qqu)σης, έρευνας και ανάλυσης δεδομέΗ υπο'eaqm του μνημονίου πραγματοποιηνηΧε απο τον
του ΧΑ χαι τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, 1100εδρο του ΟΕΕ, παρουσία
Κοητών Άοτος: Στο 63.24%
το ποσοστό της SwitzGrou
Europe Limited
| | τον χίδια τον νούνονσταντίμβουλο
των μελών του Διοικητιχου Συμβουλίου του ΟΕΕ, της διοίκησης
στελεχών του ΧΑ και δημοσι°reaqΠροθεσμία ως τις 28 Φεβρουοίου ΕΧουν 111.000 επιχειολούν τις 600.000 εργαζόμενους που
εφαρμόσουν
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο κ.
Κόλλιας δήλωσε: «Στο Ουονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος προχώρησααμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ώστε να εΨ40μ
Όπως ξεκαθάρισε η υπουργός Εργασίας Εφη ΑΧΤσιόγ
λου, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στη συνέχεια το
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα ξεκινήσει εντατικούς
ελέγχους, με στόχο την εφαρμογή της υπουργικής απόφανασφάλιστης εΟΥασίας.
Κρητο
σε πεύουν ποσοστό 0,60% του
συνέχεια της από 12/2/2019 συνόλου των μετοχών της
στην υπογράΨή του συγχεχριμένου
ς. Διότι
πιστευουμε αχ!α αντα οτι το
Χοηματιστή!ιο Αθηνών μποεί να
ενημέρωσης που έλαβε από
Κρητών Άρτος.
εταιρία SwitzGroup Κατόπιν των ανωτέρω, η
rope Limited, γνωστο- SwitzGroup Europe Limited
ncu τη
Σύμφωνα με την υπονογο, στις 600.000 συγκαταλέγονται
και οσοι ασχο/ουνται με μερικη απασχΟΛηση ncu η αμοι
Europe Limited προέβη σε συνολικά 3.365.451 κοινές
αγορά, με εξωχοηματιστήρ- ονομαστικές μετοχές που
ι από τη χρηματοδότ
ση τον, επιχειοι!σεων, ωστε
να αναπτυ υν υγιω
ενισχυσουν
ντιπροσω Ευου
31.900 κοινών ονομαστιχών
μετοχών, που αντιπροσω24% του συνόλου των
μετοχών της Κρητών Άρτος.
στημα)τητων τους.