Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27233
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
mail:dimonewsa dimopras
Η θέση της
Ελλάδας ως
Ενισχυση του κοινωνικού
κόμνεργεια φέρει
κράτους και της δημοκρατίας με
επενδυσεις 45,5
το ανα εωρημένο συνταyua
Επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις κράτους-εκκλησίας και η λαϊκή
αντιπροσώπευση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργο
Στα 45,5 δισ. ευQώ φθάνουν οι εκτι
veQγειας κατά την δεκαετία 2018-2027,
συμφωνα με τα συμπεράσματα της ετη
ρηση. Στο πλαίσιο αυτό
λεύσεις ανάμεσα σε
νωνιχους και επιστημο
Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το 2019
Το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύ
ων (11 δισ. ευρώ) αναμένονται στην ενέρ
γειακή αναβάθμιση των κτιρίων, 8,2 δισ
ενοω σε αιο
βολταϊκά και 5,5 δισ. ευρώ
επίσης στα δίκτυα
στημονικές ενωσεις
ισ. ευρω σε φωτο
Σπουρδαλάκης, έπρεπε
να οργανωθεί και μία η
ε νΨη ρεκορ το
0ημοσιο χρέος
ν ΗΠΑ
ση «ουτως ωστε οι πολίτες θα μπορούσαν να απαντήσουν στα επίδιχα
θεώρησης
επισημα
,νατότ
Οικονομικών για την πορεία του δημο
σιου χρέους των ΗΠΑ. Τι είχε υποσχεθεί
0 TQαμπ για την οικονομία πQ1ν αναλά
βει τα χαθήκοντα του προέδρου
πρωτοβουλίας, «λελογι
αναφέρονται ειδικότε!α στις συνταγμαμένης» που σημ
που προτείνει η κυβέρνηση ενισχύεται τ
δημόσιο χ
Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Πολιτικής
Επιστήμης και πρόεδρος της Επιτροπής Α
αθεώρησης, Σπύρος Σπουρδαλάκης, ανα
φέρει ότι η Επιτροπή ήταν μία καινοτό
μος, συμμετοχική πολιτική διαδικασία
Επίσης, ο συνταγματολόγος, ομότιμος
καθηγητής του πανεπιστημίου Αιγαίου
Κώστας Ζώρας, σημειών
πρώτη φορά που το Σύνταγμα της Ελλάδας
οκρατία, ενώ επανα
χονομιχών. Συγχέχουμένα, το συνολικό
δημόσιο χρέος της χώρας ανέρχεται σε
χαι Κ!άτους» αναφέ!ει ο πQωθυπουΟγός,
Αλέξης Τσιπ!ας, σε ανάρτησή του στο
Twitter, δημοσιεύοντας πα!άλληλα, σχε
κό βίντεο, στο οποίο πανεπιστημιαχοί
προταση με αναφορα στο
ια το τι σημαίνει συνταγματική αναθεώ
σμού του Κογκρέσου (CBO), το έλλειμμα
στον ομοσπονδιακό προϋπο
ι πάνω από 100 δι
λάρια και να φτάσει τα 900
οικονομια η Ευρωπη
α!ά τις ανησυχίες που προκαλεί ο
εμπο!ικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Kiφθηνότε Qες όσο ποτέ σε σχέση με τα ομό
κινήτρων
Eve A. Είναι σαφές στι ηκταεξιο
Στην Ευρώπη
νας για Εν ώπη αυτή τους, φαίνεται να
ως η ταχύ ε
κατα εηειμμενα
κτιρια της Α ηνας
111 avn all a ντηση Υια το αν ειμαστε
μονοι στο συμπαν στις επομενες
δεκαετίες
εσυγχ
Η υποχώρηση της ζήτησης είναι εμφα
κή Αοχή Καμίνη, για το σοβαρό ζήτημα
των εγκαταλελειμμένων κτιρίων αλλά
και για την αλλαγή του «απαQχαιωμε
νής στην ευρωζώνη, που συμπιέζεται ανά
μέσα σε διεθνείς και σε δικές της δυσκοκή μεγέθυνση να ανέλθει μόλις άνω του
νου», όπως το χαρακτηρίζει, νομοθετιχού
καθεστώτος που τα διέπ
ε!ευνητές προειδοποιούν ότι το «κυνήγι» για δείγματα ζωή στο διάστημα μπο
ος, επιβραδύνοντας απότομα σε
σχέση με το 2018, ενώ ακόμη και η γερμα
κή ατμομηχανή αντιμετωπίζει προβλή
ρεί να οδηγήσει σε ψευδή θετικά αποτελέσματα, καθώς OQ1σμένες διαδικασίες θα μπ
ρούσαν να αποκούψουν ή να μιμηθούν τα ίχνη που αναζητούν οι επιστήμονες
έδωσε σχετικ
οίνωση
με αφορμή την κατάρρευση δύο παλαιών
χτιριων τις τ
φέρεται, το 2013 κατεγράφησαν τα εγκα
Ενώ η ανθρωπότητα συνεχίζει την επί δε
ίες προσπάθειά της να καθορίσει εάν
Οι επενδυτές το έχουν αντιληφθ
ίμαστε μόνοι στο σύμπαν ή αν υπάρχει ζωή σε μακρινούς πλανήτες, υπάρχει πιθανότητα
να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα νοοτερα από όσο θα περίμενε χανεις
Ο δείκτης euro του Bloomberg x
στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του
ελειμμ
Σύμφωνα με μια έχθεση που συνέταξαν επιστήμονες του Ινστιτ
υρωπαϊκέ
εις διαχεί. )RNA
στημικών Μελετών του Goddard και του Κέντρου Διαστημικών πτήσεων της East

Τελευταία νέα από την εφημερίδα