Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Φεβρουαρίου
Ka ημερινη οικονομικη ειδικη CGIuepita Διακηρυ w Άημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
Πότε η εφορία
μπαίνει σε
έλεγχο και
προϋποθέσεις
«Απελευθέρωση»
εταιρικών μετασχηματισμών
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο
σπιτια
τη δυνατότητα σε
όλες τις νομικές μορρές εταιρειών να συνκού Υραμματέα Εμπορίου και Προστασίας
καταναλωτή Δημήτρη
χωνευονται.
ιασπώνται και να μεατρέπονται (σ.σ. σε
μένο στη βάση των
διατάξεων της Ευρωάλλη νομική μορφή) παϊκής
παρέχειτο σχέδιο 20171132 και του αντ
Οι έλεγχοι της εφο- νόμου «Εταιρικοί με- στοιχου γερμανικού
ρίας μπορούν να γί. τασχηματισμοί και νόμου. Αυτή η επιλογή
νονται και στα σπίτια εναρμόνιση του νομο- καθιστά το σχέδιο
των υπό έλεγχο επι- θετικού πλαισίου με νόμου σύγχρονο, συ
ς διατάξεις της Οδη- στηματικά ενιαίο και
τη!γίας 2014/55/EE του πλήρως εναρμονι
φωνα, με
Μπορεί να μην απο- λίου και του Συμβου- παϊκό δίκαιο καιτις δήποτε
τελεί μία συνηθι- λίου της 16ης Απριλίου καλές , ευρωπαϊκές σμός,
Ευρωπαϊκού Κοινοβου- σμένο με το ευρω. είναι εφικτός οποιοσ- εταιρειών σε όλες τις
μετασχηματι- νομικές μορφές. Θα
από είναι δυνατή επομέ
14 για την έκδοση πρακτικές. Σημεώνε. or
οιαδήποτε εταιρεία,
Ειδικότερα:
1.ΣυΥΧώνευση
Στους
(2190/20,
νως η συγχώνευσ
Ομως μπορεί να είναι
ηλεκτρονικών τιμολο|γίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων», που
κατατέθηκε την Τρίτη
ται ότιτο σχετικό νο.
μοσχέδιο παρουσίασε
η «Ν» στο φ. της 10ης
εταιρειών διαφορετικών μορφών, γεγονός
που αναμένεται να ενι
σχύσει την ευελιξία
συνέχεια στην 11
Οκτωβρίου 2018.
νόμους
319055,
στη Βουπλαίσιο που
ατεθεί σεεφαρμογή
οιεταγες μετασχη
407212) πρ Α
στην αναπτυ
?Διάσπαση
«εκλειδώνονται
κομετασχη.
ματισμοί, που περιλαμ.
ησυγχώνευση μεταξύ
εταιρειών της ίδιας νομικής μορφής, δηλαδή
συγχώνευση μεταξύ
ρηματικών σχημάτων
δεσμευμένοι
από τις 15 Απριλίου βάνονται
Η διάσπαση εταιρείας
προβλέπεται σήμερα
μόνο για τις Α.Ε. Το εν
019 και διαμορφώθηκε από νομο αρα.
σκευαστική επιτροτή η
οποία συγκροτήθηκε
με απόφαση του γενινομοσχέδιο, είναι
λογαριασμοί
εξής: α) Συγχώνευση,
β) Διάσπαση, Y) ΜεταΑΕ.
νομοσχέδιοπροβλέπε.
ΕΠΕ και ΙΚΕ. Στο
λόγω νομοσχέδιο.
πέραν του ότι προβλέ
τροπή, και, όπος
ται η δυνατότητα συγ.
χωνεύσεων όλων τ
αναφέρθηκε, πλέον
Έως το τέλος Μαρ
νοι που εχουν αφησει
στην εφορία θα μποφόρων
ρούν να ανακτήσουν
τους που ογαριασμών Ι -Ποιοι θα τ1s λάβουν
λώνλενο ungeuwel -Ημερομηνία Πληρωμής
είναι δεσμευμέ
μελλοντικά υπόλοιπα.
Απαραίτητη προϋπόΣελίδα 9