Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αγωνία
για το νέο
Κατσέλη
«Παγίδες» στο φετινό Ε1 για φοιτητέs
και δημοσί0us υπαλλήλ°US
εισοδήματος του τρέ
εκατοντάδες) υςάδες
εκατοντάδες χιλιάδες
φοιτητές που σπουδαζουν μακριά από τις οκογένειές τους και για
περίπου 400.000 εν
ενεργεία και συντ
ούχους λειτουργούς
του Δημοσίου (στρατιωτικους, αστυνομι.
χοντος έτους
. Όσοι
σπουδάζουν μακριά
από τους τόπους δια
μονής των οικογε
νοικιάζουν φοιτητική
στέγη, εφόσον το 2018
απεκτησαν οποιασο
πυροσβέστες,
ποτε μορφής και 001
κούς, ιατρούς του εισόδημα θα φορτώ.
θούν με το τεκμήριο
Δάνεια μαξιμουμ
ΕΣΥ, καθηγητές ΑΕΙ
και ΑΤΕΙ) κρύβουν οι
διαβίωσης της ενοικια
μήνες του 2019 ανα- δήλωση φορολογίας
δισ ταυρώμεριναβ16
σκοντα, τον υένα
στον νόμο Κατσέλη,
δηλώσεις φορολογίας
όμενης κατοικίας, θα
δρομικη a, βάσει εισοδήματος ατόκι
του ν.4575/2018 οφεί νού είτε χωριστα θα
εισοδήματος που θα
κληθουν va-ur opaπα ουν ναθεωρουν.
ται εξαρτώμενα μέλη
ν τους
μηνο του τρέχοντος και θα υποχρεωθούν
τους περισσότεροι να εμφανίσουν στην
λουν να δηλώσουν τα
Τοσά αυτά ως αυτοτελάβουν ξερστ
καθαριστι
λουν στο δεύτερο τρί.
από 8,2 εκατομμύρια
Όπως,προκύπτει από
των οικογε
λώς φορολογούμενα
έλα. του, νέου
όμου πουβρίσκεται
ώματαΗ από
με 20% στις δηλώσε
φορολογίας εισοδήμα.
τος που θα υποβάλουν
φέτος για το 2018 και
θα κληθούν να πληροΕφορία εξω
πραγματι.
Αναλυτικά, σύμφωνα
με τα όσα αναφέρον
ται στην απόφαση του
διοικητή της ΑΑΔΕ για
τον τύπο, τον Περιεχόμενο, τη συμπλήρωση
φωση για να υποβλη
συνέχεια στην!!!
με , κίνδυνο
ακόμη και να πληροματα,
σου ληγιών 2018 και
τα κητή της ΑΑΔΕ
την απόφαση που υπέ.
τουμ Φόρο vao δήμα
σουν φόρο εισοδήμα
Avqu εοδιοικητήρχής
Αναψε ο διοικητής τής
σουν επαυτών ε
Τι αλλάζει
Τι αλλάζει ous Ανεξάρτητης Αρχής τος
εισφορά αλληλεγγύης
Δημοσίων
Εσόδων
. Οι περίπου 400.000
συντα.
ξιούχοι δημόσιοι λει.
Στα αξιοσημείωτα της
διαδικασίας υποβολής
εκκαθάριση των φετι
νών φορολογικών δηδηλώσε1s για
τα ζευγάρια
τον τυποι τον τροπο
τουργοί που υπ γονται
και εκκαθάρισης των
καιέλαβαντονοε για δηλώσεων Τριλαμβ
συμπλήρωση
στα ειδικά μισθολόγια
φετινών φορολογ
1 Σε κάθε περίπτωση
Ιλων και εκκαθάρισης
βριο του 201 8 ήλαμβυαπό το 2019
ετη τώμενο ενή
λώσεων περιλαμβά. κατά την οποία ενή
νεται το ότι οι σύζυγοι,
δηλώσεων φορολογίας νουν στους πρώτους είτε υποβάλλουν τη
λικο εξαρτώμενο
Ο εξωδικαστικός
«έσωσε» από
τώχευση 1.600
Αλλαγές περιλαμβα
νει φέτος η δαδικασία
κών δηλώσεων για τα
ή πύλη του Taxisnet
σεωνα αμένεται να
επιχειρησεις