Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 13/02/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7044
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΤζανακόΠουλος:
Σεναρια φαντασιας η ανακεφαλαιοποιηση Των Τραπεών
Βορείου Ελλάδος
Ερχονται έλεγχοι από το ΣΕΠΕ
εν Κατώτατος μισθός: Τι ισχύει
ΕΛΙΝΟΊ:
icaina ηογοράτην
για Τριετίες και επίδομα γάμου
νεα στρατηγικη
Τηςεισηγμένης
Εν αναμονή της εγκυκλίου Που θα καθορίζει το επίδομα
Προϋπηρεσίας οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ΠΟΙΟΙ δικαιούνται
αυξήσεις και στις «τριετίες». Στα χέρια των κοινωνικών
εταίρων το επίδομα γάμου. Ερχονται έλεγχοι από το ΣΕΠΕ.
Εντός της εβδομάδας προκειτα να «κλειδώσει» η.ε4ap.
μογη του νεου κατώτατου
FF GROUP:
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος
μισθού, καθώς απο το υπουργεο Εργασιας αναμενεται
ήεοοσ ε κυκ ου γιαΤον
καθορισμο Των αμοιβων
όσων έχουν διατηρήσει από
ΤΟ 2012 Το επίδομα Π ounηρεσιας Τις γνωστες Τριεπες.
Η εταιρεία με την επωνυμία "Folli-Follie Ανώνυμη
Εμηορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία" και τον διακρτικό Τίτλο "FF Group" (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνε την εκλογή του κ. Αναστάσιου Φράγκου ως
Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής με άμεση ισχύ
Ειδικότερα, σύμφωνα με ης οικείες διατάξεις Του
Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ)
596/2014 (MAR), το άρθρο 2 nap. 2 (ε) Της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροτής Kep0λαιαγορας
και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και τον Ν
3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρεία
ανακοινώνει την εκλογή του κ. Αναστασ ου Φράγκου
ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ετα
ρείας σε αντικατάσταση του napameέντος μέλους
αυτού, κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη, o ono.ος υπέβαλε
Την Παραίτησή του απότη θέση του Αναπληρωτή ΔΕυθυνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.
ια κακόβουλο
λογισμικο
στο Google Play
Η συγκεκριμένη Αικατερίνη Παπανα- δοφόρες επ'χειρή- λε θετική απόφαση,
μίωση υπάρχει ως Τσιου, ο Σύνδεσμος σεις Που θα δουντη Που θα υποβοηθήπρόβλεψη στο Βιομηχανιών Ελλά- ρευστότητά τους να σει στη βελτίωση
κείμενο του πρου- δος (ΣΒΕ) ζητά Τη αυξάνεται, με του επιχειρηματικού
πολογισμού για το νομοθέτηση της βεβαιότητα θα επα- κλίματος και στην
2019, ενώ έχει μείωσης του συντε- νεπενδύσουν τα ενίσχυση της ανταεξαγγελθεί εδώ και λεστή φορολόγησης κέρδη Τους είτε στο γωνιστικότητας των
καιρό από το οικο- των μερισμάτων άνοιγμα νέων-διε- ιδιωτικών, και
νομικό επιτελείο της ano 15% στο 10%, θνών αγορών είτε ιδιαίτερα των ΠαραΚυβέρνησης. Με γιατη χρήση του γιατην υλοηοίηση γωγικών, επιχειρη- εξαγγελθεί εδώ και
μείωση unape ως
Πρόβλευη στο
κειμενο του Προυπολογισμου για ΤΟ
2019, ενώ
Παρουσίαση έργων της
ΕΡΓΟΣΕ στην Περιφέρεια
Θεσσαλία
1 ilull σημερινή του 2018
παραγωγικων επεν- σεων
Παρέμβαση Προς Με την υλοποίηση δύσεων. Συνεπώς, Στην ανακοίνωση
την Υφυπουργό της συγκεκριμένης εκτιμα, η συγκεκρι- υπογραμμίζεται όΤ1
Οικονομικών κα εξαγγελίας, οι κερ- μένη μειωση αποτε- η συγκεκριμένη
καιρο αηΟ ΤΟ ΟΙΚΟνομικό επιτελείο της
Κυβέρνησης.
ο ΣΒΕ