Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333)(
Τιμή: 1.00€
ψυχρολουσία»
με τα δώρα στο Δημόσιο
λόγητο
Ti néna va γνωρίζετε για
ρυφή «βόμβα» για Παράλληλα όμως
ενδεχόμενη επανα- στην παράγραφο 8.3
φορά των Δώρων σε της απόφασης προοσυνταξιούχους και σε διόρισαν ως ένα βαθμό
μισθωτούς του Δημο- και το τι μέλλει γενέσίου, με ποσά ακόμη σθαι από τη νομοθε
και της τάξης των 250 τική πλευρά, λέγοντας
και 300 ευρώ Πολύ πο ότι «δεν κατοχυρώνε
κάτω δηλαδή από τα ται ούτε από την
Μπορεί κάποιες ειδι.
κές κατηγορίες φοροmoon
ετησίως που έπαιρναν
πριν την κατάργησή
τους το 2013, αποκαλύπτεται μέσα από την
τελευταία απόφαση
ουμένων (όπως οι
διεθνή έννομη τάξη το
δικαίωμα σε συντάξεις
ή παρακολουθήματα
αυτών συγκεκριμένου
με αναπηρία οι στρατευμένοι αλλά και οι
ιών) να έχουν εξαιποχρεωτική χρήση
στις καθημερινές συσυνέχεια στην 11
Στην πράξη λοιπόν αν
η παρούσα κυβέρνηση
ή η επόμενη σε περίτη δικαιοδοσία να τα
νομοθετήσει ως έκτα.
κτα βοηθήματα λόγω
του Ελεγκτικού Συνε
. Η θέση αυτή, βασί.
στηκε σε mλαιότερες
ύμφωνα με τον αποφάσεις του Ελεγ
- πτωση που πάρει την εορτών με ποσά πο
«Ελεύθερο Τύπο» με κτικού Συνεδρίου
(287/2008 και 11 Τμ.
έβγαλε η Ολομέλεια 51102015, 177/2012,
836/2009,1443/2004)
και σημαίνει ότι ναι
«καυτή
ανοδοουικ
πατάτα»
χαμηλότερα ακόμη και
την απόφαση αυτή που
του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικα
ωθεί να επαναφέρει τα
Δώρα σε όλους τους
το χρόνο
Η θέση του Ελεγκτι
συνταξιούχους, καθώς
Συνεδρίου είναι
138/11-11-2018) ριθμ
μεν το κράτος εφετη
και στους μισθούς των
δημοσίων υπαλλήλων,
είναι στη μέλλοδο εν
ότι στο μέλλον δεν
είναι στη δικαιοδοσία
1388/11-11-2018) οδι.
καστές
δημοσίως μ
να εξασφαλίζει την
αλλήλων
υψηλότερων
τιμων
ηλεκτρικ s
ενέργεια s
κριναν ότι επαρκε ατων συντα
ορθά καταργήθηκε το ξεων, αλλά δεν υφ
δεν έχει τη δέσμευση
από εδώ και πέρα να τα
καταβάλλει με τα ίδια
των δικαστών vaop
σουν πόσα θα είναι τα
Δώρα, αλλά των κυ.
δώρο των 800 ευρώ με
το νόμο 3487/201ο
στους συνταξιούχους
που έπαιρναν σύνταξη
Πάνω από 2.500 ευρώ.
σταται δέσμευση για
τη διατήρηση «ουτά,
ξε να βοηθημάτων
σε συΥκεκριμένο
σάπουηταν όταν βερνήσεων μέ βάση
καταργήθηκαν (800
ευρώ και 1.000 ευρώ
τις αντοχές του ρούηολογι μο
ύψος»
αντίστοιχα) αλλά έχει
συνέχεια στην 10
«Φουλάρουν» !
τα ρεζερβουάρ
Το 2019 αναμένεται
να φρενάρουν οι πτω
και Βουλγαρία
οι Έλληνεs
αγορά και οι προμη