Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Σάββατο
Φεβρουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τμή: 1.00€
Ποιοι
δικαιούνται |
stoa:
ΣΕΒ: Φτωχοί συγγενεις
το επίδομα
των 187 ευρώ
από τον ΟΑΕΔ
των ανεπτυγμένων χωρών
Οι Ελληνεs
Στους φτωχότερους
συγγενείς των κρατών-μελών του Οργα.
νισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) συγκα
ταλέγεταιη Ελλάδα,
με τους πολίτες της να
εμφανίζουν από τα χαμηλότερα καθαρά ετή.
διαθέσιμα
έκανε ο ΣΕΒ για τις
υλικές και ποιοτικές
συνθήκες διαβίωσης
των πολιτών των κρα
τών-μελών του ΟργαΕιδικό βοήθημα δι
καιούνται οι ασφαλιπου
Η μελέτη δημοσιεύ
2018 και καταδεικνύει
ότι η Ελλάδα βρίσκεται
στο χαμηλότερο ση
παραμένουμερομηνία εισοδήματα
άνεργοι σια
κατά την ημερομηνία
αταβολής του βοηματος, εφόσον πα.
ρέμειναν άνεργοι επ
ένα μήνα μετά την
λήξη της τακτικής
ς ανεργίας
συνέχεια στην 11
εισοδήματα.
Πιο συγκεκριμένα, ο
μέσος Ελληνας έχει
εισόδημα 14.400 ευρώ
το οποίο αντιστοιχεί
στο 56% του μέσου καθαρού διαθέσιμου ει.
(25.900
ευρώ) των χωρώνμελών του ΟΟΣΑ,
κάτω από την Ελλάδα
ος του
σοδήματος βρίσκον
ται μόνο η Ουγγαρία, η
υλικές συνθήκες δια
βίωσης. Οταν δε ο
μέσος Ελληνας ερω
τάται πόσο ικανοποι
ημένος είναι από τη
ζωή του, με άριστα το
10 βαθμολογεί τη ζωή
του με 62. μία από τις
χαμηλότερες βαθμολογίες στις χώρες του
ΟΟΣΑ, και όπως σχολιάζει ο ΣΕΒ: «Αυτό
είναι ένδειξη άμετρης
Από τα ψηλά της εφη
μερης ευημερίας με
δανεικά, οι Ελληνες
βρέθηκαν ξαφνικά στα
χαμηλά της συνεχούς
εξοικονόμησης πόρων
για την εξυτηρέτηση
του χρέους" σημειώνονου τεχνοκράτες
του Συνδέσμου
για το καθαρό διαα
σιμο εισόδημα από
την έρευνα του ΟΟΣΑ
αναδεικνύεται ότι οι
Έλληνες των ηλικι
1564 έτών έχουν
νότητα 53,5% να
έχουν δουλειά (μετον
στο 67,7%), με ακαθά
σοδήματος
ΥΠΟΧώρησε
όρο του ΟΟΣΑ
lesoenmne
τα καουνω στο την γισε βάση εντιναλει
στο 18,5%
χώρες πρωταθλ
τριες στις υλικές ave.
πάνω από 21.300 ευρώ.
(Το αντίστοιχο μέσο
σεις και στην ποιότητα
της ωής είναιη ορ
νέραν τωνη το ετων
τους σταν μου είναι
37.500 ευρώ(C
Περασμένο
προκύπτουν από την
γιστεί , κανείς , τι εχει
βηγία, η Σουηδία, ο κα.
Νοέμβριο
επεξεργασ ΟΟΣΑ Που
συμβει στη δεκαετία.
συνέχεια στην 10
Αναβάλλεται
το «Ψαλίδι»
βελτιώνεται η εικόνα
στη χωρα μας, με το
περασμένο Νοέμβριο
φωνα με τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατι
μείωση,Αρχής, 18'
Χηρε1as
ναντι 18,7% τον αμέ
Σελίδα 9