Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οι προτάσεις ΣΕΑΑ για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5412 Σάββατο 09.02.2019
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Διαθέσιμη
και για
σύσταση ΟΕ
>>> Τελ.
Trastor:
Νέο διοικητικό συμβούλιο
στην ΓΑΙΑΟΣΕ
Μια ανάσα από το χαρτοφυλάκιο
ακινήτων του Grupo Dolphin
και ΕΕ η
ηλεκτρονική
Πρέπει να αλλάΕει άμεσα
πλατφορμα
Η πλυΧΤ0p50μα της Ηλεετρονικής
Υπηρεσίας Μιας Στάσης (eΥΜΕ), η οτοία τέθηκε σε λειτονογία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι,
πλέον, διαθέσιμη από τη Δευτέου
28 Ιανουαρίου 2019 χαι για τη
συσταση προσωπικων εταιρειων,
δηλαδή τον OuoQQU6huov και των
Ετεορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ
και ΕΕ). Η Υπιρεσία σύντομα
θα είναι διαθέσιμη κα. για τις
υποΛοιπες νομι
Συγκεχριμένα, οι ΕΠΕ θα μποουν να σ|στηνονται μεσω της eΥΜΕ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και οι ΑΕ εντός Μαρτίου
είναι' ιδιατουΟ ίας της 'e-YM51 | 0
έαυν συμπαθε της πλατρο ταίας! Πο00σφαιροποιείται ή
Τα δείγματα των πρώτων έξι
υντι χα,
ΕΚΕεσιτ20coivionE1.629Eiven
έχουν συσταθεί, ήδη, 1.665 εταρπολιτική χαρις «fair play»
ΙΚΕ, οι 20 είνα ΕΕ και οι 16
Η Ηλεετρονική Υπηρεσία Μιας
Στασης αποτελεί μια πολύ σημαν Δυστυχως τα οσα διαδουτιχη πο το ουλία του Υπουρ- ματ ονται το τελευταίο διάστημα
γείου Οικονομίας χαι Ανά- | στην πολιτιχη σκηνή, με τις αλλεπτυξης, χαρώ μειώνει σε μεγάλο παλληλε μεταγρα4ές βουλευτυν,
βαθμό το κόστος χου το χρονο | που μεταπηδούν με περίσσεια
σύστασης μιας εταιρείας. Η ευκολία από το ένα κόμμα στο
συσταση ολοκαίουνεται ηλεκτο- αλλο, με ανταλλαγμα τη Ψηφο
ονικα και δεν απα τειτα ου τε τους, τις υ el oe0%ίδα τις
απειλες που αλληλοεκτο εύουν,
αλλά καί τις αλλαγές χανονισμον,
και δανεισμό επαγγελματιων
παιχτον που μας χανουν να μυ α
μέπλεον, για μία άλλης εποχής
«ποδοσ4αιροποίηση» του δημοσου βίου χαι της πολιτικής Ganis.
φουνόμενο, που το μ.κοό διά.
στημα της μεταμνημονιακής περιο ου ε ειπαρει ακου με αυτοες διαστασεις.
ΟΥΣ 2017
1100)τη ποοτε οι οτι τα πρεπει να καταστει η μειώση των
φορων, τονισε ο
πολογισμού της Βουλής κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας, κατά τη
συνεδρίαση του Διοιχητιχού Συμβουλίου του Επαγγελματι
Τιακή παρουσία σε ατοφητοτε δημόσια Υπηρεσία, ούτε η
προσκόμιση διχαιολογητικών
ε 00 ων χα ως συμπ/Jednovται μόνο πεδία. Με την ολοκαίοωση της διαδικασίας, η εταιρεία
ατοοτά Αριθμό IEMHzcu ΑΦΜ
ην επικε
φαλής του του 11
που συνιστούν θεσμικές αχ00-11 χυβέρνηση και συνολικά
ασ ες, μας θλί ουν απίστευτα»,
υπογράμμισε σε δηλασή του ο
| πρόεδ0ος του ΕΒΕΠ Βασίλης
ΤΟιτικακουοετο, που απέμειναν,
θα π2έπει να δείξουν τη δέουσα
ΤΟοσοχή, ώστε να μην που θεί
| Κορίδης
Ίην αναγχη άμεσης αλλαγής
του μ. ματος της ασκούμεν
ης δημοσιονομικης πολιτικής, με χαμηλότερους στόχους για πρωτογενή πλεονάεπικεφαλής του Γραφείου
ειτε ο κ Κορκίδης, «ος
δημιουο ον ται
πολλα ε οτηματιχα για τον τ αγχλίμα, οδειον τις τρος τις εκλογές, χαθος η κατάσταση στην
α δεν δίνει την πολυπελεια
να «παί ουν» με οους πο οσΨηφιαχά υπογεγραμμένα αντίγοις και
της αναχοινωσης συσταση της
πολίτες
λης x. Παναγιώτης Λιαργιωβας, κατά τη συνεδρίαση του
Διοιχητικού Συμβουλίου του
τον κομματων και,
Υπογο μμίζετα οτι ο ελάχιστος
χρονο σι στασης που έχει κατα
γαοφεί είνα 8 λεΤτά χα 39 δεν
δον, ενω ος επιχειρημα τες μας
τ ομ ουν τα στοιχηματα για το
πας θα εξελιχθεί αυτη η «nyxe
ονη» ελληνική πολιτική πραγμαΟι «Βουλευτιχές μεταγρα4ec σε
τελικη ανυ υσι, δεν φαίνεται να
o n ουν το πολιτ χό παιχνίδι, ούτε
vu αλλη ουν το εχλογικό αποτέλε
σμα αλλά μάλλον απαξιώνουν τις
σ ιατα χαι μειοση της φορο
ο ικής επιβαρυνσ ς, υπο
γραμμισε ο καθηγητης Οικο
νομικά)v του Πανεπιστημίου
Επαγγελματικ
ητηριου Αθηνων την
Τεταρτη 6 Φεβρουαριου
βρουν αναλιτιχοτερες πληροφοΠελοποννήσου oat toonv
μας και δημιου
διχαιο om!ue 1 na υποψια στους
στο διαδικτυαχο τοτο της e
ttps://eyms.business
ε καθε πΕου ταση η ειχονα που
παρουσιά Εται δεν είναι η ενδεδει
mcpoq00ους, ενόγει εκλογών