Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικί.mam
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
Ka0ημερινη οικονομικη c1δικη εςημεριδα Διακηρυ cuvAn ιοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμής 1.00€
Στον "αέρα" το
επίδομα γάμου ΑφορΟΠΟητο οριο
του 10% επί του
νέου κατώτα : Εντόs ορίου ο κατώτατ0s μισ66s φέτοs,
τι θα γίνει όμ1s το 2020;
Το όφελος από την του ανέρχεται σε 6888
αύξηση του κατώτα. ευρώ. Από την κλί
του μισθού στα 650 μακα φορολόγησης εευρώ κινδυνεύει να σοδήματος προκύπτει
εξαϋλωθεί εφόσον
ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2020 η ψηφισμένη
μείωση του αφορολόετήσιος
1.515,36 ευρώ (22%)
Ωστόσο, επειδή χορη.
γείται έκπτωση φόρου
Με έμμεση -ακό. γητου ορίου
ρωση" για τους έγγα-1. Για του 880.000 1.900 ευρώ ο φόρος
νεύει η αύξηση
ωφελημένους από την
1196 την οποία αποφά-|κυβερνητική απόφαση
ε η κυβέρνηση για για αύξηση του κατώ.
τον μικτό κατώτατο τατου μισθού και κατου
βρουαρίου 2019. Και υπο κατώτατου σε πε.
η Εθνική ρίπτωση που το μέτρο
Συλλογική ισχύσει η χαρά θα κρα.
Σύμβαση Εργασίας, η τήσει για λίγο, βλέπον
Η αύξηση του κατάτατου μισθού κατά
11% από την 1η Φε
βρουαρίου, δηλαδή η
διαμόρφωση του στα
650 ευρώ μεικτά μηνι
αίως και στα 546 ευρώ
καθαρά, θα οδηγήσει
εφέτος στα 9.036 ευρώ
(μεικτά)
να πληρώσει 1.669,8 πτει ετήσιος φόρος
ευρώ, ποσό που καλύ. (22%) ύψους 1.681,68
πτεται απο την εκ- ευρ
μισθό από την 1η Φετάργηση
1,900 ευρώ. Επομένως
ο μισθωτός του παραδείγματος είναι και για
ε τα ισχύοντα δεδομένα και την έκπτωση
φόρου των 1900 ευρώ
ο εργαζόμ νος δεν θα
τας το mρτοφόλι τους
δημα του το 2019 αφορολόγη. χρωστ
Με χαρτί και μολύβι
λοιπόν, εργαζόμενος ο
οποίος σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο
εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο
μισθό. Σε σχέση με το
2018 ο εν λόγω εργα.
ετήσιες αποδοχές
από 8.204 το 2018, Το
εισόδημά του θα ανέρΜε βάση τη σημερινή
μένεται να εφαρμοστεί
2017 μείωση του αφοπου αν ό
από την αύξηση του
μεικτές αποδοχές 586
ευρώ περισσότερα! Το
δοχές 492 ευρώ και εισόδημά του θα ανέρ.
κλίμακα φορολογίας κατώτατου μισθού θα
ρολογητέο εισόδημ
Φόρο 22% θα πρέπει
Πότε ξεκινούν
Των φρονίμων τα
λου ipevouon uno-1 ενοικίου 2019
εγκαίρως προετοιμα
σμενο για την