Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική
Ιανουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Έρχονται
Τιμή: 1.00€
Οι αλλαγέs σε μισθ0us,
επιδόματα και τριετ1es μετά
την αύξηση του κατώτατου μισθού
χαράτσια
Περίπου 600.000 είναι
Φεβρουαρίου στα 650
ευρώ τον μήνα μεικτά,
από τα 586,08 ευρώ
(αύξηση 11%
οι εργαζομ νοι που θα
έχουν αύξηση αποδοχών και 280.000 πολίτες θα ωφεληθούν από
. Το κατώτατο ημερο|την αύξηση των επιδο
μίσθιοηαΦεβρουαρίου
Με πέντε νέα χαρά- μάτων μετά την αύ- την 1η Φεβρουαρίο
ξηση του κατώτατου
μισθού στα 650 ευρώ
στα 29,04 ευρώ/ημέρα
μεικτά, από τα 26,18
τοια έρχονται αντιμέτυποι οι ελεύθεροι
επαγγελματίες nou | Που Τήρε χθες το πρόέχουν ήδη γονατίσει σινο φως από.. το
ευρο (αύξηση 11%)
-ο υποκατώτατοςμ
από το βάρος των |υπουργικό συμβούλιο. σθός καταργείται. Ο
Συνολικά η αύξηση κατώτατος μισθός
υπέρογκων φόρων
και , εισφορών,
την! του κατώτατου μισθού
γιατους νέους έως 25
ραπουη κυβέρνηση και των επιδομάτων ετών αυξάνεται στα
επιχειρεί επικοινω- που συνδέονται. με 650 ευρώ/μήνα μεικτά,
μορφωμένες τριετίες.
. Το επδομα ανεργίας
αυξάνεται από τα 360
ευρώ στα400 ευρώ.
-Η ειδική παροχή
Με βάση την αύ
του κατώτατου μ
αναπροσαρμόζονται
και οι διαμορφωμένες
τριετίες:
κοινωνική! αυτόν θα ωφελήσει από τα 510,95 ευρώ
νιακή,
στροφή στον δρόμο
προς τις κάλπες με
άμεσα περίου 880.000
Όπως εξήγησε, η
(αύξηση 27%).
10 . υποκατώτατο
ημερομίσθιο καταργεί.
ται. Το κατώτατο ημερομίσθιο καιγια τους
νέους έως 25 ετών αυξάνεται στα 2904
ευρώ/ημέρα μεικτά
από τ 22,83 ευρώ (αύ.
συνέχεια στην 11
προστασίας της μητρό.
Ποια είναι τα 24 επ
δόματα που αυξάνον
υπουργός Εργασίας
Εφη Άχτσιόγλου σε
τηλεοπτική της συνέντευξη, η αύξηση του
τητας αυξάνεται από
τα 586,08 ευρώ στα ται μαξί με τον
οι εργαζόμενοι
με μπλοκάκι
αφορολόγητο
κατώτατο μισθό
Η αύξηση του κατάτατου μισθού που ανα.
κοινώθηκ
υπουργικό συμβούλιο
το μεσημέρι της ΔευΑυξάνονται συνο.
λικά 24 επιδόματα που
συνδέοντα,με τον κα.
κατώτατου μισθού και
η κατάργηση του um.
ατώτατου μισθού από
01/02/2019 διαμορφώ
ξηση 27%)
κερδίζουν
τώτατο μισθό
Δείτε πως διαμορφω:
τα εξής δεδομένα:
του κατώτατου μισθο
νει κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζονται
αναλογικά και οι διακατάργηση υποκατάαυξάνεται από την 1η
ρει καμ έχααστην 10
αλλά τέσσερις προϋποένας εργαζόμενος
που αμείβεται με μπλοαμοβές του με την κλί
μακα φορολογίας εισοστα μετρητά
Μόνο τότε θα μπο
να κερδίσει την έκ
πτωση φόρου από
Σελίδα 9