Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÍÉÊÏÓ
MEDICAL SUPPLIES
ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÁ ÅÉÄÇ
& ÉÁÔÑÉÊÁ ÁÍÁËÙÓÉÌÁ
Çðåßñïõ 30 & Ãéáííéôóþí
(Ýíáíôé ÉÊÁ Áã. Áëåîßïõ) 26223 ÐÜôñá
Ôçë.: 2610-427227, Êéí.: 6973-613403
www.papadimitrioumedicals.gr
[email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔETAÑTH 30 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.711 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÅÖÉÁËÔÇÓ ÃÉÁ ÁÍÇËÉÊÇ
Åêëåéóå ñáíôåâïý ìÝóù ôïõ facebook ìå çëéêéùìÝíï Üíäñá - Ðþò ðåßóôçêå ç íåáñÞ íá ìåôáâåß óå ðåñéï÷Þ
ôçò Áéôùëïáêáñíáíßáò - Áìåóá ç ÅË.ÁÓ. óôá ß÷íç ôïõ êáôçãïñïýìåíïõ ãéá áñðáãÞ êáé áóÝëãåéá
Συνελήφθη, αργά το βράδυ της Δευτέρας, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνοµικούς του
Αστυνοµικού Τµήµατος Θέρµου, ένας ηλικιωµένος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηµατίστηκε, κακουργηµατικού χαρακτήρα δικογραφία, για αρπαγή και κατάχρηση σε ασέλγεια ανήλικης.
Ειδικότερα, ο δράστης χρησιµοποιώντας λογαριασµό κοινωνικής δικτύωσης, επικοινώνησε µε ανήλικη Ελληνίδα και την έπεισε να µεταβεί από άλλο νοµό

ÁÃÑÉÍÉÏ: ÓÕÍÅËÇÖÈÇ 38×ÑÏÍÏÓ ÁËËÏÄÁÐÏÓ
ÃÉÁ ÂÉÁÓÌÏ ÊÁÉ ÁÓÊÇÓÇ ÂÉÁÓ ÓÔÇ ÆÁÊÕÍÈÏ

ÓÅË.7

«ÓÅ ËÉÃÅÓ ÇÌÅÑÅÓ ÈÁ ÄÏÈÏÕÍ ÓÔÇ ÄÇÌÏÓÉÏÔÇÔÁ
ÔÁ ÏÍÏÌÁÔÁ ÔÙÍ ÄÏËÏÖÏÍÙÍ ÔÇÓ ËÁÃÏÕÄÇ…»

ÓÅË.4

ÔÏÍ ÏÊÔÙÂÑÉÏ ÓÔÏ ÓÊÁÌÍÉ Ï ÊÔÇÍÏÔÑÏÖÏÓ
ÐÏÕ ÅÓÖÁÎÅ ÐÁÑÁÍÏÌÁ ÁÑÍÉ ÓÔÇ ÓÔÁÍÇ ÔÏÕ

ÓÅË.2

ÐÑÏÖÕËÁÊÉÓÔÇÊÁÍ ÔÑÉÁ ÌÅËÇ ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÇÓ
ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÐÏÕ ÄÉÁÊÉÍÏÕÓÅ ÍÁÑÊÙÔÉÊÅÓ ÏÕÓÉÅÓ

της χώρας, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου,
αφού την οδήγησε στην οικία του, ασέλγησε σε βάρος
της. Για τη διερεύνηση του περιστατικού, κινητοποιήθηκαν άµεσα οι ένστολοι του Αστυνοµικού Τµήµατος
Θέρµου, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον ηλικιωµένο, ενώ κατέσχεσαν δύο τάµπλετ και ένα κινητό
τηλέφωνο, που χρησιµοποιούσε για την επικοινωνία
µε την ανήλικη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αγρινίου.

ÖÙÔÉÏÕ: ÄÅÍ ÐÑÏÊÅÉÔÁÉ ÍÁ ÌÅÉÙÈÅÉ
ÐÅÑÁÉÔÅÑÙ ÔÏ ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÏ ÏÑÉÏ
Óå çìåñßäá ãéá ôçí
ðïñåßá, ôçí åîÝëéîç
êáé ôéò ðñïïðôéêÝò
ôùí ÊÝíôñùí
Êïéíüôçôáò ôçò
ÐåñéöÝñåéáò
ÄõôéêÞò
ÅëëÜäáò, ðïõ
ðñáãìáôïðïéÞèçêå
óôçí ÐÜôñá,
ìßëçóå ÷èåò
ç Õðïõñãüò
Åñãáóßáò.

ÓÅË.6

ÓÅË. 3

ÐËÇÌÌÕÑÉÓÁÍ ÔÁ ÄÅÌÅÍÉÊÁ ÐÁÔÑÙÍ ÊÁÉ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ ÓÔÇ ÄÕÔ. Á×ÁÚÁ
Η θάλασσα βγήκε στη στεριά χθες το πρωί,
εξαιτίας των ισχυρών ανέµων και της έντονης
βροχόπτωσης στην Πάτρα. Κυρίως στα Δεµένικα οι δρόµοι µετατράπηκαν σε ποτάµια
ενώ και στην Πατρών - Πύργου υπήρξε συγκέντρωση υδάτων σε αρκετά σηµεία. Στο µεταξύ νωρίς χθες το πρωί λόγω του δυνατού αέρα
έπεσε δένδρο στο προαύλιο του εργοστασίου
γάλακτος ΠΡΩΤΟ στην Εγλυκάδα.
Επίσης, προβλήµατα στη Δυτική Αχαΐα έχει
προκαλέσει η ισχυρή βροχή, όπως αναφέρει
ο αντιδήµαρχος Θανάσης Ραυτακόπουλος. Ο
Πείρος έχει φουσκώσει και κινδυνεύει ο βιολο-

γικός καθαρισµός της Κάτω Αχαΐας αν συνεχίσει η βροχή, τονίζει και προσθέτει πως σε πολ-

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

λά σηµεία ο ποταµός έχει υπερχειλίσει. Χθες,
στην Μπούκα, εγκλωβίστηκε στο σπίτι της µια
γυναίκα όταν βγήκε η θάλασσα έξω και όχηµα
του Δήµου µετέβη εκεί για να την απεγκλωβίσει. Επίσης έχουν πληµµυρίσει καλλιέργειες
σε Λακκόπετρα, Λιµνοχώρι, Σαγαίικα, Αχαϊκό.
Ό όγκος του νερού είναι µεγάλος, ενώ λόγω
της εν εκτάσει πυρκαγιάς πριν δυο χρόνια, κατεβαίνουν επίσης µεγάλες ποσότητες φερτών
υλικών. Μεγάλο είναι το πρόβληµα επίσης στη
Μαλιαγκού.Ο Δήµος είναι επί ποδός και έχει
ειδοποιηθεί η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.