Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμής 1.00€
augvoss |
Οι 18χρονοι που θα υποβάλλουν
ξεχωριστή φορολογική δήλωση
αυξημέν0s
μισ6s για
τουs εργαΔεν είναι μόνο οι συζυγοι που αποκτούν
πλέον τη δυνατότητα
να ur°βάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση αλλά χιλιάδε
ακόμα φορολογούμε.
αποκτήσει εισοδήματα
αλλά στο όνομα του
έχουν πιστωθεί τόκοι
καταθέσεων ακόμη και
λίγων ευρώ
Επιπλέον, ένας νέος
ή μια νέα που συμπλή
επόμενη νοι θα έχουν φέτος ρωσε τα 186
βδομάδα ανακοινώ.| ραντεβού για πρώτη εντός του Προηγούμ
ται ο νέο αυξημένος κατώτατος
σθός, ο οποίος θα
φορα με την Εφορία. .
Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν και οι 18χρονου έτους υποχρεού
ται φέτος να υποβάλει
ξεχωριστή φορολογική
επόμενη Παρασκευή
Φεβρουαρίου.
διαμορφώνοντας νέο
Οσοι έκλεισαν τα 18
έτη ηλικίας εντός του
2018 και έχουν να δη. Δεν συγκατοικεί στο
ίδιο σπίτι μετους γονείς του, αλλά διαμέ
νει, σε κτίσμα στο
οποιο κατεχει εστωκαι
σης (ΙΧ αυτοκίνητο
σκάφος κ.λπ.).
-Απέκτησε εντός του
2018 on°ασδήποτε
Προχώρησε εντός
του 2018,σε έναρξη
ελευθερου επαγγέλ
τοπίο στις αποδοχές! λώσουν οποιουδήποτε
του ιδιωτικού τομεα υψους πραγματικη
συνέχεια στην 111 τεκμαρτο εισοδημαθα ενα μικρο ποσοστο άλλης μορφής εισό- ματος
"Χωρίσουν»
γικα απο τους γονεις
τους. Θα πρέπει φέτος
να υποβάλουν μόνοι ρήθηκε δωρεάν ano επιχειρηματικές δρα- γικής δήλωσης
φορολοπλήρους κυριοτητας η
επκαρττας η σε κτίσμα
το οπο ο του Παρα
σθούς, επιδόματα,
ενοίκια, αγροτικές ή
γαμη τη στιγμή της
υποβολής της φορολοΕπιδότηση
1 0 ευρω Ι
αγορά
μικρού
λα ο παράδειγμα ξεχι
κάποιο στο όνομά του
ομόλογα ό
μετοχές,
οοομο συμπλήρωσαν
Εχει στο όνομά του
ριστή φορολογική δή. οποιοδήποτε άλλο πε
λωση θα πρέπει να ριουσιακό στοιχείο
ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λη).
οποίοι συμπλήρωσαν
τα 18 έτη ηλικίας
εντός του 2018 και δεν
κανει ένας μηνης που
εμβρνει δ
Ίδρυσε εντός του
2018 or οιαδηποτε επά
είναι υ ο χρεωμένη να
μπορεί να μην έχει ως τεκμήριο διαβίω- χε
συνέχεια στην 10
αυτοκινητου
Φρένο
στην Πλήρη
Ηλεκτρικά θα είναι το
1/3 των αυτοκινήτων
το 2025 και μετά, με
των capital
έχουν ένα μερίδιο της
τάξης του 10%. Για την
επίτευξη του στόχου
αυτού, όπως τόνισε
στην ομιλία του στο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9