Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÍÉÊÏÓ
MEDICAL SUPPLIES

ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÁ ÅÉÄÇ
& ÉÁÔÑÉÊÁ ÁÍÁËÙÓÉÌÁ
Çðåßñïõ 30 & Ãéáííéôóþí
(Ýíáíôé ÉÊÁ Áã. Áëåîßïõ) 26223 ÐÜôñá
Ôçë.: 2610-427227, Êéí.: 6973-613403
www.papadimitrioumedicals.gr
[email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 25 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.708 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÍÇÓÕ×ÇÔÉÊÇ ÄÉÁÊÑÉÓÇ
Ôá ðåñéóóüôåñá ôñï÷áßá ìåôÜ ôçí ÁôôéêÞ, Ý÷åé ï íïìüò Á÷áÀáò, óýìöùíá
ìå ôá ðñüóöáôá óôïé÷åßá ôçò Åíùóçò Áóöáëéóôéêþí Åôáéñåéþí ÅëëÜäïò
Τη δεύτερη θέση, µεταξύ των περιοχών µε τα περισσότερα αυτοκινητικά ατυχήµατα, κατέχει πανελλαδικά
η Αχαΐα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κατέχει πανελλαδικά τη
δεύτερη θέση µεταξύ των περιοχών µε τα περισσότερα αυτοκινητικά ατυχήµατα.
Τα πρωτεία, όπως είναι φυσικό λόγω του πολύ υψηλού αριθµού αυτοκινήτων που κυκλοφορεί, κατέχει ο
Νοµός Αττικής µε συχνότητα ζηµιών 8,36%. Συνεχίζο-

ντας µε την ανάλυση της ΕΑΕΕ, στη δεύτερη βλέπουµε την περιοχή της Αχαΐας µε 7,03%, ενώ ακολουθεί
η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης µε 6,74% και
6,68% αντίστοιχα. Παράλληλα, την πρώτη «αρνητική»
πεντάδα συµπληρώνει ο Νοµός Ζακύνθου µε 6,24%.
Η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης εµφανίζεται ξανά
στα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος, µε ακόµη έναν Νοµό, τα Χανιά (5,89%). Με
υψηλό δείκτη ατυχηµάτων παρουσιάζονται και τα Ιω-

ÐÁÔÑÁ: ÓÕÍÅËÇÖÈÇ 61×ÑÏÍÇ ÐÏÕ ÅÊËÅÂÅ
ÁÐÏ ÔÇ ÌÏÄÉÓÔÑÁ ÔÏ ÐÏÓÏ ÔÙÍ 1.500 ÅÕÑÙ

άννινα, ενώ η πρώτη 10άδα περιλαµβάνει το Ρέθυµνο,
τη Χίο και την Εύβοια.
Στον αντίποδα, ο Νοµός µε τα λιγότερα ατυχήµατα είναι ο Νοµός Σάµου µε συχνότητα ζηµιών 3,16%,
ακολουθούµενος από το Νοµό Λέσβου µε 3,74% και
το Νοµό Έβρου µε 3,79%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατυχηµάτων αφορά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης και ακολουθούν τα επαγγελµατικά και οι µοτοσικλέτες.

ÁÐÅÊËÅÉÓÁÍ ÔÇÍ ÅÈÍÉÊÇ ÏÄÏ ÁÈÇÍÙÍ
- ÊÏÑÉÍÈÏÕ ×ÈÅÓ ÏÉ ÁÃÑÏÔÅÓ ÔÇÓ Á×ÁÚÁÓ

ÓÅË.2

ÓÕÃÊÑÏÕÓÇ Ï×ÇÌÁÔÙÍ ×ÈÅÓ ÓÔÇÍ ÐÁËÁÉÁ
ÅÈÍÉÊÇ ÐÁÔÑÙÍ - ÐÕÑÃÏÕ ÓÔÏ ÕØÏÓ ÑÏÚÔÉÊÙÍ

ÓÅË.4

ÁÎÉÏÓÇÌÅÉÙÔÇ Ç ÓÕÌÂÏËÇ ÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ
ÃÇÐÅÄÙÍ ÓÔÏ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÉÊÏ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ

ÓÅË.4

ÐÑÏ×ÙÑÏÕÍ ÏÉ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÉ ÃÉÁ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇ
ÔÏÕ ÐÑÙÇÍ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏÕ ÔÏÕ ËÁÄÏÐÏÕËÏÕ

ÓÅË.3

Êýñéï áßôçìá ç
áíáðëÞñùóç ôïõ
÷áìÝíïõ åéóïäÞìáôïò
ôùí åëáéïðáñáãùãþí
êáé ôùí êôçíïôñüöùí.
ÓÅË. 5

ÓÔÁ 635 ÅÕÑÙ «ÊËÅÉÄÙÍÅÉ» ÐÉÈÁÍÏÔÁÔÁ Ï ÊÁÔÙÔÁÔÏÓ ÌÉÓÈÏÓ
Στα 635 ευρώ, από 586 ευρώ που είναι σήµερα, φαίνεται πως «κλειδώνει» ο κατώτατος
µισθός. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το ποσοστό αύξησης είναι πιθανό να φτάσει ακόµα
και το 8,5%, µε τον κατώτατο µισθό να διαµορφώνεται, από την 1η Φεβρουαρίου 2019
στα 635 ευρώ.
Η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, ενηµέρωσε τους επικεφαλής των θεσµών που βρίσκονται στην
Ελλάδα, ότι η αύξηση του κατώτατου µισθού θα ανακοινωθεί την επόµενη εβδοµάδα, καθώς τις επόµενες

ηµέρες θα υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση.
Υπενθυµίζεται ότι η επιτροπή εµπειρογνωµόνων στο
πόρισµά της έκανε λόγο για αυξήσεις από 5%-10%.
Μεγαλύτερη αύξηση θα δουν οι µισθωτοί ηλικίας
19-24 ετών που αµείβονται µε τον υποκατώτατο µισθό, που είναι 12% χαµηλότερος από τον κατώτατο,
δηλαδή 510 ευρώ µεικτά ή 428 ευρώ καθαρά.
Κι αυτό γιατί ο νέος κατώτατος µισθός θα ισχύει για
όλους τους εργαζοµένους, χωρίς ηλικιακούς περιορισµούς. Ταυτόχρονα, η αύξηση στον κατώτατο µισθό
θα αυξήσει και 16 επιδόµατα.

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Σχετικά, µε την αύξηση του κατώτατου µισθού, κυβερνητικός παράγοντας στο περιθώριο των χθεσινών
επαφών µε τα κλιµάκια των θεσµών, ανέφερε πως η
κυβερνητική θέση είναι ότι η συγκεκριµένη κίνηση θα
έχει θετικές συνέπειες για την παραγωγικότητα και την
ανταγωνιστικότητα, και όχι αρνητικές. Παραπέµποντας στο παράδειγµα της Πορτογαλίας και λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι «και στην Πορτογαλία οι θεσµοί
έλεγαν τα ίδια, αλλά προχώρησαν οι Πορτογάλοι και
είχαν δίκιο οι Πορτογάλοι». Αντιδρούν οι βιοµήχανοι
της χώρας.