Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική llanmm
Ιανουαρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι καλλτέχνες
Τιμή: 1,00€
Πο0s οι ένστολοι
λόγω αναδρομικών κινδυνεύουν
να χάσουν 5 επιδόματα
Περισσότερα χρήματα από όσα Πήραν
πλέον
υποχρεωμένοι
έχουν
μηχανάκια Pos
ίλιγγο έχει προκαλέΚατρούγκαλου έχουν
«Εξωπραγματική»
χαρακτηρίζουν οι
σει στους Ευρωπαίους
το ενδεχόμενο να βρε.
θεί ο Προϋπολογισμός
υλοποιηθεί οι επιταγές
του ΣτΕ, όπως αυτές
περιλαμβάνονται στην
κοινή απόφαση των φορτωμένος με νέα επίμαχη απόφαση του
υπουργών Οικονο-Ιβάρη, που στην καλύ- 2015.^. Ωστόσο, ήδη
μίας και Ανάπτυξης- τερη περίπτωση θα έχει χαραχθεί δεύτερη
κ. Γιάννη Δραγασάκη | φτάνουν στα 4,5 δις γραμμή άμυνας σε συ
και Οικονομικών κ. ευρώ και είναι, ενδε- νεργασία με το ΓΛΚ, η
Ευκλείδη Τσακαλά- κτικό ότι ζητούν από βασική πρόβλεψη της
υπουρ. οποίας είναι ότι τα
γεία να προδικάσουν όποια αναδρομικά εη
κτικές δραστηριότηΥποστηριδικασθούν, θα «σπάσε ορίζοντα
πολλών ετών,ενδεχομένως άνω των πέντε
εάν υπάρχει τέτοιος ή
κίνδυσουν»
θε γιατις τέχνες του! μεγαλύτερος
γεια, έτσι ώστε να ληφθεί ειδική νομοθετική μέριμνα για τα
Το πρόβλημα ξεκινάει
από τογεγονός ότι το
θεάματος ΚΑΙ 90.03νος.
Το πρώτο κύμα
σεων δέχθηκε ο Ε.
Τσακαλώτος στη χθε.
σινή συνάντηση, που
σσονται στις κα
Κι ενώ αναμένεται η
απόφαση της Ολομέ
λειας του ΣτΕ για την
συνέχεια στην 11
υέλο εφάπαξ χρηματικό
καταβλή.
. αναδρομικά πο
βαν, καθώς σε διαφορετική
ποσό που
περίπτωση θηκε, θα προσμετρ
θώνια επισκότηση
της κατάργησης των
μια απόφαση εκτιμάται
ϋπολογισμό περί τα 1,6
λων των εκκρεμών Δώρων στο Δημόσιο
Ενότλων Δυνάμεων ετήσιο εισόδημά του
και των Σωμάτων έτους 2018, με αΠοτέ.
τns vuxt prvns
καταναλωσηS
εισ γε αι η ΡΑΕΙ
θεμάτων και τη σκυτάλη παίρνει σήμερα η ότι οστίζει στον Προ νεολείας χάσουν λεσμός από αυτούς
E. ΑΧΤσιόγλου, η οποία
θα επιχειρήσει να πεί.
τουλάχιστον 5 endoματα ήτοι να χάσουν
περισσότερα από τα νωνικών
αναδρομικά που έλα
vaa oppBoivun
δικαιούχοι λήψης κο.
συνέχεια στην 10
δις ευρώ ανά έτος οι
ένστολοι πιέζουν τα
σει τους ξένους τεχνοκράτες ότι με τον νόμο
συναρμόδια unoup,
., Εχουν ζήτηση
: 01 χωριστες
φορολογικέs
Από το μικροσκόπιο
της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας περ.
αυτην την πε
νής Ωφέλειας και του
Ο έλεγχος της ΡΑΕ
σύμφωνα με πληροφορίες του energy
δηλώσε!s
συνέχεια στην 2