Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κοινός διαγωνισμός για αιολικά και φωτοβολταϊκά από Ρ
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΕΤΟΣ 23ο. Τιμή Περ.:0
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
Α.Φ. 5399 Τετάρτη 23.01.2019
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
Telecoms:
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
καταναλωτέ
παντρεύονται»
τους παρόχους
Ενα βήμα πριν την έξοδο στις αγορές
η Ελλάδα
Στα 3,8 δισ. το έλλειμμα ισοζυγίου
τρεχουσων συναλλ CryOV
το «χαλημέρα
νεται
παροχου
οινωνιων
μια έχθεση για τις
του εφαρμο ανά τη
φερει τον αριθμό του ή τη συνδ?ομή Internet σε άλλη εταιρεία.
Στην έκθεση της BEREC επι
σημαίνεται πως «η πρόθεση και η
δυνατότητα για
είναι εξαιρετικά
σημαντική
ια αντα
τρέπει στους χαταναλατες να
οποιήσουν πλήρως τα πλεοΜίχαλος:
ές και παρέχει κίνητρα
στις εταιρείες, ώστε να προσφέρτιμέςκαλύτερες υπ ουσίες και Να εστιάσουμε στην προσελχυση
πελάτες τους»
κεφαλαιων απο το εξωτερΧ0
χνουν
των αιτησεων
χινητή τηλεφονία, αλλά και
αύξηση τον αντιστοιχων αιτι
σεων στη σταθερή τηλεφονία.
«Το 2019 είναι η χρονιά που γων με χαμηλά εκπαιδευτικά
πρεπει να κάνουμε αποφασιστι- προσόντα» και «Προώθηση
κά βήματα μπροστά για την στην απασχόληση ατόμων
οικονομία, έχοντας πια την ευπαθών κοινωνικών ομάδων»
από την Κεντρική Ένωση Επιμφωνα με την τελευταία ετή
σια έχθεση της
Επιτρο- Ι
Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ), ενοοτο
2014 είχαν κατατεθεί περίπου κύρια ευθύνη για τη μελλοντική
750.000 αιτήσεις φορητότητας πο2εία της χάρας. Είναι τάχα η
(μεταφοράς αριθμού σε άλλο | κρίσιμη περίοδος, στην οποία
πάροχο) χαι είχαν ικανοποιηθεί | θα πρέπει να διαμορφωθούν οι
προϋποθέσεις για τη ριζικη
μελητηρίου Ελλάδος.
περίπου 500.000 από αυτές, το
των αι σεων
«Οι πράξεις αυτές, που εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕπιχειΣε τεντωμένο σχοινι ο προϋπο
«συνδρομή» τον πολιτικά)ν εξελίξεων. Ία σημάδια κόπιοσης,
οι ρυθμίσεις και οι κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαρια
σμους. Γιατι δεν υπαρχουν χαθο ου περιθώρια για αστοχιες.
λογισμός του 2019 και με τη
του παρα ογιχου
ρησιακου
ίστηκε σε 500
οποι ες ΙΧανοποιη
314.845
λου της χώρας. Τώρα πρέπει να
εστιάσουμε στην προσελκυση
ιδιωτικων κεφα αιων και επεν
δύσεων από το εξωτέρικό, να
στηρίξουμε την εξωστρέφεια
και την ανταγωνιστικότητα των
ελλ ηνικων επιχειο σεων, να
ενισχύσουμε τη διαφοροποιηση
και το τε vo40 ικο περιεχομενο
των προϊοντων και των υπηρετρική Μακεδονία 2014-2020»
και συγχρηματοδοτούνται από
το Ευρωπαικο Κοινωνικο
ενίσχυση της ανταγωνιστικ°τ
ητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της αναπτυ ης δρά
σεων εξατομικευμένης συμβουΑΕυτικης καοοοηγήσης και men
toring, ληψης πιστοποιησης των
αποκτηθεισων γνωσεων και
δεξιοτητών, καθώς και ενδυνά
Αλλά και στη σταθερή τηλεφΤαμείο,
στοχεύουν
ωνία, οι αιτήσεις φορητότητας
Τα πρότα σημάδια κόπωσης
στις εισπράξεις φορων τα μο δημοσιονομικα ενοι το
οποια σημειώθηκαν τον
Δεκεμ οο σε συνδυασμο με
τις καθι
ποίηση δράσεων του προ- γείου Οικονομικών για την
γραμματος αποκρατικοποιη- εκτελεση του προυποΛογι
σεων η
νθύμισης για το πόσο χρίσι
Οι ανακο
ειώθηχαν από περίπου 900.000
το 2014 σε 647.178 το 2017, αν και
σημειώθηκε αύξ
ε το 2010
Μάλιστα στη σταθερη τηλεφωνια
onow ηουνεται πολύ μεγαλυτερο
ρήσεις στην υλουν(ίσεις του υπουρμας, με σηοτό ν
2017), εξέλιξη που δείχνει πως
η αξία τους», δηλιοσε ο πρόεδοος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ,
Κωνσταντίνος Μίχαλος, με την
μο)σης και υποστήριξης των
ΟΧαταναλωτής | ευκαιρία της
νοτήτων επιχειρηματικότητας
ήρθαν να σημάνουν σμού του περασμένου έτους
έναρξης υλο- και αναμένεται να συμβαλουν ένα πρωτοχαμπα ναυ υπε- ανεδειξαν αστοχιες.
ειναι πιο ανταγωνιστικές στην
είναι περισσότερο ατο4ασισμέ- |πτυξη
επαγγελματικών
προσοντων, υαχροχρονια ανεοτων
νση», τονίζει ο Κ.Μίχαλος.