Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Ιανουαρίου
Έτος 220
Αριθ. Φύλ.:6666
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΠΟΙΟΙ
επαγγελμα τίε-1 Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο
ana ) ο,τι δεν δηλώνεται, θα κατάσχεται
μπορουν να
το ΦΠΑ
«Meyanos αδερφός» σε
κινητά και ακίνητα
n, A,
ο νομοσχέδιο ανα. Όσοι εντοπιστούν
μένεται να κατατεθεί από τις φορολογικές
το επόμενο διάστημα αρχές να μην έχουν
και θα αλλ ξει τα εμφανίσει τα περιουπάντα στον τρόπο που σιακ τους στοιχεία
γίνεται η φορολόγηση απειλούνται με πρό.
της περιουσίας των στιμα ενώ ό,τι δεν δηea
, reia.Ί,
Ελεύθεροι smyyshματίες, αγρότες και
Ελλήνων
Εκτιμάται δε ότι μπολώνεται
κατάσχεται
έναρξη 8ργοσιάν
8χουν τη υνατότητα
υν στο 81
ρεί να προκαλέσει με. Όταν το περιου σιολόγάλες ανατροπές με γιο θα τεθεί πλήρως σε
αύξηση του φόρου εφαρμογή το υπουρώστε να αντισταθμι- γείο Οικονομικών θα
στούν και οι μειώσεις γνωρίζει τη συνολική όπως ισχύει σήμερα δηλαδή η φοροδοτική
νηση πρόσφατα στον ρεί να υπολογίσει το ματα που αποκτούν οι Το ύψος της ακίνητης
Στο σχέδιο είναι να τέο εισόδημα του κα, το συνδυασμο των δυο εισοδήματα που αποΤου έκανε η κυβέρ. περιουσία και θα μπο- αλλά και στα εισοδή. του ικανότητα.
ΕΝΦΙΑ.
επβάλλεται κλίμακαικό κα
και να αΤΑλλαγούν
πραγματικό φορολογηφορολογούμενο. Από
Εριουσίας αλλά και τα
από τον ΦΠΑ.
αυτών κριτηρίων θα
προκύπτει το τελικό
ύψος,της επιβάρυνσης
για κάθε ιδιοκτήτη ακικτά κάθε φορολογού.
μενος
προσδιορίζουν τοτε
λικό ύψος της φορολο
Οι νέοι 8παγγελμα.
Thg Του θα υπαχθούν
θενός. Δεν θα μπορεί
π.Χ. κάποιος να έχει er
σόδημα 10.000 ευρώ
το χρόνο και να έχει
φόρος με συντελε.
αυξάνονται όσο αυξάγικής εΤυβάρυνσης.
νεριουσίας του της καταθέσεις ρ εξε η νητε άλλα λόγια για Υικ δηλώνε αν το ηε
ριουσίας του υπο- ευρώ στις τράπεζες ή Με λλα λόγια, για Τι δηλώνεται Στο ηε.
1 σφΙΥγει ο κλοιός ακόμη να διάνει βίο φόρου σε κάθε φορο- νονται σταδιακά
Ηλεκτρονικά
ραραουκα
με Πρόστιμα για
OOUS δεν έχου
περάσει ΚΤΕΟ
χρεου. Αυτό σημαίνει
ακριβό αυτοκίνητο ή
την επιβολή του
ριουσιολόγιο θα δηλώ.
Ακίνητα Οχήματα Με
τρητά Χρυσός Εναέρια
λογούμενο του διαθέ .
' όσους αποκρι
ττουν εισοδήματα, ακ(-καιολογήσει.
που δεν μπορεί να διεμπράγματα
τα και γενικότερα ο υπολογισμός του δικαιώματα σε ακίνητα μέσα
μεταφοράς
ερουσιακά στοιχεία φόρου θα στηρίζεται θα λαμβάνεται υπόψη
μεγ λης αξίας από τα
ματα της Εφορίας.
σκάφη αναψυχης Μ
τοχές, εταιρικά μερί.
δια, συμμετοχές οε
η εισοδηματική και πεόχιμόνο στην συνολική αξία των ακινήτων
ριουσιακή
σταση συνδυαστικά
κατά,
συνέχεια στην 10
ΥΠουργείο Εργασίας
Διαγραφή οφειλών
για Πάνω από
200.000 οφειλέτεs
[email protected] Ka Ave86ρτητη
M8τά τη διασταύ.
ρωση των ανααφάλ
οταν οχηματων"ΖΙτη
Σελίδα 9