Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Hair is
Hair Styling ÕøçëÞò ÁéóèçôéêÞò
ÊáíáêÜñç 99-101 (1ïò üñïöïò)
Ô: 2610-622143, ÐÜôñá

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÑÉÔÇ 22 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.705 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÍÁÓÔÁÔÙÓÇ

ÓÔÏ ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÅÉÏ
Áðïëýèçêáí ðáñÜíïìá ôñåéò åñãáæüìåíïé, äéêáéþèçêáí óôï äéêáóôÞñéï, áëëÜ ç äéïéêïýóá åðéôñïðÞ ôïõ Óùìáôåßïõ
äÞëùóå ðùò äåí ôïõò Ý÷åé ðñïò þñáò áíÜãêç ôï Éäñõìá - Óôï áõôüöùñï ï ðñüåäñïò ôïõ ÄÓ ê. ÁíäñïõëéäÜêçò

Εκρυθµη η κατάσταση στις τάξεις του οίκου ευγηρίας
και χρόνιων παθήσεων «Κωνσταντοπούλειο», στην Πάτρα,
εκ του γεγονότος πως, στις αρχές του περασµένου Οκτώβρη, τρεις εργαζόµενοι απολύθηκαν, καθότι δεν απεδέχθησαν να υπογράψουν µείωση του µισθού τους, το ύψος του
οποίου είναι κατοχυρωµένο µε σχετική υπουργική απόφαση. Οι προαναφερθέντες εργαζόµενοι επί δεκαετίες στο εν
λόγω Ίδρυµα, προσέφυγαν, ως αναµένετο, στη δικαιοσύνη,
η οποία τους δικαίωσε, µε συνέπεια να έπρεπε να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Σηµειωτέον, οι τρεις εργαζόµενοι, πρότειναν από µόνοι
τους -µέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τους- να γίνει µείωση 15% εφεξής στο µισθό τους, για να µην υπάρχει µισθολογική διαφορά µε τους λοιπούς εργαζόµενους, που απεδέχθησαν συρρίκνωση µισθού. Παρά, λοιπόν, την ανωτέρω
θετική για τους εργαζόµενους απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, η Διοίκηση του Σωµατείου τους
γνωστοποίησε ότι «µετά την αποχώρησή σας ακολούθησαν
εσωτερικές µετακινήσεις του προσωπικού, µε τις οποίες καλύφθηκαν οι ανάγκες του ιδρύµατος… κατά συνέπεια δεν

ÅÖÕÃÁÍ ÐÑÏÙÑÁ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ ÏÉ ÄÁÓÊÁËÏÉ
ÅËÅÍÇ ÌÁÆÁÑÁÊÇ ÊÁÉ ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÍÔÏÓ

είναι εφικτή κατά τον παρόντα χρόνο η άµεση απασχόλησή
σας. Ενόψει των προεκταθέντων και µέχρι την ανεύρευση
εργασιακού αντικειµένου,. θα είσθε διαθέσιµοι προς παροχή εργασίας, τελώντας σε άδεια µετ’ αποδοχών…». Δεδοµένων τούτων, οι τρεις εργαζόµενοι υπέβαλαν µήνυση για
απείθεια σε δικαστική απόφαση και ύστερα από εντολή της
κυρίας Εισαγγελέως, στις 17 Ιανουαρίου, διετάχθη η αυτόφωρη διαδικασία και την εποµένη προσήχθη ο πρόεδρος
του Κωνσταντοπούλειου κ. Ανδρουλιδάκης στο 3ο αστυνοµικό τµήµα και ορίστηκε δικάσιµος…

ÊÑÕÖÔÇÊÅ ÅÐÉÌÅËÙÓ ÓÔÏÍ ÊÉÍÇÔÇÑÁ É.×.
ÃÉÁ ÍÁ ÐÅÑÁÓÅÉ ÐÁÑÁÍÏÌÁ ÓÔÇÍ ÉÔÁËÉÁ

ÓÅË.6

ÊÙÓÔÁÓ ÓÐÁÑÔÉÍÏÓ: ÔÁ ×ÁÌÅÍÁ ÓÔÏÉ×ÇÌÁÔÁ
ÊÁÉ Ç ÁÊÑÏÄÅÎÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÔÇÓ Í.Ä.

ÓÅË.5

ÓÔ. ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ: ÏÐÏÉÏÓ Å×ÅÉ ÌÁÔÉÁ ÂËÅÐÅÉ
ÔÁ ÅÑÃÁ ÓÔÇÍ Á×ÁÚÊÇ ÐÑÙÔÅÕÏÕÓÁ

ÓÅË.3

Ã. ÊÁÑÂÅËÇÓ: ÍÅÏ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÏ ÌÏÍÔÅËÏ
ÌÅ ÓÔÏ×Ï ÔÇÍ ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏÔÇÔÁ

ÓõíåëÞöèçóáí ï
45÷ñïíïò ïäçãüò
ôïõ ï÷Þìáôïò êáé
ï áëëïäáðüò, ðïõ
âñÝèçêå óå åéäéêÜ
äéáìïñöùìÝíç
êñýðôç ìÝóá
óôïí êéíçôÞñá.

ÓÅË.2

ÓÅË. 15

ÊÁÔÅËÇÎÅ Ï ÇËÉÊÉÙÌÅÍÏÓ ÐÏÕ ÄÅ×ÔÇÊÅ ÅÐÉÈÅÓÇ ÁÐÏ ËÇÓÔÅÓ
“Έσβησε” ο ηλικιωµένος άνδρας που τον περασµένο Αύγουστο δέχθηκε επίθεση ληστών µέσα στο σπίτι
του, στα Βραχνέικα. Είχε τραυµατιστεί και είχε νοσηλευτεί στο Νοσοκοµείο του Ρίου. Πέντε µήνες µετά το
συµβάν, έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε χθες. Υπενθυµίζεται πως οι δύο ληστές µπήκαν στο σπίτι του και
άρχισαν να χτυπούν εκείνον και τη σύζυγό του, για να
τους αποκαλύψουν πού έχουν χρήµατα και άλλα πολύτιµα αντικείµενα. Οι φωνές του ζευγαριού ξύπνησαν τη γειτονιά, ενώ στο σηµείο έφτασε η αστυνοµία.
Οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή και αναζητούνται. Το

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

συµβάν συνέβη γύρω στις 4 και η αστυνοµία κλήθηκε
περίπου στις 5. Οι ληστές µπήκαν στο σπίτι παραβιάζοντας παράθυρο. Πρώτα επιτέθηκαν στον άνδρα, ηλικίας 84 ετών, και στη συνέχεια στην 76χρονη γυναίκα
του, η οποία µετά ειδοποίησε την αδελφή της, που µένει στην περιοχή. Την αστυνοµία κάλεσε η 76χρονη.
Η αδελφή της ηλικιωµένης µάλιστα σηµειώνει πως ο
γαµπρός της ήταν πεσµένος στο έδαφος και η αδερφή
της, που την κάλεσε στο τηλέφωνο, βρισκόταν σε πανικό. Οι ηλικιωµένοι µεταφέρθηκαν µε ασθενοφόρα του
ΕΚΑΒ στο νοσοκοµείο του Αγίου Ανδρέα.