Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 18 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.703 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÊÁÔÅËÇÎÅ ÊÁÉ
ÔÑÉÔÇ ÁÓÈÅÍÇÓ
Ìéá 67÷ñïíç ãõíáßêá, ðïõ Þôáí,
ãéá ðåñßðïõ 15 çìÝñåò, óå ëßóôá
áíáìïíÞò, ãéá åéóáãùãÞ óå ÌïíÜäá
ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò - Áëëïé äýï
íïóçëåõüìåíïé óôï íïóïêïìåßï
Æáêýíèïõ åß÷áí ìïéñáßá êáôÜëçîç
ÓÅË.2

ÄÑÁÓÇ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ, ÅÉ×Å
Ç ÓÐÅÉÑÁ ÔÙÍ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ
ÓÅË.3

ÓÔÉÓ 6 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ Ç ÅÊÄÇËÙÓÇ
ÔÇÓ «ËÁÚÊÇÓ ÓÕÓÐÅÉÑÙÓÇÓ»

ÓÅË.6

ÔÁ ÁÄÅÓÐÏÔÁ ÐÁÍÅ
ÊÁÉ ÐÁËÉ… ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏ

ÓÅË.7

“ÓÁÑÙÍÅÉ” ÊËÉÌÁÊÉÏ ÃÉÁ ÔÏ
ÊÁÐÍÉÓÌÁ ÓÔÁ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ

ÓÅË.5

«ÐÁÃÙÍÏÕÍ» ÏÉ ÅËÐÉÄÅÓ ÃÉÁ ÔÏÍ
×ÅÉÑÉÓÔÇ ÔÏÕ ÌÏÍÏÊÉÍÇÔÇÑÉÏÕ
Συνεχίστηκαν και χθες χωρίς αποτέλεσµα οι
έρευνες για τον αγνοούµενο πιλότο Παναγιώτη
Κεφαλά, κάτοικο Πατρών.
Χθες το απόγευµα στην θαλάσσια περιοχή
όπου γίνονται οι έρευνες για τον εντοπισµό του
µονοκινητήριου διθέσιου αεροσκάφους, βρέθηκε τµήµα του αεροσκάφους, από σκάφος του λιµενικού τµήµατος.
Το σκάφος του λιµενικού µετέφερε το τµήµα
του αεροπλάνου στο λιµάνι Μεσολογγίου όπου
και θα εξεταστεί από ειδικούς τεχνικούς.
Οι έρευνες θα συνεχιστούν µε το πρώτο φως
της ηµέρας σήµερα το πρωί

ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÊÅ ÄÏÕËÅÌÐÏÑÉÊÏ ÓÔÇÍ ÊÁËÏÃÑÉÁ
Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισµένων ενεργειών της αρµόδιας Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του περιπολικού σκάφος της Λιµενικής Αρχής
Ζακύνθου και στελεχών Γραφείου Ασφαλείας Λιµενικής Αρχής Πάτρας, πρώτες πρωινές ώρες χθες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, µέλη
οργανωµένου κυκλώµατος διακίνησης αλλοδαπών.
Ειδικότερα στη θαλάσσια περιοχή “ΚΑΛΟΓΡΙΑ”
Αχαΐας, εντοπίστηκε Ι/Φ σκάφος ονόµατι “COUGAR”

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

σηµαίας Ολλανδίας, µε εξήντα δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες και τρεις αλλοδαπούς διακινητές. Το ιστιοφόρο οδηγήθηκε µε τη συνοδεία του περιπολικού
σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιµένα Κυλλήνης, και συνελήφθησαν οι τρεις αλλοδαποί µέλη πληρώµατος
ανωτέρω σκάφους, µε την κατηγορία της εµπλοκής
σε παράνοµο κύκλωµα διακίνησης µεταναστών.
Από το Λιµεναρχείο Κατακόλου, που διενεργεί την
προανάκριση, κατασχέθηκε το εν λόγω σκάφος, ενώ
διερευνάται η εµπλοκή περισσότερων ατόµων στο
κύκλωµα.