Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική Ilan miou
Ιανουαριου
Ka0ημέρινη οικονομικη c1δικη CGnjlepiba Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ποιοι ελεύθεροι
μη io Eco ons vl
Ποιοι θα πληρώσουν
μπορούν να βγουν
μέσα στο
Θα επιβληθεί ειδική εισφορα αλληλεγγύns με συντελεστέs από 2,2%-10%
Μια νέα δυσάρεστη τος 20%. Έτσι, οι δι.
έκπληξη περιμένει καιούχοι των ειδικών
τους εν ενεργεία και μισθολογίων θα δουν
μισθολογίων ξαν να ψαλιδίζονται
Αλλάζου υνταξιοδό
ακόμα περισσότερο
και το συνολικό φορολογικό λογαριασμό
που θα πρέπει να πλη
όταν θα υποβάλλουν
φορολογική τους
τησης για τους ασφαους στα ταμεία
ελευθέρων επαγγελ
ματιών και των επιδήλωση
Τότε θα διαπιστώσουν ότι στα κουτσουρεμένα αναδρομικά
ρώσουν να φουσκώνει.
Για παράδειγμα ένας
στη μονών με την που εισέπραξαν , θα στρατιωτικός με
προϋπόθεση ότι το κληθούν να πληρώ σιο φορολογητέο εισ
μενο τυν βεβαιώσεων
2012 θα έχουν συμ
πληρώσει την 35ετία
Ειδικότερα έξοδο
ημα 20.000 ευρώ το
καθαρό
θεί να πληρώσει ειδική
εισφορά αλληλεγγύης
αποδοχών για τους
σθωτούς και συντ
Συγκεκριμένα εκτός
από το φόρο εισοδήματος 20% που έχει ήδη
Παρακρατηθε
2018,
έλαβε
5%,δηλαδή 250 ευρώ
αναδρομικών
4.000 ευρώ καθάς του
mp°κρατήθηκε φόρος
ούχους.
Σύμφωνα με την anoφαση τα εφάπαξ χρη
ματικάποσά που
καταβλήθηκαν στο φοστη σύνταξη με όριο
ικίας ως 61 ετών
ανεβάζοντας τη συνολική φορολογική του
αναδρομι.
θα επιβληθεί και
επ βάρυνση
Heng λήτης ειδικής
εισφοράς αλληλεγ.
και 3 μηνών κλειδώ1.000 ευρώ (20%). Στη
φορολογική δήλωση
ιδική εισφορά αλλη. που θα υποβάλει γύης στα αναδρομικά ρολογικό έτος 2018
λεγγύης με συντελε
τος θα εμφανιστεί των ενστόλων, Πανεπ. στους δικαιούχους
τοτελώς φορο- στημιακών, γιατρών των ειδικών μισθολο10%. Μάλιστα η ε -λογούμενο
χρεών
λειτουργών και τ
στοσυνολικό φορολο- αναδρομικών δηλαδή συντα
ό των ανα. τα5.000 ευρώ αφού θα πεται στην απόφαση σοδήματα
ριληφθεί και το της .Ανε
δρομικών και όχι στο
καθαρό που προέκυψε
μετά την Ταρακράτηση
του φόρου εισοδήμα.
ilτωσανο δανεολόητεs
συμπε
ποσό Που αντιστοιχεί
στο φόρο 20%. Και για
το ποσό αυτό θα κλη.
Αρχής Δημοσίων Εσοδων που καθορίζει τον
τύπο και το περιεχ
φορολογούμενα
απαλλασσό
ιαγραφή..40ml επαγγελματικοί
συρ κλάδοι Που Πρέπει
ψους 621.493,66
πτες το 2018 με τη
συνδρομή της Ένω
σης Εργαζομένων Κα
ταναλωτών Ελλάδας
(EEKE), στο πλαίσιο
να βάλουν
υποχρεωτικά POS
ρέσει στο υπερ στην
μένα νοικοκυριά στην
προσπάθεια τους για
Σελίδα 9