Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ÍÉÊÏÓ
MEDICAL SUPPLIES
ÏÑÈÏÐÅÄÉÊÁ ÅÉÄÇ
& ÉÁÔÑÉÊÁ ÁÍÁËÙÓÉÌÁ
Çðåßñïõ 30 & Ãéáííéôóþí
(Ýíáíôé ÉÊÁ Áã. Áëåîßïõ) 26223 ÐÜôñá
Ôçë.: 2610-427227, Êéí.: 6973-613403
www.papadimitrioumedicals.gr
[email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 17 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.702 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÐÔÙÓÇ ÁÅÑÏÓÊÁÖÏÕÓ
óôá áíïéêôÜ ôïõ
Êñõïíåñßïõ

Ο Παναγιώτης Κεφάλας (φωτ.), που µένει στην Πάτρα, είναι, σύµφωνα µε
πληροφορίες, ο πιλότος του µονοκινητήριου αεροσκάφους που αγνοείται…
Ιδιώτες δύτες, αλλά και οι ειδικά εκπαιδευµένοι βατραχάνθρωποι του Λιµενικού βούτηξαν στο νερό, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν το αεροσκάφος. Ο
ψαράς που ειδοποίησε και το Λιµενικό τη στιγµή του συµβάντος, βοήθησε µε
το να υποδείξει το σηµείο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα ρέµατα είναι τέτοια
που µπορεί να έχουν µεταφέρει το αεροσκάφος σε πολύ µεγάλη απόσταση
από το σηµείο που έπεσε στη θάλασσα. Σταµάτησαν χθες το απόγευµα οι
έρευνες για τον εντοπισµό του, ενώ σήµερα, µε το πρώτο φως της ηµέρας, θα
ξεκινήσουν εκ νέου την αναζήτηση, προκειµένου να βρεθεί ο πιλότος Π.Κ. Οι
ÓÅË.3
δικοί του άνθρωποι αγωνιούν, ωστόσο ελπίζουν σε ένα θαύµα.

ÁÖÁÍÔÏÓ ÐÁÑÁÌÅÍÅÉ Ï 23×ÑÏÍÏÓ ÐÏÕ
ÐÕÑÏÂÏËÇÓÅ 33×ÑÏÍÏ ÓÅ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ

ÓÔÏÕÓ ÄÑÏÌÏÕÓ ÓÇÌÅÑÁ Ï ÔÅËÁËÇÓ
ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÍÏÕ ÊÁÑÍÁÂÁËÉÏÕ 2019

ÓÅË.6

38×ÑÏÍÇ ÐËÁÓÔÏÃÑÁÖÏÕÓÅ ÓÖÑÁÃÉÄÅÓ ÃÉÁ
ÅÎÏÕÓÉÏÄÏÔÇÓÅÉÓ ÓÅ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÓÅË.6

ÌÅ×ÑÉ ÊÁÉ ÔÇÍ ÊÕÑÉÁÊÇ Ç ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÔÏÕ ×ÙÑÏÕ ÖÉËÏÎÅÍÉÁÓ ÔÙÍ ÁÓÔÅÃÙÍ

Ôï âñÜäõ ôïõ
ÓáââÜôïõ èá
ðñáãìáôïðïéçèåß
ìéá Üêñùò
öáíôáóìáãïñéêÞ
Ýíáñîç ôïõ êïñõöáßïõ
ðïëéôéóìéêïý
èåóìïý ôçò á÷áúêÞò
ðñùôåýïõóáò.

ÓÅË.5

ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ ×ÈÅÓ ÓÅ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÇÓ ÐÁÓÐ
Ï ÐÑÙÇÍ ÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ Ö. ÓÁ×ÉÍÉÄÇÓ

ÓÅË.4

ÓÅË. 7

ÊÁÔÅËÇÎÅ ÁÓÈÅÍÇÓ ÅÐÅÉÄÇ ÄÅÍ ÕÐÇÑ×Å ÊÑÅÂÁÔÉ ÓÅ ÌÅÈ!
Οργή και έντονο προβληµατισµό προκαλεί η
είδηση από τη Ζάκυνθο ότι ένας άνθρωπος, που
χαροπάλευε επί 10 µέρες, άφησε την τελευταία
του πνοή, στο κρεβάτι της Παθολογικής κλινικής του νοσοκοµείου Ζακύνθου, επειδή δεν
έβρισκε κρεβάτι σε ΜΕΘ σε ολόκληρη τη χώρα
τις τελευταίες δέκα ηµέρες.
Ο ασθενής, είχε διασωληνωθεί τις προηγούµενες
ηµέρες από ειδικό γιατρό, που βρίσκεται στο νησί,
για να εργάζεται στη ΜΕΘ του νοσοκοµείου Ζακύνθου.
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού νοσο-

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

κοµείου Ζακύνθου, έχει έξι κλίνες και έχει παραδοθεί
από το 2012. Διαθέτει όλον τον εξειδικευµένο ιατρικό εξοπλισµό, ενώ δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό εξειδικευµένο για ΜΕΘ.
Η ΜΕΘ Ζακύνθου, εκτός από τα τοπικά περιστατικά, θα µπορούσε να εξυπηρετεί και ασθενείς εκτός
νησιού, καθώς υπάρχει αρκετός χώρος. Κατέληξε
όµως ακόµα ένας ασθενής, ο οποίος είχε διασωληνωθεί στην Παθολογική κλινική Ζακύνθου, ενώ τις
προηγούµενες ηµέρες είχε µεταφερθεί στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της Πάτρας.