Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική |l_piou
Ιανουαριου
Ka0ημέρινη οικονομικη c1δικη CGnjlepiba Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εξωδικαστικόs:
Πρ0s μια
ρύθμιση για
όλα, τράπεζε
Εφορία, Ταμεία
Έρχεται ο ακατάσχετ0s
Epoplamat επιχειρηματικός λογαριασμόs
Το σχέδιο προβλέπει
τη σύνδεση Του με Τις
εισπράξεις rouYivovσιο είναι δεσμευμένοι
ακόμα και για μελλοντικά υπόλοιπα.
Το σχέδιο για τον
ακατάσχετο εmei
Πώς θα ξεκλειδώνουν
οι δεσμευμένοι τρα
τη δυνατότητα ύπαρξης ακατάσχετου επχ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ύ
προβλέπει τη σύνδεση
ενός λογαριασμού με
τις εισπράξεις της επχείρησης ή του επαγ
γελματία
Την Πέμπτη και την
Παρασκευή θα γίνουν! λογαριασμού ο οποίος
τα πρώτα crash test με
τα τεχνικά κλιμάκια
των δανειστών, για το
θα συνδέεται με τις προέρχονται από τις
συναλλαγές που πραγ. συναλλαγές με πιστω.
ματοποιούν οι επαγ- τικές και χρεωστικές
Βουλ),μιακλειδώνε!
σταδιακά τους μπλοκα.
όλουοι τραπεζικοί τους
λογαριασμο.
του Εξωδικαστικού επιχειρήσεις με τη ποιούνοι πελάτες
και το διάδοχο πλαί- χρήση POS εξετάζει το τους. Κριτήρια για το
σιο . Του νόμου Ka- υπουργείο Οικονομι. ύψος του ακατάσχε
τσέλη, εκτός εάν η
σμένου ο τραπ
ύς λογαριασμούς μιση εξόφλησης τω
όσων χρωστούν στο οφειλών
ωθεί ένα σύστημα
ιμακωτού ακατάξένων τεχνοκρατών σχετου λογαριασμού
νέχεια στην 111 για τους οφειλέτες
αποτελεί ο τζίρος που
πραγματοΤΙΕίο επαγ.
γελματίας αλλά και η
επαγγελματική του
Δημόσιο. Απαραίτητη
προϋπόθεση θα είναι η
ρύθμιση των οφειλών
η εξυπηρέτησή
της. Δηλαδή ο οφειλεθα πρέπει να είναι
συνεπής στη ρύθμιση
και κάθε μήνα να πληρνει τις δόσεις Το
μέτρο αυτό εκτιμάται
σμός θα αποδεσμεύε.
ται σταδιακά. Για κάθε
ποσό οφειλής που θα
εξοφλεί ο φορολογού.
μενος βάση της ρύθμισης θα αποδεσμεύεται
από τον
του Πολλαπλάσιο rooo
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό του λοτης Εφορίας με δε- δραστηριότητα.
Οι ειοθελήS
αποχώρηση
ύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο
ξάρτητη Αρχή Δημοκούς λογαριασμούς
λογαριασμ
το συστημα αυτο
οι οφειλέτες τουΔμοσίου θα μπορέσουν σίων Εσόδων και η
και ται σταδιακά νλεονα των Ελληνα συνεργάζονται
νάσα γαριασμο
σουν τον έλενχο των
πεζών συνεργάζονται
ο εργαζόμεν°S
λογαριασμών τους, οι προκειμένου να κατα.
οποίοι λόγω χρεών που τεθεί μέχρι το τέλος
έχουν προς το Δημό. Φεβρουαρίου στη
γελματίες και νοικοκυpiamu αδυνατούν να
είναι τρεις με τέσσερις
φορές υψηλότερο της
από 640 ευρώ |
Η οικονομική κρίση
κατώτατ0s
ano την εργασία του;
Σελίδα 9