Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Hair is
Hair Styling ÕøçëÞò ÁéóèçôéêÞò
ÊáíáêÜñç 99-101 (1ïò üñïöïò)
Ô: 2610-622143, ÐÜôñá

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 16 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2019 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.701 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÅ ÅÎÁÑÓÇ ÔÏ ÖÁÉÍÏÌÅÍÏ
ÔÙÍ ÐËÁÓÔÙÍ ÄÉÁÂÁÔÇÑÉÙÍ
Åêôüò Á÷áÀáò ïé 21 áëëïäáðïß ðïõ ðñïóÞ÷èçóáí ðñï÷èÝò óôçí Áóôõíïìßá, ìåôÜ ôçí åêêÝíùóç
ôùí Ðáëáéþí Óöáãåßùí - ÁõîÜíïíôáé ïé ìåôáíÜóôåò óôçí ðáñáëéáêÞ æþíç ôçò ÐÜôñáò
Aυξητική είναι η τάση στην έλευση αλλοδαπών που
επιχειρούν µέσω του λιµανιού της Πάτρας να περάσουν στην Ιταλία και κινούνται στην παραλιακή της
Πάτρας. Προχθές, προσήχθησαν 21 άτοµα από την
Ακτή Δυµαίων και το χώρο των Παλαιών Σφαγείων,
στο κτίριο της Αστυνοµικής Διεύθυνσης στην Ερµού.
Σύµφωνα, δε, µε πληροφορίες, όλοι διέθεταν έγγραφα
για προσωρινή παραµονή στη χώρα και πλέον είναι
ελεύθεροι, ωστόσο, στο πλαίσιο του νόµου που δεν

επιτρέπει την παραµονή τους στην Πάτρα λόγω του
λιµανιού, µετακινήθηκαν εκτός Αχαΐας.
Τα άτοµα που κινούνται στην παραλιακή και επιχειρούν να µπουν σε ένα από τα πλοία της γραµµής
Πάτρα – Ιταλία αυξήθηκαν από τους 20 - 30 που ήταν
τους προηγούµενους µήνες, σε περίπου 50.
«Υπάρχει µια αύξηση αλλά η κατάσταση είναι διαχειρίσιµη αλλά είµαστε σε µεγαλύτερη επιφυλακή. Οι
περισσότεροι επιχειρούν να φτάσουν στην Ιταλία µε

ÐÁÔÑÁ: ÄÕÏ ÓÕËËÇØÅÉÓ ÃÉÁ ÏÐËÁ, ÖÏÑÇÔÏÕÓ
ÁÓÕÑÌÁÔÏÕÓ ÊÁÉ ÏÐËÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ

τη χρήση πλαστών εγγράφων, ωστόσο λόγω της αύξησης του αριθµού των αλλοδαπών στην παραλιακή
έχουµε και αύξηση των περιστατικών όπου αλλοδαποί
κρύβονται σε φορτηγά», επισηµαίνει o Κεντρικός Λιµενάρχης Πατρών Δρόσος Ρεΐζης. Κατά µέσο όρο την
ηµέρα, οι συλλήψεις αλλοδαπών µε πλαστά στο λιµάνι της Πάτρας κυµαίνονται στις τέσσερις, και στις δυο
κατά µέσο οι συλλήψεις µετά από εντοπισµό σε φορτηγά.

“ØÇÖÏ ÅÌÐÉÓÔÏÓÕÍÇÓ ÓÔÇÍ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ
ÐÏÕ ÅÂÃÁËÅ ÔÇ ×ÙÑÁ ÁÐÏ ÔÁ ÌÍÇÌÏÍÉÁ”

ÓÅË.4

ÊËÁÄÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÔÇÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÇÓ
ÃÁÓÔÑÏÍÏÌÉÁÓ ÓÔÇÍ ÐÁÑÁÚÏÍÉÁ ÅËËÁÄÁ
ÓÅË.3

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ ÌÅ ÔÏÍ
ÕÖ.ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ ÃÉÙÑÃÏ ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇ
ÓÅË.15

Ï ÐÑÏÌÇÈÅÁÓ Å×ÁÓÅ 96-74
ÓÔÇÍ ÔÏÕÑÊÉÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÌÐÅÓÉÊÔÁÓ

ÓÅË.13

ÓÅ ÍÅÁ 24ÙÑÇ ÁÐÅÑÃÉÁ ÊÁÔÅÑ×ÏÍÔÁÉ
ÁÕÑÉÏ ÏËÏÉ ÏÉ ÄÁÓÊÁËÏÉ ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ
Νέα 24ωρη απεργία προκήρυξε η
Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος
για αύριο Πέµπτη 17 Ιανουαρίου, καλώντας όλους τους εκπαιδευτικούς σε
συνέχιση του αγώνα κατά της απόσυρσης του νοµοσχεδίου για το σύστηµα
διορισµών-προσλήψεων µόνιµων και
αναπληρωτών. Η απεργία προκηρύχτηκε την ίδια µέρα που πάει προς ψήφιση το νοµοσχέδιο. Η ΟΛΜΕ κήρυξε
τρίωρη στάση εργασίας 11:00 - 14:00

για την ΟΛΜΕ µε τη δυνατότητα επιπλέον κήρυξης 3ωρης από τις ΕΛΜΕ. Η
πρόσφατη πορεία των εκπαιδευτικών
στο Σύνταγµα σηµαδεύτηκε από επεισόδια και χηµικά. Όταν έφτασαν έξω
από το κτίριο της Βουλής στο Σύνταγµα οι διαδηλωτές κουνούσαν τις κλούβες στον φραγµό των ΜΑΤ και κάποιοι
εξ αυτών έκαψαν ένα οµοίωµα «πτυχίου ανεργίας». Η Αστυνοµία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων.

“Η κυβέρνηση έχει µπροστά της συνταγµατική θητεία 9
µηνών µε πολύ σηµαντικό έργο να ολοκληρώσει”, δήλωσε ο
πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή συζήτηση επί της πρότασής του για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
Σκληρή κόντρα µε Μητσοτάκη.

ÓÅË. 8,9,12

ÅÙÓ ÔÉÓ 18 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ ÏÉ ÁÉÔÇÓÅÉÓ
ÃÉÁ ÇËÅÊÔÑÏÄÏÔÏÕÌÅÍÁ ÁÊÉÍÇÔÁ
Λήγει την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου η προθεσµία για ιδιοκτήτες κενών
και µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων
να υποβάλουν αίτηση για την απαλλαγή τους από την καταβολή ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας
και φωτισµού, σύµφωνα µε το άρθρο
222 του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133
Α΄). Αιτήσεις κατατίθενται στα Τµήµατα

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Εσόδων των δηµαρχείων µε την προσκόµιση των παρακάτω απαραίτητων
δικαιολογητικών: βεβαίωση του αρµόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ)
για τη διακοπή ηλεκτροδότησης του
ακινήτου και υπεύθυνη δήλωση του/
ων ιδιοκτήτη/ών του ακινήτου περί µη
χρήσης και ηλεκτροδότησής του (χορηγείται από την υπηρεσία).