Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ιανουαριου
Ka0ημέρινη οικονομικη c1δικη CGnjlepiba Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
| ΟΠΕΚΑ: Πρώτη Πληρωμή
θέσεων ame Προνοιακών επιδομάτων
αύξηση των
Ενιαία από τον
Σύμφωνα με ανακοί
νωση του ΟΠΕΚΑ:
ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται πλέον τα προνοιακά αναπηρικά και
διατροφικά επιδόματα
που μέχρι και το 2018
Η νομοθετική πρωτοβουλία που απέδωσε
στον ΟΠΕΚΑ την κεντρική ευθύνη για όλα
τα αναπηρκά επιδό.
ματα, είναι μία κομβική
μεταρρύθμιση και μια
ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιορ.
γάνωση του τομέα
Κοινωνικής Αλληλεγ
χορηγούνταν από τους
ΟΤΑ. Όλα τα Ατομα με
Αναπηρία στην χώρα
θα λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα που
απασχόλησης, τόσο
μερικής όσο και πλήδικαιούνται με διαφάνεια και ηλεκτρονικές
ΣΕΒ στο σημαίνε εο
τίο οικονομικών εξε.
διαδικασίες με στόχο
το αμέσως επόμενο
διάστημα αυτά να κα.
α η Αρχής τονομή
αίας Αρχής Απονομής
Επιδομάτων αποτε.
ιδιά τες κηστωτικ
ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικ
or ov
υποβλήθηκαν μετά την
av αιτησεις
τελευταία πληρω
κάθε λούσε άλλωστε δια
ια για του Νοεμβρίου και
χρονικό αίτ
ματος ΕΡΓΑΝΗ γιατο! μήνα, σε σταθερή και
γνωστή εκ των προτέοργανώσεων των Ατό.
μων με Ανατηρία.
ρων σε όλους ημεροκτρονικά αρχεία πρέ
Για τη χορήνηση των
προνοιακών Παροχών
από τον ΟΠΕΚΑ ακολουθείται το ισχύον
διευκρινίστηκε πλήρως ότι τα προνοιακά
αναπηρικά-διατροφικά επιδόματα, aveπρώτες ημέρες, μια
μεταβατικής περιό
οι Δήμοι παραδίδουν,
όπως προβλέΤει η ΚΥΑ,
μέχρι τις 15.1.2019
Στο πλα
γισμ s δώρων, κανονιστικό πλαίσιο ξαρτήτως ποσοστού σταδιακά στον ΟΠΕΚΑ πρώτη οηριμήαπ
καιταποσα που καταβάλλονται
νουν ακριβώς τα ίδια
ανατηριας, δεν φοροΤα ηλεκτρονικά αρχεία
μορφώθηκαν στην τε.
Νοεμβρίου 2018,συ
τους δικαιούχους των
τον ΟΠΕΚΑ που αφορά
66eas κα
αποζημίωση
εργασ as
παραμέ- λογούνται, δεν υπό. τους, όπως αυτ
κεινται
-Δεκέμβρι
χωρίβολία απολύτως
κατά οτε κρατο στε
δεν κατάσχοντα, ούτε
χρέη προς το Δημόσιο,
μεταβολή,στο
λε τα ρίου
ωμή του
τροφών ο
ομάδων
αναζήτησαν
οι επισκέπτεs
τωνπαροχών και χωρίς συμψηφίζονται , με περιλαμβάνοντας και αφορά ΤΟνΔεκέμβριο
καμια περικοπη
Νέο Πλαίσιο
στήριξηS για
ανασφάλιστου s
υπερήλικεs
τον Φεβρουάριο
Ρεκόρ επσκεψιμότη.
τας στην ιστοσελίδα
του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ
εία για το 2018.Η με
γάλη επ σκεψιμ
στοσύνη των εργαζο